Open menu
07 | 12 | 2023

Αθήνα 22/02/2023
ΥΠΕΡΓ.: 90698


ΘΕΜΑ:
Παροχή διευκρινήσεων για την υποβολή Α.Π.Δ. και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για την ασφάλιση των ωφελούμενων της ολοκληρωμένης δράσης "Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες".

 

 

Με την υπ. αριθμ. 1430/26/24.03.2022 (Φ.Ε.Κ. 1446 Β΄) απόφαση του Δ.Σ. του τ. Ο.Α.Ε.Δ. (νυν Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α.), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 6440/129/2022 (Φ.Ε.Κ. 6511 Β΄) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., εγκρίθηκε η υλοποίηση της ολοκληρωμένης δράσης με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».
Αντικείμενο του έργου, που υλοποιεί η Δ.ΥΠ.Α., μέσω δώδεκα (12) Υποέργων, σε συνεργασία με Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) των Ελληνικών Δημοσίων Α.Ε.Ι. καθώς και με αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης - οι οποίες οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης - απευθυνόμενες σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας άνω των 18 ετών.
Κάθε ωφελούμενος, που ολοκληρώνει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος.
Η πληρωμή των παρόχων κατάρτισης από την Δ.ΥΠ.Α. γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και των εξετάσεων πιστοποίησης των ωφελουμένων.
Η υποχρέωση ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. των ωφελουμένων με την υποβολή Α.Π.Δ. καθώς και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα που έλαβαν, βαρύνει τους παρόχους κατάρτισης.
 


Δεδομένων των προαναφερόμενων ιδιαιτεροτήτων οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται αφενός να υποβάλουν τις Α.Π.Δ. για την ασφάλιση των εν λόγω ωφελουμένων και αφετέρου να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών - Τ.Π.Τ.Ε. που διαθέτουν) το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης, από τον φορέα πιστοποίησης, των «Πιστοποιητικών επιτυχούς συμμετοχής» των συγκεκριμένων ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Εφόσον τηρηθεί αυτή η προθεσμία απαλλάσσονται από πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. και πρόσθετα τέλη για εκπρόθεσμη καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών με ενέργειες του αρμόδιου χρήστη στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α., κατά τα γνωστά.

Σε αντίθετη περίπτωση θα τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η υποβολή των Α.Π.Δ. - συνοδευόμενες με φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων «Πιστοποιητικών επιτυχούς συμμετοχής» των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης - θα γίνεται με χρήση μαγνητικού μέσου στην Τοπική Διεύθυνση του e-Ε.Φ.Κ.Α., που υπάγεται η έδρα τους, με χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου παραλαβής τους.

Ειδικά για τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες Α.Π.Δ. συνίσταται η καταχώρησή τους στο Ο.Π.Σ./ e --Ε.Φ.Κ.Α. να πραγματοποιείται εντός του τελευταίου δεκαήμερου πριν την παρέλευση της εκάστοτε προαναφερόμενης προθεσμίας υποβολής τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ένταξή τους σε Κεντρικό (Κ) Ε.Δ.Κ. παράλληλα με τις αντίστοιχα καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
Για διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων υπηρεσιών μας επισυνάπτεται κατάσταση, ανά Τοπική Διεύθυνση e-Ε.Φ.Κ.Α., των παρόχων κατάρτισης, που συμμετέχουν, μέχρι σήμερα, στην εν λόγω δράση.

Με ευθύνη των προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης - εσόδων να λάβουν γνώση του παρόντος.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm