21 | 07 | 2019

Αθήνα 21/06/2018
Αρ. πρωτ.: 63577


ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.