Open menu
17 | 06 | 2024

Του Νικόλαου Παπαγιάννη.


Με τον Ν.4403/2017 επήλθαν μεταβολές στην Έκθεση Διαχείρισης. Το τροποποιημένο περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4403/2017 είναι απαιτητό για τις οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01/2016-31/12/2016 και εντεύθεν. Αντίθετα για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Ετερόρρυθμη κατά μετοχές) που η χρήση τους έληξε την 30/06/2016 (περίοδος 01/07/2015-30/06/2016) ισχύει η προηγούμενη έκθεση διαχείρισης.


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 (παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3190/1955 για τις ΕΠΕ, παρ.1 του άρθρου 98 του Ν.4072/2012 για τις ΙΚΕ), όπως σήμερα ισχύει, συντάσσεται κατ’ έτος ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Οι πολύ μικρές οντότητες εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης με την προϋπόθεση οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών να αναφέρονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού.

Ειδικότερα, κατ’ ελάχιστον στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να παρουσιασθούν τα θέματα όπως αυτά αναλύονται κατωτέρω σε άξονες-στόχους. Οι σχετικές ενδεικτικές απαντήσεις είναι προφανές ότι πρέπει να κρίνονται και προσαρμόζονται σε κάθε εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές της. Οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 την Αρ. Πρωτ. 62784/2017, τον Ν.4172/2013, τον Ν.4308/2014 και τη συνήθη εμπειρία και γενική οικονομική θεωρία.

Ο πίνακας καταρτίστηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για την κατά το δυνατόν λιτή, απλή, αλλά σύννομη παρουσίαση. Μπορεί να δημοσιευθεί με τις κατάλληλες μεταβολές, χωρίς τη στήλη «παρατηρήσεις» που αποτελεί βοήθημα για τη σχετική συμπλήρωση. Με το σύμβολο «/» παρουσιάζονται εναλλακτικές επιλογές.

1. Άξονας – στόχος: Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.

 

Θεματολογία

Ενδεικτική απάντηση

Παρατηρήσεις

Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

 

Α) Η εταιρεία είναι βιομηχανική / εμπορική / παροχής υπηρεσιών.

Δραστηριοποιείται στον κλάδο … με βασικό αντικείμενο ….

Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αποκόμιση κέρδους μέσω της πώλησης προϊόντων / υπηρεσιών σε επιτηδευματίες / ιδιώτες.

Το επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει πώς μια οντότητα δημιουργεί και διατηρεί την αξία μέσα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της μακροπρόθεσμα. Επίσης παρέχει μια επισκόπηση του πώς λειτουργεί μια οντότητα περιγράφοντας το πώς μετατρέπει τις εισροές σε εκροές μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, την οργάνωση και τη δομή τους, τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, τους στόχους και τις στρατηγικές τους, καθώς και κύριες τάσεις και παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

 

Β) Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στον κλάδο … / η παροχή ποιοτικών αγαθών / υπηρεσιών στον κλάδο ….

 

Αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των αγαθών / υπηρεσιών, ο σεβασμός σε πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες.

 

Ως στρατηγική η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα τη διαρκή βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών και των οικονομικών της μεγεθών.

Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

 

Γ) Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Δ.Σ.. Τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης με διάκριση σε τμήμα πωλήσεων, παραγωγής, οικονομικής διαχείρισης. (Αναφέρονται κανονισμοί εργασίας, οργανόγραμμα, ιδιαιτερότητες διοικητικής ιεραρχίας και οργάνωσης).

Δ) Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Δ) Η εταιρεία εμφανίζει σχετικά σταθερές / φθίνουσες / αυξανόμενες οικονομικές επιδόσεις στα βασικά της οικονομικά μεγέθη τα τελευταία έτη και παρά την οικονομική κρίση / ή λόγω της οικονομικής κρίσης, εμφανίζει κύκλο εργασιών το 2015 … και το 2016 ….. Το 2016 παρουσίασε αύξηση / μείωση του κύκλου εργασιών κατά …% από το 2015.

Τα κέρδη μετά φόρων 2016 αυξήθηκαν / μειώθηκαν κατά …., στο ποσό των …….

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση / μείωση κατά …% στο ποσό των ……

Το μικτό αποτέλεσμα ήταν …… παρουσιάζοντας αύξηση / μείωση κατά …%

 

Η επιχείρηση προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε φάση παραγωγής / αγοράς πρώτων υλών / παροχής των υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγής / των υπηρεσιών.

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε …... έναντι των …….. το 2015, ενώ τα άυλα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε ….. έναντι ….. το 2015. Οι επενδύσεις του 2016 σε πάγια ανά κατηγορία αφορούν: …

 

 

2. Άξονας – στόχος: Κυριότεροι κίνδυνοι

 

Θεματολογία

Ενδεικτική απάντηση

Παρατηρήσεις

A) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους

Α) Η εταιρεία δεν εμφανίζει εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές. Οι κανόνες συνεργασίας με τους προμηθευτές εξασφαλίζει στην εταιρεία ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και ποιότητα αγαθών. Η εταιρεία συνηθίζει, ιδιαίτερα με τους σημαντικούς προμηθευτές, να επικυρώνει γραπτώς τις συμφωνίες συνεργασίας.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους

Β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο

Β) Οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες παρά την οικονομική κρίση. Τα προϊόντα (υπηρεσίες) της εταιρείας έχουν ανελαστική σχετικά ζήτηση / Ο κλάδος εμφανίζει μείωση ζήτησης των παραγόμενων, καθώς έχουν ελαστική ζήτηση, εξαρτώμενη από τη μείωση της καταναλωτικής ικανότητας. Με πολιτική αναζήτησης νέων αγορών, προϊόντων και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητα προϊόντων (υπηρεσιών), η εταιρεία πιστεύει ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται

Γ) Η εταιρεία λόγω της ειδικής φορολογικής αντιμετώπισης στα προϊόντα της (π.χ. καφές, κρασί, πετρελαιοειδή) αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μείωσης της ζήτησης λόγω υψηλών τελικών τιμών.

 

 

3. Άξονας – στόχος: Περιβαλλοντικά ζητήματα

 

Θεματολογία

Ενδεικτική απάντηση

Παρατηρήσεις

Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Α) Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της / Η εταιρεία τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει από τη δραστηριότητά της.

Πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση ενέργειας, των τυχόν άμεσων και έμμεσων εκπομπών στην ατμόσφαιρα (στις οποίες περιλαμβάνονται εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εκπομπές τοξικών ουσιών, τυχόν απόβλητα ευτροφισμού, κ.λπ.) την προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβανομένων γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με βιοτικούς πόρους, την χρήση της γης και του ύδατος) τη διαχείριση των αποβλήτων, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών

Β) Για τη δραστηριότητα δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Οι διαδικασίες που η επιχείρηση τηρεί σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητά της είναι: …

 

Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν

Γ) Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα / αναφορά στα πράσινα προϊόντα εφόσον υπάρχουν.

 

 

4. Άξονας – στόχος: Εργασιακά ζητήματα

Θεματολογία

Ενδεικτική απάντηση

Παρατηρήσεις

Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών)

Α) Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας κ.λπ.

 

 

Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία

 

Β) Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο (Αν οι εργαζόμενοι είναι εγγεγραμμένοι σε συνδικαλιστικό σωματείο, αναφέρεται)

 

Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κ.τλ.

Γ) Η εταιρεία απασχολεί ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας.

Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση. Το 2016 υπήρξε εκπαίδευση προσωπικού στα αντικείμενα …. με συνολικό κόστος …

Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων.

 

 

5. Άξονας – στόχος: Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Θεματολογία

Ενδεικτική απάντηση

Παρατηρήσεις

Α) Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν ένα μείγμα γενικών και τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης

Α) Στη γνώση της εταιρείας δεν έχουν περιέλθει στον κλάδο που δραστηριοποιείται / Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων κλάδου: ….

 

Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων που παρακολουθεί η εταιρεία είναι (ενδεικτικά) για το 2016:

Διαρκή Κεφάλαια/ Πάγια = ….

Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια = ….

Περιθώριο Μικτών Κερδών (Μικτά / Πωλήσεις) = …..%

Περιθώριο Καθ. Κερδών ΠΦ (ΚΚΠΦ / Πωλήσεις) = …..%

 

Β) Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και η εταιρεία οφείλει να κάνει σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας

Β) Η εταιρεία δεν παρακολουθεί Μη Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επιδόσεων.

Η εταιρεία επιλέγει ΧΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι παραπάνω ΧΔΕ κρίνονται ως οι σημαντικότεροι, είναι ευρέως διαδεδομένοι και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους προκύπτουν από τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

 

6. Άξονας – στόχος: Επιπλέον πληροφόρηση

Θεματολογία

Ενδεικτική απάντηση

Παρατηρήσεις

Α) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

 

Α) Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα προϊόντων, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα η ανάπτυξη είναι συνεχής και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση της πελατειακής της βάσης.

 

Β) Τις δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)

 

Β) Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη, θα εξετάσει αυτή της την πολιτική στο άμεσο μέλλον / Η εταιρεία έχει ασχοληθεί ενεργά στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης. Έχει εντάξει αντίστοιχα έργα στα Προγράμματα …… Η εταιρεία αξιοποιεί το κίνητρο του άρθρου 22Ααα του Ν.4172/2013 περί δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής έρευνας» και εξετάζονται από την ΓΓΕΤ.

Για το 2016 ως έργα ερευνών και ανάπτυξης έχουν χαρακτηριστεί ….

Γ) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20

 

Γ) Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές / Η εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές ύψους … Το 2016 απέκτησε ίδιες μετοχές ύψους ….

Οι λόγοι αποκτήσεως των ίδιων μετοχών κατά το 2016 είναι …

Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, είναι …

Η αξία των μετοχών είναι (σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία) …

Ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

Δ) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια) και

Δ) Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα / Τα υποκαταστήματα της εταιρείας είναι:

…. (Διεύθυνση – χαρακτηρισμός εγκατάστασης)

 

Ε) Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της οντότητας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Ε) Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα / Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα εξής χρηματοπιστωτικά μέσα …

 

 

Σημείωση 1: Στις περιπτώσεις που η οντότητα παραλείψει κάποια από τις ανωτέρω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχει σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση γιατί το έπραξε.

Σημείωση 2: Στη σύνταξη της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης (πέραν των πληροφοριών που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/20), απαιτείται πρόσθετη πληροφόρηση για τις αποκτηθείσες μετοχές ή μερίδια, και για τις οποίες (μετοχές ή μερίδια) αναφέρεται ο αριθμός αυτών και η ονομαστική τους αξία ή ελλείψει ονομαστικής αξίας, η εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των μετοχών ή μεριδίων της μητρικής ανώνυμης εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια μητρική εταιρεία είτε από θυγατρικές της εταιρείας αυτής (μητρική εταιρεία), είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ’ ονόματί του αλλά για λογαριασμό οποιασδήποτε από τις εταιρείες αυτές. Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχείρισης απαιτείται και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, οι δύο εκθέσεις μπορούν να υποβάλλονται υπό μορφή ενιαίας έκθεσης.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm