17 | 07 | 2019

Αθήνα 15/02/2013
Αρ. πρωτ.: 6889

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 49447/ΔΙΟΕ-1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την τροποποίηση της παρ. 1 της υπ΄ αριθμ. 49447ΔΙΟΕ - 1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3058) απόφασης, η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 , όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε. ύψους τριάντα πέντε (35) €».

2 Την τροποποίηση της παρ. 2 της υπ΄ αριθμ. 49447 ΔΙΟΕ - 1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄3058) απόφασης, η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης η οποία υποβάλλεται στο Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 , όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους δεκαπέντε (15) €».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα