17 | 10 | 2018

Αθήνα 07/11/2017
Αρ. πρωτ.: 2210


ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονιστικής Πράξης του Ν. 4449/2017 περί του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 4449/2017, ενέκρινε στην υπ΄ αριθμ. 137/5.10.2017 συνεδρίασή του την επίσημη μετάφραση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, (International Federation of Accountants-IFAC) στην ελληνική γλώσσα.
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες υπόκεινται στις αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας του παρόντος Κώδικα που θεμελιώνουν την ιδιότητά τους ως προστατών του δημοσίου συμφέροντος, με ακεραιότητα, αντικειμενικότητά, επαγγελματική ικανότητα και τη δέουσα επιμέλεια.
Ο παρών Κώδικας αποτελείται κυρίως από τρία μέρη. Το Μέρος Α θεσπίζει θεμελιώδεις αρχές για την άσκηση του επαγγέλματος και παρέχει ένα εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο πρέπει οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές να εφαρμόζουν. Τα μέρη Β και Γ περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο το ανωτέρω εννοιολογικό πλαίσιο εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Σκοπός του παρόντος κώδικα, με τη θέσπιση προτύπων δεοντολογίας υψηλής ποιότητας για τους ελεγκτές, είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η προώθηση της αξίας των ελεγκτικών υπηρεσιών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Είναι σημαντικό να υπάρχει σύγκλιση σε ένα ενιαίο, διεθνές σύνολο προτύπων δεοντολογίας το οποίο προάγει την ποιότητα και συνοχή των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ελεγκτές σε όλο τον κόσμο, βελτιώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την αποδοτικότητα των παγκόσμιων χρηματαγορών.

 

Σχετικά άρθρα