27 | 05 | 2020

Στην περίπτωση χορήγησης έκπτωσης από τον προμηθευτή στον αγοραστή υποβάλλεται δήλωση Intrastat;

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής πραγματοποιεί μερική έκπτωση προς τον αγοραστή, με βάση πιστωτικό σημείωμα, από οποιαδήποτε αιτία (λόγω τζίρου, τρόπου διακανονισμού της αξίας, ελαττωματικότητας αγαθών μιας ενδοκοινοτικής συναλλαγής κλπ) δεν απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης Intrastat, όπως προκύπτει από την παράγραφο 6 της αριθ. 1099733/8159/15988/11274 ΠΟΛ. 1253/22.7.93 Α.Υ.Ο. Συνεπεία του γεγονότος αυτού είναι ότι, δεν θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ τιμολογούμενου ποσού της δήλωσης Intrastat με εκείνο το ποσό που δηλώνεται στο Φ.Π.Α.
Αντίθετα, στη περίπτωση χορήγησης έκπτωσης, λόγω εσφαλμένης ποσοτικής ή εσφαλμένης κατ΄ αξία χρέωσης απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης της αρχικής και μόνο ως προς τα πεδία του τιμολογούμενου ποσού και της στατιστικής αξίας, προκειμένου να εμφανιστεί το ισόποσο της καθαρής χρέωσης.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης ενδοκοινοτικής συναλλαγής λόγω επιστροφής των αγαθών υποβάλλεται δήλωση Intrastat;

Ναι, όταν η επιστροφή πραγματοποιείται σε διαφορετική φορολογική περίοδο από εκείνη που πραγματοποιήθηκε η απόκτηση.
Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται δήλωση Intrastat με την ένδειξη ¨Αποστολή¨, συμπληρώνοντας εκτός των άλλων και το πεδίο φύση συναλλαγής με τον κωδικό 21.
Επισημαίνεται ακόμη ότι, στην περίπτωση που η επιστροφή πραγματοποιηθεί μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο της απόκτησης, η αρχική δήλωση Intrastat υποβάλλεται με τα οριστικά στοιχεία της απόκτησης (πραγματική ποσότητα και αξία μετά την αφαίρεση των επιστρεφομένων) και δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής.

 

Στην περίπτωση επιστροφής εμπορεύματος πότε υποβάλλεται δήλωση Intrastat;

Η δήλωση υποβάλλεται όταν επιστρέφεται το εμπόρευμα με βάση το Δελτίο Αποστολής ή όταν εκδίδεται το Πιστωτικό Τιμολόγιο.

 

Στην περίπτωση εργασίας Φασόν υποβάλλεται δήλωση Intrastat;

Στις περιπτώσεις εργασίας φασόν, καθώς και σε κάθε περίπτωση αποστολής αγαθών μετά από επεξεργασία, συντήρηση ή επισκευή, υποβάλλεται δήλωση Intrastat με την ένδειξή ¨Αποστολή¨ και στο πεδίο τιμολογούμενο ποσό συμπληρώνεται μόνο η αξία της αμοιβής ενώ στο πεδίο της στατιστικής αξίας συμπληρώνεται η αξία της αμοιβής προσαυξημένη με την αξία τόσο της πρώτης ύλης όσο και με την αξία των μεταφορικών και ασφαλίστρων κατά το μέρος που αναλογούν εις την εκτός της χώρας διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση.

 

Στην περίπτωση απόκτησης αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. υποβάλλεται δήλωση Intrastat;

Ναι, δήλωση Intrastat υποβάλλεται και σε κάθε περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. (μεταφορικών μέσων, μπανανών, πετρελαιοειδών, οινοπνευματωδών και καπνοβιομηχανικών προϊόντων), έστω και αν ο φόρος αυτός καταβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή.

 

 

Στις περιπτώσεις θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς τι θεωρείται σύνορο;

Στις περιπτώσεις θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, ως σύνορο θεωρείται το λιμάνι ή ο αερολιμένας φόρτωσης ή εκφόρτωσης στο εσωτερικό της χώρας.

 

Κατά την αποστολή ή παραλαβή δώρων ή δειγμάτων υποβάλλεται δήλωση Intrastat;

Κατά την αποστολή ή παραλαβή δώρων ή δειγμάτων υποβάλλεται η αντίστοιχη κατά περίπτωση δήλωση Intrastat στην οποία, εκτός των άλλων πεδίων, συμπληρώνονται και τα πεδία φύση συναλλαγής, τιμολογούμενο ποσό και στατιστική αξία ως εξής:

  • Το πεδίο Φύση Συναλλαγής με τον κωδικό 12, προκειμένου περί δειγμάτων (με ή χωρίς αξία) και 33, προκειμένου περί δώρων.

  • Το πεδίο Τιμολογούμενο Ποσό, εάν μεν αναγράφεται αξία συμπληρώνεται η φορολογητέα αξία του τιμολογίου, σε αντίθετη περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός 1.

  • Το πεδίο Στατιστική Αξία, εάν υπάρχει αξία συμπληρώνεται, λαμβανομένων υπόψη και των δαπανών ασφαλίστρων και ναύλου, κατά τα γνωστά. Στην αντίθετη περίπτωση, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με την κατ΄ εκτίμηση (πιθανολογούμενη) αξία των αγαθών, προσαυξημένη με το αναλογούν ποσοστό των ναύλων και των ασφαλίστρων μέχρι τα σύνορα της χώρας.

 

Υποβάλλεται δήλωση Intrastat στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αγαθά επί παρακαταθήκη με σκοπό την πώληση επί προμήθεια;

Ναι, υποβάλλεται δήλωση Intrastat με την ένδειξη ¨Αποστολή¨ μέσα στη φορολογική περίοδο που εκδίδονται τα σχετικά δελτία αποστολής. Στη δήλωση αυτή συμπληρώνονται, μεταξύ των άλλων πεδίων, και τα πεδία φύση συναλλαγής, τιμολογούμενο ποσό και στατιστική αξία, ως εξής:

  • Το πεδίο Φύση Συναλλαγής με τον κωδικό 12.

  • Το πεδίο Τιμολογούμενο Ποσό εφόσον εκδίδεται τιμολόγιο με την αξία της αποστελλόμενης ποσότητας. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται τιμολόγιο αλλά δελτίο αποστολής, χωρίς να αναγράφεται σ΄ αυτό και αξία, τότε αναγράφεται η μονάδα (1).

  • Το πεδίο Στατιστική Αξία εάν υπάρχει αξία συμπληρώνεται, λαμβανομένων υπόψη και των δαπανών ασφαλίστρων και ναύλου, κατά τα γνωστά. Στην αντίθετη περίπτωση, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με την κατ΄ εκτίμηση (πιθανολογούμενη) αξία των αγαθών, προσαυξημένη με το αναλογούν ποσοστό των ναύλων και των ασφαλίστρων.


Αν δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο πως συμπληρώνεται το πεδίο της Στατιστικής Αξίας;

Σε όσες περιπτώσεις ΔΕΝ έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο συμπληρώνεται το πεδίο στατιστική αξία με την κατ΄ εκτίμηση αξία των αγαθών ενώ στο πεδίο τιμολογούμενο ποσό αναγράφεται η μονάδα (1).
 

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm