01 | 06 | 2020

Αποσβέσεις για επιχορηγήσεις παγίων

Βιβλία Γ’ κατηγορίας

Με την γνωμ. 29/1016/1988 του Ε.ΣΥ.Λ. ορίστηκε ο λογιστικός χειρισμός (βιβλία Γ΄ κατηγορίας) των επιχορηγήσεων πάγιων ως εξής :

· Με τα εισπραττόμενα ποσά επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογ. «41.10 επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων» (με χρέωση των διαθεσίμων κ.λπ.) και έτσι δεν μειώνεται η αξία κτήσεως των πάγιων επενδύσεων

· Στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρεται, από το λογ. 41.10 στο λογ. «81.01.05 αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις πάγιων στοιχείων, που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε χρέωση των λογ. 66 και 85, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των επιχορηγήσεων.

· Σε περίπτωση εκποιήσεως ή καταστροφής πάγιου στοιχείου που αποκτήθηκε με χρηματοδότηση επιχορηγήσεων, το υπόλοιπο του λογ. 41.10 μεταφέρεται στην πίστωση του λογ. του οικείου πάγιου στοιχείου.

Βιβλία Β’ κατηγορίας

Για τους τηρούντες βιβλία Β΄κατηγορίας δεν έχει κοινοποιηθεί αντιμετώπιση. Το ζήτημα κατ΄ αρχήν είναι με τι αξία θα καταχωρηθούν τα πάγια στοιχεία στα βιβλία της επιχείρησης, δηλ. αν θα καταχωρηθούν με την αξία κτήσης τους ή με αξία μειωμένη κατά το ποσό της ενίσχυσης. Έχουμε την άποψη, καθώς η είσπραξη της ενίσχυσης μπορεί να είναι σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή τελικά να απορριφθούν κάποιες επενδύσεις από το πρόγραμμα, ότι στα βιβλία πρέπει να καταχωρείται η αξία κτήσης, και περαιτέρω ο χειρισμός να είναι ως εξής :

· Η είσπραξη της ενίσχυσης να καταχωρείται στην προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου εσόδων - εξόδων (στο σκέλος των εσόδων, π.χ. "Επιδοτήσεις Κ.Π.Σ.")

· Στο τέλος κάθε χρήσεως να εγγράφεται σε ιδιαίτερη στήλη (π.χ. "Έσοδα Επιδοτήσεων Χρήσης") η αναλογία των επιδοτήσεων στις αποσβέσεις που διενεργήθηκαν. Το ίδιο ποσό εγγράφεται αφαιρετικά στην στήλη "Επιδοτήσεις Κ.Π.Σ.".

· Το υπόλοιπο της "Επιδοτήσεις Κ.Π.Σ." να μεταφέρεται σε αντίστοιχη στήλη του βιβλίου εσόδων - εξόδων της επόμενης χρήσης

Κατά τα ανωτέρω συνεπώς, διενεργούνται κανονικά οι αποσβέσεις των παγίων που έτυχαν ενίσχυσης, πλην όμως για τα φορολογητέα κέρδη οι αποσβέσεις αυτές είναι μειωμένες με την αναλογία της ενίσχυσης.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm