08 | 04 | 2020

Απαντήσεις σε ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ .

(Από την ΓΓΠΣ)


 

1. ΕΑΝ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΦΕ

2. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

3. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΦΕ

4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

5. ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΕΟΣ

6. ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ

7. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΦΕ)

8. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

9. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

10. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

11. ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΦΕ), ΑΠΟ ΠΟΥ, ΠΩΣ, ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ
 

Απαντήσεις

 

1. Ναι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητα ,( ΑΦΕ), όταν έχει γίνει ρύθμιση χρεών και καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις.

 

Επιστροφή 

 

 

 

2. Ναι, είναι δυνατή ή άρση κατάσχεσης, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους, για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο της κατάσχεσης ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους κατά περίπτωση όρους αποδέσμευσης.

 

Επιστροφή 

 

 

3Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε:

  • Τέσσερις (4) μήνες, για την είσπραξη χρημάτων άνω των 1500 Ευρώ

  • ‘Εξι μήνες για όλες τις λοιπές περιπτώσεις

  • Ένα (1) μήνα, στη περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Επιστροφή 

 

 

4. Η προθεσμία μέσα στην οποία ασκείται προσφυγή είναι 60 ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης στο φορολογούμενο του φύλλου ελέγχου ή της πράξης επιβολής προστίμου. Η παραπάνω προθεσμία αναστέλλεται για το διάστημα από 1-31 Αυγούστου.

 

Επιστροφή 

 

 

5.  Για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς στο Δημόσιο, που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, μπορεί να ληφθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη τους και είναι:

1. Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς κυριότητας του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.
2. Κατάσχεση ακινήτων.

Επιστροφή 

 

 

6. Το δικαίωμα επιστροφής φόρου και οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία από την ημερομηνία του νόμιμου τίτλου επιστροφής. Στη περίπτωση που η επιστροφή φόρου είναι αχρεώστητη, το δικαίωμα της επιστροφής είναι τρία έτη από την καταβολή του ποσού.

 

Επιστροφή 

 

 

 

7. Το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής για ποσά ύψους άνω των 1.500.
β) Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.
γ) Για τη μεταβίβαση ακινήτων από τον μεταβιβάζοντα, για την μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή τη δωρεά.
δ) Για τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα. Δεν απαιτείται για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου.
ε) Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μη επαγγελματικών μηχανοκινήτων θαλάσσιων σκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης.
στ) Για την καταβολή των συμβατικώς εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων, τόσο από τον εκχωρητή ή τον ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.

Επιστροφή 

 

 

 

8. Προσφυγή ασκείται μέσα στη προβλεπόμενη προθεσμία κατά του φύλλου ελέγχου ή πράξης επιβολής προστίμου καθώς και σε κάθε πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης. Όπως πχ. Μη αποδοχή ανακλητικής δήλωσης ή αρνητική απάντηση σε επιφύλαξη που διατυπώνεται στη δήλωση.

 

Επιστροφή 

 

 

9.  Όταν ο φορολογούμενος έχει αμφιβολία αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για ορισμένα στοιχεία φορολογητέας ύλης, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει δήλωση στην οποία γίνεται γι’ αυτό ρητή επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Επιφύλαξη γενική και αόριστη θεωρείται ανύπαρκτη και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ομοίως μπορεί να γίνει επιφύλαξη αναφορικά με το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία ή σε άλλη κατηγορία ή σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή στις εκπτώσεις του φορολογητέου εισοδήματος.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της βεβαίωσης και είσπραξης εκ μέρους του Δημοσίου του αμφισβητούμενου φόρου.

 

Επιστροφή 

 

 

 

10. Η Δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Η ανάκληση της εν όλω ή εν μέρει, επιτρέπεται μόνο για λόγους συγγνωστής πλάνης. Το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που συνιστούν συγγνωστή πλάνη το φέρει ο φορολογούμενος . Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ μέχρι τη λήξη του οικείου οικ.έτους, με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή πραγματική και τεκμαρτή δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό στοιχείο της δαπάνης, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια.

 

Επιστροφή 

 

 

11.  Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί:

  • Από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

  • Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και

  • Από τα Κ.Ε.Π (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Για τη χορήγηση του ΑΦΕ λαμβάνονται υπόψη:

  • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που προέρχονται από ατομικά χρέη αλλά και αυτές για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση καταβολής.

  • Η υποβολή της τελευταίας δήλωσης Φόρου Εισοδήματος

  • Η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Απόδοσης ΦΠΑ.

Επιστροφή 

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm