22 | 10 | 2019

Αθήνα 23/06/2016
Αρ. πρωτ.: 1367


ΘΕΜΑ: Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Δεδομένα:
1. Στη χρήση 2015 η εταιρεία μας πραγματοποίησε κέρδη ισολογισμού 163.479,70 (κωδικός 016 Δήλωσης Ν).
2. Μετά το συμψηφισμό της φορολογικής ζημίας προηγουμένων χρήσεων ποσού των 75.016 ευρώ τα εναπομείναντα κέρδη ανέρχονται στο ποσό των 88.463,70 ευρώ.
3. Τα κέρδη αυτά δεν μπορούν να διανεμηθούν καθότι συμψηφίζονται με λογιστικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων (Δηλαδή έχουμε λογιστικές ζημίες στα βιβλία ενώ με την αναμόρφωση της δήλωσης έχουμε φορολογητέα κέρδη).
4. Η λογιστική ζημία προηγουμένων χρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 227.651 ευρώ.
5. Η εταιρεία έχει υποβάλει ΔΦΑ (δήλωση φορολογικής απαλλαγής) σύμφωνα με τις διατάξεις περί αφορολόγητου αποθεματικού από επενδύσεις του Ν. 3299/2004 . Από τη δήλωση αυτή προκύπτει ότι απομένει υπόλοιπο για συμψηφισμό με κέρδη 300.106,17 ευρώ.
6. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών απάντησαν θετικά στο ερώτημά μας, ότι μπορούμε να συμψηφίσουμε το αφορολόγητο αποθεματικό με τα κέρδη μετά την φορολογική αναμόρφωση , προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος εισοδήματος.

Ερωτάται.
Μπορούμε να σχηματίσουμε αφορολόγητο αποθεματικό του Ν. 3299/2004 πριν τον συμψηφισμό των λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων στον πίνακα διανομής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του N. 4308/2014 , οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακολουθούν τη λογιστική αξία και τη φορολογική βάση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Βάσει αυτής της πρόβλεψης, υπάρχει διαχωρισμός των λογιστικών και των φορολογικών μεγεθών και συνεπώς, αν από τη φορολογική νομοθεσία προβλέπεται σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού, το εν λόγω αποθεματικό σχηματίζεται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός της ύπαρξης λογιστικών κερδών στην περίοδο ή αν υπάρχουν μεταφερόμενες λογιστικές ζημίες προηγουμένων χρήσεων.
Γενικότερα, κατά τη γνώμη του ΣΛΟΤ, τα αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίζονται με βάση τα φορολογητέα αποτελέσματα της περιόδου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη. Άλλωστε, δεν θα ήταν νοητή η δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών επί μη φορολογητέων λογιστικών κερδών. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση έχει λογιστικά κέρδη 100 εκ των οποίων 60 προέρχονται από μη φορολογητέα κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία, το αφορολόγητο αποθεματικό μπορεί να σχηματιστεί επί των φορολογητέων κερδών ύψους 40 (αν δεν υπάρχουν άλλες διαφορές) και όχι επί του συνόλου των λογιστικών κερδών ποσού 100.
Λόγω της φύσης του ερωτήματος, συνιστούμε το ερώτημα να υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
Περισσότερες πληροφορίες. Ok