Open menu
12 | 07 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 19/09/2013
Αρ. πρωτ.:1145701

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Κ1-802 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φ.Σ.Κ.

 


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. Κ1 802 (470/Β΄)/2011 απόφασή μας ως ακολούθως:

Α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

Οι ιδρυτές της υπό σύσταση Εταιρείας ή ο εκπρόσωπος αυτών συμπληρώνουν και υποβάλλουν δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.), τα στοιχεία της οποίας καταχωρούνται στο σύστημα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και αποστέλλονται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο στο Υπουργείο Οικονομικών.

Β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

Ο έλεγχος της δήλωσης Φ.Σ.Κ. δεν διακόπτει τη διαδικασία σύστασης και απόδοσης Α.Φ.Μ. της εταιρείας και δεν απαιτείται η αποστολή οποιασδήποτε έγκρισης ή βεβαίωσης προς την Υπηρεσία μιας Στάσης.

Γ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:

Τα τέλη, καθώς και τυχόν άλλα ποσά εκτός Φ.Σ.Κ. που εισπράττονται από την Υπηρεσία μιας Στάσης για λογαριασμό τρίτων, επιμερίζονται και αποδίδονται στους δικαιούχους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιτυχή καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα τα εισπραττόμενα ποσά που αφορούν το Δημόσιο αποδίδονται την πέμπτη της χορήγησης Α.Φ.Μ. ημέρα. Η καταβολή γίνεται με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 13 της υπ΄ αριθμ. Κ1 802/2011 κοινής υπουργικής απόφασης και πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων με ηλεκτρονικά μέσα. Η κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει ηλεκτρονικά προς τους δικαιούχους τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά, η ημερομηνία είσπραξης, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία της καταβάλλουσας εταιρείας:

α. Όνομα και η επωνυμία
β. Νομική Μορφή
γ. Α.Φ.Μ.
δ. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
ε. Κεφάλαιο
στ. Ειδικά για τον Ο.Α.Ε.Ε., τα ονόματα και Α.Φ.Μ. των εταίρων για τους οποίους εισπράχθηκαν δικαιώματα εγγραφής.

Δ) Στο μέρος Α της υπ΄ αριθμ. Κ1802/2011 κοινής υπουργικής απόφασης και μετά το άρθρο 14 προστίθεται νέο άρθρο:

Άρθρο 14α

1. Η Υπηρεσία μιας Στάσης υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα στοιχεία των δηλώσεων Φ.Σ.Κ. που περιλαμβάνονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δήλωσης έναρξης/ μεταβολής μη φυσικού προσώπου.
2. Η διαβίβαση της δήλωσης πιστοποιεί ταυτόχρονα

α) ότι έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση του Α.Φ.Μ. και
β) ότι το ποσό που αναγράφεται στη Δήλωση Φ.Σ.Κ. έχει εισπραχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 της υπ΄ αριθμ. Κ1-802/2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Ο Α.Φ.Μ. αποδίδεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών και συσχετίζεται αυτόματα με τη δήλωση του Φ.Σ.Κ. Ως ημερομηνία υποβολής δήλωσης ορίζεται η ημερομηνία απόδοσης του Α.Φ.Μ.
4. Η Κεντρική Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να αποδίδει το συνολικό ποσό του Φ.Σ.Κ., σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 14 της υπ΄ αριθμ. Κ1-802/23-3-2011 κοινής υπουργικής απόφασης (470/Β΄) όπως αυτή ισχύει με την παρούσα, στο λογαριασμό του Δημοσίου που τηρείται στη Τράπεζα Ελλάδος υπ΄ αριθμ. «23/200121010 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού» την 5η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία απόδοσης Α.Φ.Μ.
5. Μετά την απόδοση των σχετικών ποσών η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το συνολικό ποσό της μεταφοράς των χρημάτων της ημέρας από τον λογαριασμό της κεντρικής υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. στον εν λόγω λογαριασμό του Δημοσίου, για τις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί η απόδοση Α.Φ.Μ.
6. Επιπλέον για τον έλεγχο των κατατεθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά που εμφανίζονται στις υποβληθείσες δηλώσεις η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., σε ημερήσια βάση κατάσταση είσπραξης Φ.Σ.Κ. (αρχείο excel) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στο οποίο αναγράφονται οι Α.Φ.Μ. και το πλήθος τους, η ημερομηνία απόδοσης Α.Φ.Μ., η ημερομηνία κατάθεσης στον εν λόγω λογαριασμό του Δημοσίου και το συνολικό ποσό αυτού.
7. Εάν μετά τον έλεγχο των κατατεθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά που εμφανίζονται στις υποβληθείσες δηλώσεις, προκύψει μικρότερη κατάθεση, τότε ενημερώνεται εγγράφως από τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., η κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η οποία καταθέτει άμεσα τη διαφορά με ξεχωριστή κατάθεση και ηλεκτρονικό αρχείο. Επιπλέον η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., ενημερώνει εγγράφως την Οικονομική Επιθεώρηση για καθυστερημένη απόδοση ώστε να καταλογιστεί ο οφειλόμενος τόκος υπερημερίας. Εάν από τον έλεγχο προκύψει μεγαλύτερη κατάθεση από την κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., τότε η διαφορά θα καλυφθεί με ισόποσα μικρότερη κατάθεση την επόμενη ημέρα.
8. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, με βάση την ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση της κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. και την απόδειξη της Τράπεζας Ελλάδος, εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασμό 111-760 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών -Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ.».
9. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την απόδοση Α.Φ.Μ., δημιουργεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές που χρειάζεται στα υποσυστήματα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) TAXIS και αποστέλλει τις εγγραφές αυτές στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε ημερήσια βάση. Ειδικότερα ως προς τον Φ.Σ.Κ. ενημερώνει το υποσύστημα «`Αλλων Φόρων» με τις υποβληθείσες δηλώσεις και το υποσύστημα Εσόδων με τη βεβαίωση, το ηλεκτρονικό παραστατικό πίστωσης στις ατομικές μερίδες φορολογουμένων και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία των Δ.Ο.Υ.
10. Η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ της Γ.Γ.Π.Σ. πραγματοποιεί έλεγχο της κίνησης του εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού σε συσχέτιση με τον καταβληθέντα Φ.Σ.Κ. σύμφωνα με τις παραληφθείσες δηλώσεις αυτού. Η διαδικασία του ως άνω ελέγχου και της συσχέτισης είναι ανεξάρτητη και δεν συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεση από τη Γ.Γ.Π.Σ. της δημιουργίας των εγγραφών στα υποσυστήματα του Ο.Π.Σ. TAXIS και την ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. με αυτές.
11. Οι δηλώσεις Φ.Σ.Κ. υποβάλλονται στην υπηρεσία μιας στάσης και ο αναλογούν φόρος καταβάλλεται υποχρεωτικά μέσω κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για όσες υπό σύσταση επιχειρήσεις υποχρεούνται να λάβουν Α.Φ.Μ. μέσω αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 της υπ΄ αριθμ. Κ1-802/23-3-2011 κοινής υπουργικής απόφασης (470/Β΄).
12. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής παραληφθεί και εισπραχθεί δήλωση από τη Δ.Ο.Υ., αυτή θεωρείται ως «εκ παραδρομής παραληφθείσα» και διαγράφεται από το αρμόδιο τμήμα. Τα εκ παραδρομής καταβληθέντα ποσά, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, επιστρέφονται στο δικαιούχο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του αρθρ. 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του αρθρ. 26 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 Α΄) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης του Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Κ1-802/23-3-2011 κοινή υπουργική απόφαση (470/Β΄) και την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης του αναλογούντος Φ.Σ.Κ., όπως ορίζεται στη παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm