Open menu
18 | 01 | 2022

Ευρετήριο Θεμάτων

Φορολογικά - Λογιστικά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Φ.Π.Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & PRO-RATA
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Φ.Π.Α.
ΙΔΡΥΣΗ Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε. ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ    

Από την Dashofer Holding, Ltd

Εργατικά Θέματα

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ AΠΟΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ¶δεια μητρότητας ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΤΌΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από την Dashofer Holding, Ltd

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

 

Η διόρθωση ενός λογιστικού σφάλματος αποκαθιστά την ορθή απεικόνιση των οικονομικών γεγονότων, παρ' όλα αυτά παραμένουν ως αντικείμενο διερεύνησης του φορολογικού ελέγχου ορισμένα ζητήματα:
Η αναφερόμενη ως "φυτευτή" ταμειακή κίνηση είναι άκυρη (πλασματική) διότι ουδέποτε υπήρξε ως λογιστικό γεγονός, ώστε να απεικονιστεί στο ταμείο.
Το ταμείο, χωρίς να προηγηθεί η είσπραξη των επιταγών, κατέβαλε μετρητά στη τράπεζα (λ/σμός χορηγήσεων). Επομένως, σε περίπτωση καταμέτρησης θα είχε πλεόνασμα σε σχέση με το λογιστικό υπόλοιπο του Λ/38.00. (Ενδείξεις μη πραγματικού ταμείου).
Εν πάση περιπτώσει, η αποκατάσταση του λογιστικού σφάλματος και με βάση τα ανωτέρω είναι κατά τη γνώμη μας, η ακόλουθη:
Αντιλογισμός στον επόμενο μήνα (Χ+1) για ακύρωση και των δύο εγγραφών και νέα εγγραφή με χρέωση του Λ/52.00.0011 και πίστωση του Λ/33.92.0013.


 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πως πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία της Α.Ε. βάση του Ε.Γ.Λ.Σ. οι πωλήσεις που γίνονται μέσω πιστωτικών καρτών και σε ποιο λογαριασμό οι κρατήσεις 2,5% στο ποσό που καταθέτουν οι τράπεζες στον λογαριασμό μας;

Οι πωλήσεις με πιστωτικές κάρτες δεν είναι πωλήσεις "τοις μετρητοίς". Επομένως, δεν χρεώνεται ο λ/σμός 38.00 (Ταμείο), αλλά ο Λ/33.95 (Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι) και αναλυτικά ανά τράπεζα (πιστωτικό οργανισμό).
Μάλιστα έχει εκδοθεί η εγκύκλιος 1083716/1248/7.12.1990, η οποία επιτρέπει οι σχετικές καταχωρήσεις να γίνονται από τα ειδικά χρεωστικά δελτία που εκδίδονται από το μηχανισμό πιστωτικών καρτών.
Τέλος, οι κρατήσεις 2,5% που αναφέρονται στην ερώτηση, εφόσον αφορούν προμήθεια της τράπεζας, χρεώνονται σε  υπολογαριασμό του 61.02 σε πίστωση του λ/σμού 33.95.


 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

 

1/ Στο άρθρο 31 του Ν. 2238/94 περί λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
"Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων: ...
ιγ) Των δαπανών επισκευής και συντήρησης που πραγματοποιούνται σε μισθούμενα ακίνητα, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους. Τα ποσά των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει με τον τρόπο αυτόν είναι μικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται από το π.δ.100/1998 (ΦΕΚ 96 Α') για το ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτητο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προεδρικό διάταγμα... ...
ιστ) Των μισθωμάτων που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρίες του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α') για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εξαιρούνται τα μισθώματα που καταβάλλονται για ακίνητα κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου".
Αναφορικά λοιπόν με την έκπτωση των δαπανών για τις τεχνικές εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τα όσα μας αναφέρετε, προκύπτει ο επιμερισμός των δαπανών αυτών ανάλογα με τα έτη της σύμβασης. Δεν διευκρινίζεται εάν ως "μισθωμένα ακίνητα" νοούνται αυτά της χρηματοδοτικής μίσθωσης με αποτέλεσμα βεβαίως να θεωρεί ο έλεγχος ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά και το leasing και όχι ίσως την απλή μίσθωση ακινήτων.
Για το ακίνητο βεβαίως δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο από τις σχετικές διατάξεις αλλά με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων θα μπορούσε να υποστηριχθεί από το φορολογικό έλεγχο η επιβάρυνση μιας χρήσης με δαπάνες οι οποίες ανάγονται σε επόμενα έτη. Καθώς λοιπόν το ακίνητο θα χρησιμοποιείται για όσα έτη διαρκεί η σύμβαση ο έλεγχος θεώρησε σωστό να επιμερίσει τις δαπάνες στη διάρκεια της σύμβασης.
Δυστυχώς στη περίπτωση αυτή είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς το αντίθετο καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς διευκρινίσεις στο συγκεκριμένο θέμα από το Υπουργείο Οικονομικών με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις είτε να αποδέχονται το αποτέλεσμα του ελέγχου είτε να προσφεύγουν στα φορολογικά δικαστήρια ελπίζοντας σε πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Ουσιαστικά δηλαδή η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έκπτωσης των δαπανών σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει αλλά εύκολα μπορεί ο ελεγκτής να απορρίψει την έκπτωση αυτή επικαλούμενος την αυτοτέλεια των χρήσεων.

2) Σχετικά με το κλείσιμο των βιβλίων είναι γεγονός ότι συχνά δημοσιεύονται στο τύπο άρθρα για επικείμενο κλείσιμο βιβλίων τα οποία όμως αρκετές φορές δεν είναι ακριβή. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η πορεία των δημοσίων εσόδων και η πορεία των φορολογικών ελέγχων. Αντικειμενικά όμως η πορεία των ελέγχων δεν είναι η αναμενόμενη και λόγω παρέλευσης του χρόνου υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων και στοιχείων το πιθανότερο είναι το Υπουργείο να κινηθεί τελικά προς την κατεύθυνση αυτή.


 

Φ.Π.Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & PRO-RATA
Ο.Ε. με βιβλία Β' κατηγορίας εντάχθηκε στον Ν. 2601/98. Αγόρασε οικόπεδο και πρόκειται να ανεγείρει ιδιόκτητο κτίριο. Επίσης θα αγοραστούν μηχανήματα. Η επιχορήγηση είναι 30%.
Το Φ.Π.Α. των παγίων εκπίπτει ολόκληρο ή με πενταετή διακανονισμό; Για την επιχορήγηση θα κάνουμε Pro-rata; Μπορείτε να μας κάνετε ένα παράδειγμα;

 

Αν για την επιχορήγηση διενεργούμε Pro-rata σας γνωρίζουμε ότι το άρθρο 31 §§ 3 και 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2954/01 και ισχύει, ορίζει ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε καμιά περίπτωση τα ποσά:
α) Από παράδοση (πώληση κλπ) αγαθών τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υποκείμενο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση.
β) Από αυτοπαραδόσεις.
γ) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
δ) Πράξεις λήπτη και επιστροφές φόρων.
ε) Από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρηματοδοτικές ή πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων κ', κα', κβ', κγ', κδ' και κε' της § 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/00.

Εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις:
Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις του Ν. 2954/01, δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος της pro-rata (για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου των κοινών εισροών), στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο έχει εκτός από έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης και έσοδα εξαιρούμενα του Φ.Π.Α. (π.χ. αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις κλπ).
Αντίθετα, την υποχρέωση της δημιουργίας του κλάσματος της Ρro-rata, έχει ο υποκείμενος ο οποίος εκτός από τα έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης έχει και έσοδα που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης, όπως πράξεις του άρθρου 6 (πωλήσεις νέων ακινήτων), του άρθρου 22 (εκπαίδευση, υγεία, ασφάλειες, χρηματοοικονομικές), του άρθρου 44 (μεταπωλητές ή λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών), πώλησης εφημερίδων και περιοδικών.
Τονίζεται ότι, στην περίπτωση που υποκείμενος έχει την υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος δεν θα συμπεριλάβει στον παρανομαστή του κλάσματος τυχόν εξαιρούμενα έσοδα, παρά μόνον τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας.
Σχετικά με τον πενταετή διακανονισμό του Φ.Π.Α. των επενδυτικών αγαθών το Υ.Ο. με την οδηγία ΠΟΛ. 1025/2003 υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης 2002, εξηγεί ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της § 1 του άρθρου 30 του Ν. 2859/00, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε κατά την αγορά, κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών.
Για το λόγο αυτό, αν υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού Pro-rata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η διαφορά φόρου, θετική ή αρνητική που προκύπτει διακανονίζεται, στον Ζ' Πίνακα της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης του παγίου.
Έτσι λοιπόν μια επιχείρηση που αγοράζει ένα επενδυτικό αγαθό και το διακανονίζει οριστικά στο έτος πρώτης χρησιμοποίησής του, θα πρέπει έκτοτε να το παρακολουθεί για μια πενταετία.
Ο διακανονισμός έχει την έννοια ότι, η επιχείρηση πρέπει, μέσα από τον πίνακα Η: Να υπολογίζει τη μεταβολή μεταξύ της Prorata του εκάστοτε έτους της εκκαθαριστικής δήλωσης από αυτήν του έτους της πρώτης χρησιμοποίησης καθενός παγίου και αν η διαφορά αυτή είναι θετική ή αρνητική, δικαιούται να συμψηφίζει η να καταβάλλει αντίστοιχα, τη διαφορά των ποσοστών της Pro-rata επί το 1/5 του φόρου που κατέβαλε κατά την αγορά του παγίου.
Συνεπώς η επιχείρηση μπορεί να διακανονίσει οριστικά το Φ.Π.Α. των επενδυτικών αγαθών στο έτος πρώτης χρησιμοποίησής του και μόνο αν έχει Pro-rata (αυτό έχει εξηγηθεί στην § 1 πιο πάνω, αν δηλ. έχετε και άλλες εκροές απαλλασσόμενες Φ.Π.Α.) να παρακολουθεί αυτή και να καταβάλλει την τυχόν οφειλόμενη διαφορά, η ύπαρξη ή όχι προϋποθέσεων Pro-rata εξετάζονται κάθε χρήση χωριστά.


 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

1/ Η ρύθμιση αυτή καλύπτει θέματα μεταβίβασης των εταιρικών μερίδων ή μεριδίων ανεξάρτητα της νομικής μορφής της εταιρείας αν αφορά μεταβίβαση αιτία θανάτου (κληρονομιά), δωρεά.
α) Στην Α' κατηγορία του Ν. 2961/01 υπάγονται οι:
i) Σύζυγος,
ii) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι κοινών δύο γονέων),
iii) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.
β) Στην Β' κατηγορία του Ν. 2961/01 υπάγονται οι:
i) κατιόντες δευτέρου και επόμενων βαθμών,
ii) ανιόντες δευτέρου και επόμενων βαθμών,
iii) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε,
iv) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού,
v) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και
vi) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.
2/ Για μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων από επαχθή αιτία ισχύει παρόμοια διάταξη η οποία προσετέθει στο άρθρο 13 του Ν. 2238/94 με το άρθρο 3 του Ν. 3091/02.
3/ Ο φόρος επιβάλλέται επί της υπεραξίας που υπολογίζεται με βάση τα κέρδη (πραγματικά ή τεκμαρτά) της τελευταίας 5 ετίας, όπως η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1259/1999 που εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2753/99 (άρθρο 3 §11).
4/ Για όποια μεταβίβαση γίνει εν ζωή δεν απαιτείται η συναίνεση κανενός, μόνο αν γίνει με διαθήκη τότε καλό είναι να γίνει μεριμνά ώστε να μη υπάρξουν προβλήματα στις σχέσεις των κληρονόμων και δικαστικές έριδες για την γνησιότητα της διαθήκης ή αν ο διαθέτης "είχε σώας τας φρένας". Αν η μεταβίβαση γίνει λόγω συνταξιοδότησής σας τότε έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 2238/94 § 1 περ. α'.


 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

 

Το ζήτημα της φορολογίας της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, αντιμετωπίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, φορολογούνται αυτοτελώς, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης:
- Κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία της, όπως ο αέρας, η επωνυμία, το σήμα, τα προνόμια κλπ ή υποκαταστήματος.
Ως φορολογητέο εισόδημα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης θεωρείται η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης της και της αξίας εκποίησής της στο σύνολο ή κατά ένα μέρος.
Με τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 3 του Ν. 2753/99 προστέθηκαν μετά την υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94 δύο εδάφια, με τα οποία προβλέφθηκε κάποια απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αυτών, σε περίπτωση μεταβίβασης με επαχθή αιτία ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από τον γονέα στα παιδιά του ή από το σύζυγο στη σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, ο συντελεστής φόρου μειώνεται από 20% σε 10% για τις μεταβιβάσεις που γίνονται μέχρι τις 31.12.2000, ενώ για τις μεταβιβάσεις που θα γίνονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα οφείλεται φόρος υπεραξίας. Η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας παρέχεται μόνο εφόσον μεταβιβάζεται ατομική επιχείρηση με τα άυλα στοιχεία της ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας. Η απαλλαγή παρέχεται μόνο λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με νόμιμα δικαιολογητικά, δηλαδή με την προσκόμιση κυρωμένου φωτοαντίγραφου της σχετικής αίτησης για συνταξιοδότηση που υποβλήθηκε στον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα ή με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσκόμιση της αίτησης για συνταξιοδότηση θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Μετά όμως τη Δημοσίευση του Ν. 3091/02 τροποποιείται το άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία στοιχείων των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα' και ββ' σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α' ή Β' κατηγορία του άρθρου 29 του Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α'), η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%) και δύο και τέσσερα δέκατα τοις εκατό (2,4%), αντίστοιχα".
Συνεπώς δεν υπάρχει απαλλαγή στη περίπτωση που μας αναφέρεται, ενώ για τον υπολογισμό του φόρου που προκύπτει σχετική είναι η ΠΟΛ. 1259/22.12.1999.


 

ΕΚΠΤΩΣΗ Φ.Π.Α.

 

Ο κώδικας Φ.Π.Α. στο άρθρο 30 ορίζει στην § 1, ότι "1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, ..., το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών ... που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. ...", στην § 2 ορίζει "2. Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου παρέχεται επίσης στον υποκείμενο κατά το μέρος που τα αγαθά οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται:

α) για την πραγματοποίηση στο εξωτερικό των δραστηριοτήτων … στο εσωτερικό της χώρας,
β) για την παροχή υπηρεσιών που απαλλάσσονται από το φόρο ... § 1 του άρθρου 22,
γ) για τις πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28,
δ) για τις πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις … εκτός της κοινότητας,
ε) για τη διάθεση δώρων μέχρι αξίας 10 Ευρώ και δειγμάτων."

Με την Ερμηνευτική ΕΔΥΟ 3/24.11.1992, του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) § 14.7, ορίζεται ότι δεν εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης για τη "διάθεση δώρων για τα οποία ο επιτηδευματίας, κατά την αγορά τους απέκτησε δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών και δεν εξέπεσε το φόρο, αλλά καταχώρισε τη δαπάνη κατευθείαν στα γενικά έξοδα". Σχετική είναι και η απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Υπόθεση 50/1987 ΔΕΚ 21.9.1988.

Συνεπώς στην περίπτωση αυτή - κατά την διακίνηση - θα εκδοθεί Δελτίο Αποστολής, στο οποίο αναγράφεται ότι σκοπός της διακίνησης είναι η διάθεση δώρων, σημειώνοντας ότι δεν έκανε χρήση του δικαιώματος έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών τους. Αν γίνει έκπτωση του Φ.Π.Α. εισροών κατά την απόκτηση των αγαθών τότε θα εκδοθεί Απόδειξη Αυτοπαράδοσης, όπως ορίζει το άρθρο 14 του Κ.Β.Σ.
Απόδειξη αυτοπαράδοσης εκδίδεται και όταν η επιχείρηση διαθέτει αγαθά δωρεάν γενικά για σκοπούς ξένους με την επιχειρηματική δραστηριότητα αυτής.


 

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Σούπερ Μάρκετ έχει δύο υποκαταστήματα στο ίδιο κτίριο. Έως πότε μπορεί να καταθέσει αίτηση στην Ε.Λ.Β. για τήρηση ενός βιβλίου αποθήκης (με διάκριση των αποθηκευτικών χώρων); Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος;

 

Έχουμε τις εξής περιπτώσεις:
1/ Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης στον αποθηκευτικό χώρο Με τις διατάξεις του άρθρου 36, παράγραφος 2, περίπτωση ιβ΄, όπως αυτή τέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 3052/02, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μετά από αίτηση του επιτηδευματία μπορεί να επιτρέπει την τήρηση του βιβλίου αποθήκης σε άλλο τόπο στις περιπτώσεις που η τήρησή του είναι δυσχερής στον αποθηκευτικό χώρο (έλλειψη επαγγελματικής οργάνωσης, υπαίθριοι χώροι κλπ).
2/ Τήρηση βιβλίου αποθήκης εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον ίδιο ή συνεχόμενο κτιριακό χώρο Όταν στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο στεγάζονται πολλές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία (έδρα και υποκαταστήματα και αποθηκευτικοί χώροι), η κίνηση όλων αυτών σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 μπορεί να παρακολουθείται ενιαία ως μία εγκατάσταση (μία μερίδα κατ' είδος) στο βιβλίο αποθήκης της έδρας ή και σε βιβλίο αποθήκης που τηρείται σε μια από αυτές τις εγκαταστάσεις.
3/ Υποκαταστήματος με εξαρτημένη λογιστική Στο υποκατάστημα που λειτουργεί σε άλλο νησί ή νομό με την έδρα και σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή έχει υποχρέωση τήρησης ίδιου βιβλίου αποθήκης σ' αυτό. Σημειώνεται ότι από 1.1.2003 ορίζεται ρητά πλέον ότι για τα υποκαταστήματα που βρίσκονται στον ίδιο νομό με την έδρα αλλά σε άλλο νησί, πρέπει να τηρείται χωριστό βιβλίο αποθήκης στην εγκατάσταση τους.

Παράδειγμα:
Έδρα στην Ρόδο, υποκατάστημα στη Κω, πρέπει να τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο αποθήκης στο υποκατάστημα της Κω.
4/ Αίτηση στην Ε.Λ.Β.
Το άρθρο 8 § 2 του Ν. 3052/02 τροποποιεί το άρθρο 37 § 4 του Κ.Β.Σ. συγκεκριμένα:
Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Η αίτηση του επιτηδευματία υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πέντε μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου για την οποία ζητείται η κατά διάφορο τρόπο ρύθμιση των υποχρεώσεων ή απαλλαγή."
Ερμηνεία: Με την διάταξη αυτή ορίζει ότι η αίτηση προς την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.) υποβάλλεται πέντε (5) μήνες, αντί των επτά (7) που ίσχυε, πριν από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου για όλα τα ζητήματα που μπορεί να γνωμοδοτήσει η Ε.Λ.Β. (§ 2 του άρθρου 37 του Κ.Β.Σ.).


 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Σχετική με το ερώτημά σας είναι η Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ Νο 252 Γνωμ. 2244/1995 "Λογαριασμοί Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται ορισμένα έξοδα τεχνικών εταιριών" το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«Σε καθένα από τα ερωτήματα της από 25.7.95 επιστολής της Τεχνικής Εταιρίας ... Α.Ε., η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:
1. Ο λογιστικός χειρισμός του παρακρατούμενου φόρου 15%, από τους τόκους καταθέσεων, του τόκους τραπεζικών ομολόγων κ.λπ., καθορίζεται στη γνωμάτευσή μας 248/2233/1995.
2. Τα ποσά του Δωρόσημου των οικοδόμων, που καταβάλλονται από την ερωτώσα εταιρία στο ΙΚΑ, καταχωρούνται:
α) Στη χρέωση του λογαριασμού 60.04 "Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομισθίου προσωπικού" και του τριτοβάθμιου του 60.04.03 "Δωρόσημο οικοδομών" (με πίστωση του 55.00.03 "Λογ/σμός δωρόσημου ημερομισθίων οικοδομικών εργασιών") εάν οι οικοδόμοι προσλαμβάνονται απευθείας από την ανωτέρω εταιρία.
β) Στις περιπτώσεις που οι οικοδόμοι έχουν προσληφθεί από υπεργολάβο, στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση (για λογαριασμό της εν λόγω εταιρίας) τμήματος του τεχνικού έργου, με τη συμφωνία οι εισφορές υπέρ ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων να βαρύνουν αυτή, τα σχετικά ποσά καταχωρούνται στη χρέωση του κενού δευτεροβάθμιου λογαριασμού 61.94, ο οποίος συμπληρώνεται με κατάλληλο τίτλο και αναπτύσσεται σε ανάλογους τριτοβάθμιους, ως εξής:

61.94 "Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών για κατασκευαζόμενα τεχνικά έργα".
61.94.00 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων.
61.94.01 Δωρόσημο οικοδόμων υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών έργων.
61.94.02 ...
61.94.05 Κρατήσεις - εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
61.94.06 Κρατήσεις - εισφορές υπέρ ΤΠΕΔΕ
61.94.07 Κρατήσεις - εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ
61.94.08 ...

Διευκρινίζεται ότι, στους πιο πάνω τριτοβάθμιους λογαριασμούς 61.94.05 - 61.94.07 και στους ανοιγόμενους παρόμοιους για ανάλογες περιπτώσεις, καταχωρούνται οι καταβαλλόμενες εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών που, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, βαρύνουν την ανωτέρω τεχνική εταιρία και υπολογίζονται με βάση ορισμένα ποσοστά επί της αξίας του εκτελούμενου Τεχνικού Εργου.

3. Τα καταβαλλόμενα υπέρ τρίτων διάφορα τέλη, εκτός των εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, όπως π.χ. υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που υπολογίζονται με ποσοστό επί της αξίας του εκτελούμενου Τεχνικού Έργου, καταχωρούνται στο νεοδημιουργούμενο δευτεροβάθμιο λογ/σμό 63.90 "Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων Τεχνικών Εργων" και σχετικούς τριτοβάθμιούς του.
4. Οι καταβαλλόμενες αμοιβές σε εταιρίες μελετών κ.λπ. από τις οποίες, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στην επιστολή της εταιρίας, έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 1123927/10906/1995, δεν προβλέπεται υποχρέωση παρακρατήσεως φόρου, για καλύτερη εξυπηρέτηση δύνανται να καταχωρούνται σε ιδιαίτερο δευτεροβάθμιο, τον 61.90 "Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος", ο οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
5. Τα τιμολόγια των υπεργολάβων, στους οποίους τίθεται η εκτέλεση τμημάτων του Τεχνικού έργου που αναλαμβάνονται, καταχωρούνται στη χρέωση του νεοδημιουργούμενου δευτεροβάθμιου λογαριασμού 61.93 "Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών Έργων", ο οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
6. Οι καταβαλλόμενες αμοιβές σε εταιρίες μελετών του εξωτερικού, από τις οποίες διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 5%, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο τριτοβάθμιο του δευτεροβάθμιου 61.01 "Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος".»

Συνεπώς είναι θέμα συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρείας και της αναδόχου η πληρωμή του Ι.Κ.Α. και άλλων εξόδων και εάν στο Φορολογικό έλεγχο αυτό μπορεί να αποδειχθεί.

 

 


 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ


Όταν μία εταιρεία παίρνει από ένα υπουργείο με δωρεά ένα ακίνητο, στη συνέχεια με τι αξία θα κάνει την λογιστική αποτίμηση;

Η διάταξη του άρθρου 43 § 5β' του Κ.Ν. 2190/20 είναι εναρμονισμένη με Ε.Γ.Λ.Σ. και ορίζει ότι «η τιμή κτήσης είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς, η οποία προσαυξάνεται με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειώνεται με τις σχετικές εκπτώσεις. Τα έξοδα κτήσεως των ακινήτων όπως φόροι μεταβίβασης, τα συμβολαιογραφικά και μεσιτικά έξοδα και οι αμοιβές μελετητών και δικηγόρων, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή κτήσεως των στοιχείων αυτών. Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται στο λογαριασμό «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» της κατηγορίας «λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως».
Για την απόκτηση παγίων στοιχείων από δωρεές τρίτων προσώπων ασχέτων προς τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, π.χ. το δημόσιο, ή δήμο ή ίδρυμα κλπ για να τονώσει π.χ. την οικονομική ζωή μιας περιοχής, η αποτίμηση μπορεί να γίνει:
α) Με μηδενική αξία ή με 0,01 Ευρώ, αφού τα έξοδα κτήσεως (όπως περιοριστικά παραπάνω ορίζει ο νόμος) καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων», εκτός αν έχουμε ειδικά έξοδα που δημιουργούνται μέχρι την χρησιμοποίηση του παγίου, αν ερμηνεύσουμε με στενή γραμματική έννοια την παραπάνω διάταξη. Η καταχώρηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την υποεκτίμηση του παγίου και του ιδίου κεφαλαίου της επιχείρησης και να υπερεκτιμούνται τα μελλοντικά κέρδη αυτής επειδή οι χρήσεις δε θα βαρύνονται με τις κανονικές αποσβέσεις.
β) Με την αντικειμενική αξία - όπου εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικών προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων - στην οποία εξάλλου υπολογίζεται ο φόρος δωρεάς, σύμφωνα με το νόμο 2961/01, άρθρα 9 και 10. Εδώ έχουμε μια σχετικά μικρή υποεκτίμηση της αξίας του παγίου και του ιδίου κεφαλαίου της εταιρείας και σχετικά μικρή υπερεκτίμηση των μελλοντικών κερδών αυτής.
γ) Με την ακριβοδίκαιη (αγοραία) αξία, ώστε και η αξία της επιχείρησης να είναι η πραγματική και τα κέρδη να μην υπερεκτιμούνται. Αυτή η αποτίμηση γίνεται με Έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

Παράδειγμα:
Αν υποθέσουμε ότι έχουμε δωρεά οικοπέδου αντικειμενικής (ή αγοραίας) αξίας 40.000 Ευρώ και κτίσματος 150.000 Ευρώ, τότε θα γίνει η λογιστική εγγραφή:

10.00.00 Οικόπεδο (Α)

40.000

11.00.00 Κτίριο (Α)

150.000

41.12.00 Αξία Ακινήτων Παραχωρηθέντων Δωρεάν

40.000

41.12.01 Αξία Ακινήτων Παραχωρηθέντων Δωρεάν

150.000

Τον συνδυασμό των προτεινόμενων λύσεων (α) και (β) παραπάνω προτείνει το Ε.ΣΥ.Λ. με την Γνωμάτευση Νο 292/Γνωμ. 2355/21.4.1997.
Διάταξη με την οποία τροποποιείται ο Κ.Β.Σ. ορίζει ότι το Ε.Γ.Λ.Σ. κατισχύει του Κώδικα και λοιπών φορολογικών διατάξεων.

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέλω να συστήσω μια τεχνική εταιρεία (Ο.Ε.) που θα προβεί σε αγορά ενός οικοπέδου για την ανέγερση και πώληση πέντε διαμερισμάτων. Η αντικειμενική αξία του οικοπέδου είναι 88.000 Ευρώ περίπου. Τα έσοδα από την πώληση των διαμερισμάτων θα ανέλθουν περίπου στις 440.000 Ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι 6.000 Ευρώ. Σε βιβλία Β΄ κατηγορίας που δεν υπάρχει πρόβλημα ταμείου θα υπάρξει πρόβλημα πόθεν έσχες σε έναν μελλοντικό έλεγχο; Η αγορά του οικοπέδου θα γίνει τις μετρητοίς από την εταιρεία. Η αξία του οικοπέδου σε ποια στήλη θα καταχωρηθεί; Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω ιδιαίτερα; Αν το αγοράσουν 50 - 50 οι εταίροι σαν φυσικά πρόσωπα και μετά προχωρήσουν σε σύσταση κοινοπραξίας, τότε υπάρχει πρόβλημα στο να δικαιολογήσουν την αγορά αφού δεν μπορούν να καλύψουν το πόθεν έσχες;

Το τεκμήριο απόκτησης ακινήτων υπάρχει τόσο στις ατομικές επιχειρήσεις όσο και στις Προσωπικές (Ο.Ε., Ε.Ε.). Μόνη διαφορά ότι στην Ομόρρυθμη Εταιρία το τεκμήριο - εφόσον δεν καλύπτεται η αγορά από το κεφάλαιο που έχουν καταθέσει οι εταίροι - επιμερίζεται στους εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία και δηλώνεται στην προσωπική τους δήλωση. Έτσι στο παράδειγμα που μας αναφέρεται από την αξία των 88.000 ΕΥΡΩ θα αφαιρέσουμε τα 6.000 ΕΥΡΩ που είναι το κεφάλαιο της εταιρίας και το υπόλοιπο που απομένει (82.000 ΕΥΡΩ) επιμερίζεται από 41.000 ΕΥΡΩ στο κάθε εταίρο εάν αυτοί είναι δύο με ποσοστό 50% έκαστος.
Εάν βεβαίως μέσα στο ίδιο έτος έχουμε και πωλήσεις διαμερισμάτων τότε ενδέχεται από τα καθαρά κέρδη να καλύπτονται τα τεκμήρια ή ίσως από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Διαφορετικά μόνη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η συμμετοχή και άλλων προσώπων στην εταιρία ώστε να μοιραστεί το τεκμήριο. Εάν όμως υποθέσουμε ότι η αγορά του οικοπέδου γίνεται στην αρχή του 2003 τότε είναι αρκετά πιθανό να καλυφθεί το τεκμήριο από τις πωλήσεις διαμερισμάτων (καθαρά κέρδη) μέχρι το τέλος του έτους.
Για τη καταχώρηση στα βιβλία Β' κατηγορίας στη πράξη δημιουργούμε μία στήλη με τίτλο «Αγορές οικοπέδων» όπου και καταχωρούμε την αξία αγοράς προσαυξημένη με τα έξοδα απόκτησής του (Φόροι κλπ).


 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις που τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2065/92 να αναπροσαρμόζουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 20 έως 27 του ιδίου νόμου, την αξία των ακινήτων τους (γηπέδων - κτιρίων) κάθε τέσσερα χρόνια, αρχής γενομένης από το 1992.

Ετσι, οι επιχειρήσεις για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση με βάση την παραπάνω διάταξη, αναπροσάρμοσαν μέχρι 31.12.2000 στα βιβλία τους την αξία των ακινήτων τα οποία είχαν στην κυριότητά τους κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής. Με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 2065/92, από την υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ιδίου νόμου, αφαιρείται υποχρεωτικά το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού "Κέρδη και Ζημίαι", ανεξάρτητα αν το ποσό της ζημίας αυτής έχει ή όχι αναγνωρισθεί από φορολογικό έλεγχο. Η αφαίρεση της ζημίας γίνεται με λογιστικές εγγραφές στα βιβλία και το υπόλοιπο ποσό υπεραξίας που απομένει (ως πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 41.07.00 "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων - Αναπροσαρμογή Ν. 2065/92"), κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια:

Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων για το έτος 1996, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92:

1/ Αύξηση κεφαλαίου
Ο Χρόνος που πραγματοποιείται η κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που απομένει στο λογαριασμό 41.07 "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων", μετά και την αφαίρεση του τυχόν υπάρχοντος χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Κέρδη και Ζημίαι", γίνεται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 και σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. 1129550/ΠΟΛ. 1315/3.12.1996 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

2/ Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, άλλαξε ο τρόπος κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας έναντι αυτού που ίσχυε για το έτος 1992, προς αποφυγή των προβλημάτων που δημιουργούσε η κεφαλαιοποίηση μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μεριδίων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3190/55, σύμφωνα με τις οποίες η μερίδα συμμετοχής του κάθε εταίρου δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη των 10.000 δρχ. ή πολλαπλάσιο αυτών.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 5 του Ν. 2443/96, αντικαταστάθηκε η περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 2065/92. Με βάση λοιπόν τις νέες αυτές διατάξεις, η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των Ε.Π.Ε. θα γίνει με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς εταίρους, κατ' αναλογία των μεριδίων τους. Η αύξηση αυτή του εταιρικού τους κεφαλαίου θα λάβει χώρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου αυτού, μέχρι και το τέλος του δεύτερου έτους από το χρόνο της αναπροσαρμογής, ήτοι μέχρι την 31.12.2002.
Κατά τα λοιπά, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55 (απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, τροποποίηση του καταστατικού κλπ).
Διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας, από την υπεραξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992:
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε., λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 - 27 του Ν. 2065/92, πραγματοποιείται μόνο αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπουν ο Κωδ. Ν. 2190/20 "περί Α.Ε." και οι ειδικότερες, ενδεχομένως, διατάξεις που διαλαμβάνονται στο καταστατικό της συγκεκριμένης εκάστοτε Α.Ε., δηλαδή:

α) Συγκρότηση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
β) Λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης.
γ) Τήρηση κανόνων δημοσιότητας.
δ) Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου από το Δ.Σ.

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου Ν. 1676/86:
Για το ποσό της αύξησης του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή των ακινήτων, δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοικητική και Δικαστηριακή νομολογία (Υπουργείο Οικονομικών 1129550/ΠΟΛ. 1315/3.12.1996).
Συνεπώς δεν οφείλεται φόρος κατά τη διαδικασία κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας και μετατροπής του Εταιρικού κεφαλαίου σε Ευρώ. Οι διαδικασίες είναι σχεδόν ίδιες τόσο για τις Ανώνυμες εταιρείες όσο και για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΟΥ

Επισκευή αυτοκινήτου (φορτηγό ψυγείο) κόστισε 542,80 Ευρώ και ανταλλακτικά 4.320 Ευρώ. Θα καταχωρηθούν στις δαπάνες ή με τον έλεγχο θα υπάρξει πρόβλημα και πρέπει να πάνε στα πάγια; Υπάρχει νόμος που να ορίζει έως ποιο ύψος μπορεί να φτάσει η επισκευή ενός αυτοκινήτου πριν το ποσό αυτό θεωρηθεί πάγιο;

Είναι ένα ζήτημα που ερευνάται κατά περίπτωση με βάση εννοιολογικούς προσδιορισμούς στους οποίους παραπέμπει η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Συγκεκριμένα, η παράγραφος 2.2.101 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) αναφέρει και τα εξής:

«Βελτίωση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ' αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του.»

«Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος κλπ είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σ' αυτό και αυξάνει το μέγεθος και κατά κανόνα την παραγωγική του δυναμικότητα.»

«Οι βελτιώσεις και επεκτάσεις προσαυξάνουν την αξία κτήσεως των παγίων.»

«Συντήρηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σ' αυτό, με σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα, για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.»

«Επισκευή είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μέρους του παγίου, που έχει καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη.»

«Τα έξοδα συντήρησης και επισκευής βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσεως.»


 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ


Αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (βιβλία εσόδων - εξόδων), αναγνωρισμένο από το Υφυπ. αθλητισμού, υπόκειται στις διαδικασίες που ορίζει το άρθρο 107 του νόμου 2238/94; Υποβάλει δήλωση Φ.Ε. και κατάσταση εσόδων - εξόδων νομικών προσώπων μη κερ/κού χαρακτήρα μέχρι της 10.3., καθώς και καταστάσεις Κ.Ε.Π.Υ.Ο.;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α'), καταργήθηκε ο Ν. 75/1975 και παράλληλα θεσπίστηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Τμήματος Α' (άρθρα 1 - 58) ρυθμίζονται τα θέματα του ερασιτεχνικού αθλητισμού και με τις διατάξεις του Τμήματος Β' (άρθρα 59 - 118) τα θέματα του επαγγελματικού.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 1, ορίστηκε ως έννοια του "αθλητικού σωματείου" η ένωση φυσικών προσώπων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Α.Κ., που έχει ως σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών τους για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών (άρθρο 7, παρ. 2). Απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση (άρθρο 7, παρ. 4). Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της (άρθρο 7, παρ. 7). Το καταστατικό του απαιτείται να ορίζει τους συγκεκριμένους κλάδους άθλησης, στων οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αυτό αποσκοπεί (άρθρο 7, παρ. 8). Σε περίπτωση διάλυσής του, όλα τα περιουσιακά στοιχεία μετά την εκκαθάριση περιέρχονται στη Γ.Γ.Α. (άρθρο 7, παρ. 10).

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 51, προβλέπεται η σύνταξη, κάθε οικονομικό έτος, προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού, βάσει τύπου και στοιχείων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού (παρ. 4). Η Γ.Γ.Α. ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύψος των επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών, οι οποίες κατόπιν προβαίνουν σε κατανομή στα σωματεία και στις ενώσεις της αρμοδιότητάς τους (παρ. 5). Ο ειδικός απολογισμός διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων που συντάσσει κάθε χρόνο το σωματείο, υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (παρ. 7).

Επίσης, από τις διατάξεις του άρθρου 52, προβλέπεται η οικονομική εποπτεία των αθλητικών σωματείων. Τέλος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 60, τα αθλητικά σωματεία μπορούν να ιδρύουν τμήματα αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.), τα οποία έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια σε σχέση με τα λοιπά ερασιτεχνικά τμήματα. Τηρούν ίδια βιβλία πρακτικών, ίδια λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και καταρτίζουν ίδιο προϋπολογισμό και ισολογισμό που δημοσιεύεται για λόγους εξασφάλισης δημοσιότητας σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 περί Α.Ε.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα "αθλητικά σωματεία" συστήνονται με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενων του Α.Κ. περί σωματείων και αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, προκύπτει ότι είναι ενδεχόμενο ορισμένα από αυτά να έχουν δύο δραστηριότητες, ήτοι αυτή των "ερασιτεχνικών τμημάτων" και αυτή των "τμημάτων αμειβόμενων αθλητών", που παρακολουθούνται όμως διακεκριμένα.

Επίσης, προκύπτει ότι τα αθλητικά σωματεία και μετά την κατάργηση των διατάξεων του Ν. 75/1975 εξακολουθούν, μέσω των ερασιτεχνικών τμημάτων που διαθέτουν και αναπτύσσουν, να επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, ως αποβλέποντα στην προαγωγή του αθλητισμού και σωματικής αγωγής της νεολαίας, που ενδιαφέρει το έθνος γενικότερα, όπως άλλωστε γνωμοδότησε και το Ν.Σ.Κ. με τις υπ' αριθ. 722/1968 και 70/1969 γνωμοδοτήσεις του πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 75/1975.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω το Σωματείο θεωρείται Ν.Π.Ι.Δ. και συνεπώς ανήκει στα πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν. 2238/94 και συνεπώς έχει όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 107 του νόμου αυτού, με την επιφύλαξη βεβαίως κάποιων εξαιρέσεων οι οποίες πιθανόν υπάρχουν αλλά δεν είναι δυνατό να αναλυθούν καθώς απαιτούνται περισσότερες διευκρινίσεις.


 

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ


Το 1997 μία Ε.Π.Ε. και μια Ο.Ε. αποφασίζουν να συγχωνευτούν και να δημιουργήσουν μια νέα Ε.Π.Ε. Η επιτροπή του άρθρου 9 αποτιμά το ενεργητικό. Η εκτίμηση αυτή επισυνάπτεται μαζί με άλλα στοιχεία και πηγαίνει στη συμβολαιογράφο για να κάνει τη πράξη συγχώνευσης. Αφού όμως είχε έρθει η επιτροπή και πριν γίνει όμως η πράξη, η Ο.Ε. αγοράζει ένα ακίνητο (πληρώνει κανονικά Φ.Μ.Α.). Η συγχώνευση τελικά γίνεται 18.1.1998. Το ακίνητο που είχε αγοράσει η Ο.Ε βρίσκεται στα βιβλία της και ορθώς στα βιβλία της νέας Ε.Π.Ε. Όφειλε η νέα Ε.Π.Ε. Φ.Μ.Α. στην Ο.Ε.; Αν ναι, αυτό τώρα θα γίνει με βάση το αντικειμενικό σύστημα του 1997 όταν το αγόρασε ή του 1998 όταν έγινε η συγχώνευση; Η επιτροπή δεν το συμπεριέλαβε γιατί η αγορά έγινε μετά. Αν έπρεπε να πληρωθεί από την νέα Ε.Π.Ε. Φ.Μ.Α., θα πληρωθεί τώρα. Η προσαύξηση είναι 1,5%;

Λόγω έλλειψης πολλών δεδομένων στη διατύπωση της ερώτησης, υποθέτουμε ότι η συγχώνευση έγινε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 (άρθρα 3 και 5). Σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο δεν συμπεριλαμβάνεται στη πράξη συγχώνευσης ή δε χρησιμοποιείται για τις ανάγκες τις συγχωνευόμενης Ο.Ε. κατά το χρόνο της συγχώνευσης, οφείλεται φόρος ο οποίος υπολογίζεται με προσαύξηση 3% το μήνα από την ημερομηνία συγχώνευσης. Το ποσό της προσαύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κύριου φόρου (Ν. 2523/97). Τέλος, ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με τιμές και αξίες που ίσχυαν κατά τον χρόνο της συγχώνευσης (άρθρο 5 του Ν.Δ. 1297/72).


 

ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Η εταιρία μας ασχολείται εδώ και πολύ καιρό με την υλοποίηση δημοσίων έργων καθώς και με την συντήρηση, επισκευή και εξοπλισμό Δήμων & κοινοτήτων. Κάθε χρόνο η εταιρία μας πληρώνεται από τους Δήμους βάση τίτλων έργων που εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία. Ως αποτέλεσμα αυτού, ότι υλικά και να χρησιμοποιηθούν κατά το όλο χρονικό διάστημα αυτό, δεν εκδίδεται κάποιο Δ.Α. ή Δ.Α.Τ. διότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τον Δήμο από την στιγμή που δεν υπάρχει τίτλος έργου. Και να εκδοθούν τα ανάλογα παραστατικά, θα πρέπει να ακυρωθούν αργότερα και να εκδοθούν άλλα, ανάλογα με τον τίτλο έργου. Επίσης διότι κρατούμε βιβλίο αποθήκης, όταν εκδίδονται τα παραστατικά για το έργο, εκδίδονται ως τίτλος χωρίς να αναφέρονται τα υλικά αναλυτικά. Ποιος είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για την σωστή διεξαγωγή της όλης υπόθεσης;

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε διακινούνται υλικά από την επιχείρησή σας χωρίς να εκδίδονται τα παραστατικά που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Συνεπώς τίθεται θέμα ουσιαστικής παράβασης των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης Δελτίων αποστολής και πιθανόν και των σχετικών διατάξεων της φορολογίας Εισοδήματος εφόσον τα εισοδήματα δεν φορολογούνται μέσα στη χρήση στην οποία πραγματοποιείται το έργο. Ακόμη και στη περίπτωση που εκδίδονται παραστατικά χωρίς αναλυτική περιγραφή των ειδών που διακινούνται, παρά μόνο ο τίτλος του έργου, και πάλι υπάρχει παράβαση καθώς ο ΚΒΣ ορίζει ρητά την υποχρέωση αναγραφής του είδους στα παραστατικά. Προφανώς υπάρχει προφορική διαβεβαίωση ότι το έργο θα εγκριθεί και έτσι προχωρεί η επιχείρησή σας στη κατασκευή του. Όμως με το τρόπο αυτό η επιχείρησή σας βρίσκεται εκτεθειμένη και σε περίπτωση ελέγχου τα πρόστιμα μάλλον θα είναι αρκετά υψηλά. Ο σωστός δρόμος θα ήταν κάθε φορά που διακινούνται υλικά να εκδίδονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Κατανοούμε όμως ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα για την είσπραξη των χρημάτων όταν εγκρίνεται το έργο. Μόνη ίσως λύση - στη περίπτωση που τα υλικά που χρησιμοποιείται ανήκουν σε τρίτους - θα ήταν αυτά να εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησής σας με παράδοση όμως απευθείας στο Δήμο. Έτσι επιλύεται το πρόβλημα της διακίνησης ενώ όταν θα χρειαστεί να εκδώσετε παραστατικά για την είσπραξη από το Δήμο θα εκδοθεί από την Επιχείρησή σας Τιμολόγιο Δ. Α. Όπου θα αναφέρονται και πάλι τα είδη που διακινήθηκαν, καθώς κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ για τις τεχνικές εταιρίες.


 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους έχουν απαλλαγή φόρων - δασμών όταν αγοράζουν επιβατικά Ι.Χ. ή επιβατικά τζιπ (κόκκινες πινακίδες);

Ο Ν. 2960/01, άρθρα 132 και 121, ορίζει ότι:
"¶ρθρο 132 Οριστικές απαλλαγές

  1. Τα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης, εφόσον έχει προηγηθεί έγκριση της Ιεράς Κοινότητας για την απόκτηση τους.

  2. ...

"¶ρθρο 121 Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 EEL της 07.09.1987) υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντα και του άρθρου 4 του ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α'), όπως ισχύουν.
Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως: α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 Ε.Κ. ή μεταγενέστερης …. β) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12 Ε.Κ.: …
Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται και για αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας".


 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Φ.Π.Α.

 

Στο άρθρο 14 του Ν. 2859/00 αναφέρονται τα εξής: "Η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες έχει στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή του από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες ή, αν δεν υπάρχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση, την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του".
Μεταξύ των εργασιών που φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας περιλαμβάνονται και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και έχουν ως αντικείμενο:
Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εργασίες των οργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και οι τυχόν παρεπόμενες προς αυτές παροχές υπηρεσιών.
Όπως λοιπόν προκύπτει από το κείμενο του νόμου, εφόσον οι υπηρεσίες παρασχεθούν στα γραφεία της επιχείρησης στην Ελλάδα οφείλεται κανονικά Φ.Π.Α. στο Ελληνικό Δημόσιο όπως θα ίσχυε και για οποιαδήποτε συναλλαγή στο εσωτερικό της χώρας.
Δείτε σχετικά και το τεύχος 14/03.


ΙΔΡΥΣΗ Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.


Θα ιδρυθεί Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε. η οποία θα αποτελείται από 4 Φ.Δ.Χ. Τα 3 θα τα εισφέρει ο σύζυγος από άλλη εταιρεία (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.) όπου είναι ενταγμένα. Το τέταρτο για να λειτουργήσει η εταιρεία θα το συνεισφέρει η σύζυγος η οποία θα κάνει έναρξη επαγγέλματος. Το τέταρτο Φ.Δ.Χ. είναι ήδη αγορασμένο από το εξωτερικό από τον σύζυγο με δάνειο.
Ποια θα είναι η φορολογική αντιμετώπιση για να μπορέσει να κυκλοφορήσει στο όνομα της συζύγου;
Δηλαδή:
1/ πως θα μεταβιβασθεί το Φ.Δ.Χ. από τον σύζυγο στην σύζυγο, (δωρεά, πώληση);
2/ τι συμβαίνει με το πόθεν έσχες της συζύγου η οποία μέχρι σήμερα δε έχει φορολογητέο εισόδημα; Η φορολογική δήλωση είναι από κοινού και υπάρχει εισόδημα του συζύγου (αυτοκινητιστής) για πολλά χρόνια.

Σχετικά με τη μεταβίβαση του Φ.Δ.Χ. σας παραθέτουμε το άρθρο 11 του Ν. 3091/02 (ΦΕΚ 330/Α'/24.12.2002) "Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

"Φορολόγηση μεταβίβασης μετοχών και επιχειρήσεων.
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, προστίθεται παρ.7 στο άρθρο 29 του Ν.2961/2001. Πρόκειται για νέα διάταξη που εισάγει διαφορετικό τρόπο φορολόγησης των μετοχών (εισηγμένων και μη), καθώς και των επιχειρήσεων (πλην Α.Ε.) που μεταβιβάζονται αιτία κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, οι οποίες μέχρι τώρα φορολογούνταν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 (κλίμακες). Κριτήριο για την αυτοτελή φορολόγηση αποτελεί η μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων σε συγγενείς Α' και Β' κατηγορίας, όπως αυτοί κατατάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2961/2001. (Υπενθυμίζεται ότι στην Α' κατηγορία υπάγονται οι σύζυγοι, οι κατιόντες πρώτου βαθμού και οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. Στη Β' κατηγορία υπάγονται οι κατιόντες και οι ανιόντες δεύτερου κι επόμενων βαθμών, τα αδέλφια, οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, οι πατριοί - μητριές, τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, οι γαμπροί - νύφες και οι πεθεροί - πεθερές).

Αυτονόητο είναι ότι στην αυτοτελή φορολόγηση υπόκειται η μεταβίβαση της επιχείρησης και όχι η μεμονωμένη μεταβίβαση των κατ' ιδίαν περιουσιακών στοιχείων αυτής (π.χ. ακίνητα, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα κ.λπ.).

Ειδικότερα:
α) Όταν μεταβιβάζονται με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή μετοχές και λοιποί τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο (ομολογίες, ιδρυτικοί και λοιποί γενικά τίτλοι των εμπορικών εταιριών, δημόσια χρεόγραφα ή άλλες τέτοιες φύσεως αξίες) προς συγγενείς της Α' κατηγορίας, ο φόρος υπολογίζεται με σταθερό - αυτοτελή συντελεστή 0,6% και προς συγγενείς Β' κατηγορίας ο φόρος υπολογίζεται με σταθερό - αυτοτελή συντελεστή 1,2%.
β) Όταν μεταβιβάζονται ατομικές επιχειρήσεις, μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και λοιποί τίτλοι κινητών αξιών, εταιρικές μερίδες ή μερίδια (δηλαδή σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), ποσοστά συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα και συνεταιριστικές μερίδες προς συγγενείς της Α' κατηγορίας, ο φόρος υπολογίζεται με σταθερό - αυτοτελή συντελεστή 1,2% και συγγενείς Β' κατηγορίας ο φόρος υπολογίζεται με σταθερό - αυτοτελή συντελεστή 2,4%. Στη διάταξη αυτή δηλαδή περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και οι μετοχές (πλην των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, για τις οποίες ισχύουν οι συντελεστές της προηγούμενης παραγράφου).
Όταν η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής, απαιτείται σύνταξη ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου και το μεν ιδιωτικό έγγραφο, δεδομένου ότι καταρτίζεται πριν την υποβολή της οικείας δήλωσης, συνυποβάλλεται μ' αυτή, το δε συμβολαιογραφικό έγγραφο, δεδομένου ότι έπεται της υποβολής της οικείας δήλωσης, υποβάλλεται μετά την κατάρτισή του στην αρμόδια ΔΟΥ.
Για τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται κατά την παρούσα παράγραφο, δεν βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 4 (συνυπολογισμός στην κτήση αιτία θανάτου), 21 (έκπτωση χρεών), 22 (έκπτωση βαρών), 23 (έκπτωση κληροδοτημάτων), 29 παρ. 2 (αναπηρία κληρονόμου κατά 67%), 36 και 47 (συνυπολογισμός προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών). Αυτό σημαίνει ότι με την επιβολή της αυτοτελούς φορολόγησης εξαντλείται η φορολογική επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων κατά την αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση και αυτά δεν συνυπολογίζονται σε μεταγενέστερη κτήση μεταξύ των αυτών προσώπων ούτε οι τυχόν προγενέστερες κτήσεις από τα ίδια πρόσωπα επηρεάζουν την αυτοτελή τους φορολόγηση.
Επίσης, αν τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου αυτής αποτελούν και τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις περί έκπτωσης χρεών, βαρών ή κληροδοτημάτων και ο φόρος δεν μειώνεται περαιτέρω στην περίπτωση που ο δικαιούχος της κτήσης (κληρονόμος - δωρεοδόχος - τέκνο) έχει αναπηρία σε ποσοστό 67% και πάνω.
Οσον αφορά το πρακτικό ζήτημα της συμπλήρωσης της αντίστοιχης στήλης υπολογισμού του φόρου πάνω στο σώμα της οικείας φορολογικής δήλωσης, για τα περιουσιακά στοιχεία που προαναφέρθηκαν, θα συμπληρώνεται ξεχωριστή γραμμή και για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία άλλη γραμμή (ανά υπόχρεο σε φόρο).
Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας μετοχών και επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2961/2001, όπως τροποποιούνται με την παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος Ν.3091/2002 (βλ. κατωτέρω άρθρο 12, παρ. 1).

Παράδειγμα
Αν μεταβιβαστεί ατομική επιχείρηση αξίας 300.000 ευρώ, κατά την προϊσχύουσα νομοθεσία ο φόρος μπορούσε να κυμαίνεται από 0% ως 35% (ανάλογα με το βαθμό συγγένειας του κληρονόμου με τον κληρονομούμενο). Με την παρούσα διάταξη ο φόρος που θα καταβληθεί είναι (300.000 x 1,2% =) 3.600 ευρώ για συγγενείς Α' κατηγορίας (έναντι 47.500 ευρώ) και (300.000 x 2,4% =) 7.200 ευρώ για συγγενείς Β' κατηγορίας (έναντι 66.400 ευρώ)."

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 1.1.2003 (άρθρο 30 του Ν. 3091/02), δηλαδή καταλαμβάνουν υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται μετά την ημερομηνία αυτή ή στις οποίες εφαρμόζεται (μετά την 1.1.2003) η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2961/01 (υποβολή δήλωσης ή έκδοσης πράξης μετά την τριετία).
Στη περίπτωση της μεταβίβασης με πώληση λαμβάνουν χώρα οι διατάξεις περί υπολογισμού της αξίας του οχήματος με βάση τα έτη κλπ και καταβολή του σχετικού φόρου στη Δ.Ο.Υ.
Και στις δύο περιπτώσεις όμως δεν τίθεται θέμα τεκμηρίων της συζύγου καθώς τα τεκμήρια είναι οικογενειακά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν θεωρήσετε ως πιο συμφέρουσα τη λύση της πώλησης η μέν σύζυγος θα φαίνεται ότι κατέβαλε το σχετικό ποσό ο δε σύζυγος από την άλλη ότι το εισέπραξε. Επιπλέον, βεβαίως και μπορείτε να επικαλεστείτε εισοδήματα παλαιοτέρων ετών, καθώς αυτά θεωρούνται κοινά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων και των δύο συζύγων.


 

ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ


Οι δεδουλευμένοι τόκοι του στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας αποτελούν τεκμαρτή δαπάνη, κατά τον νόμο;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 (περίπτωση στ') του Ν. 2238/94 δε λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων το ποσό του χρεολυσίου (δηλαδή το μέρος της δόσης που αφορά το κεφάλαιο) που περιλαμβάνεται στο σύνολο της ετήσιας τοκοχρεολυτικής απόσβεσης στεγαστικού δανείου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας κατά το μέρος που αναλογεί στη μέχρι των 120 τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια της κατοικίας. Επομένως, ο νόμος δεν εξαιρεί τους τόκους στεγαστικού δανείου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από το τεκμήριο του "πόθεν έσχες".

 

 

Εργατικά

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το αντάλλαγμα που λαμβάνει ο εργαζόμενος για την παρεχομένη εργασία του είναι οι αποδοχές, οι οποίες διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Τακτικές είναι οι σταθερές και μόνιμες παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, βάσει ατομικής συμφωνίας, συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης κ.λπ. και περιλαμβάνουν τον μισθό, τα πάσης φύσεως επιδόματα επί του μισθού, συμπληρωματικές παροχές σε χρήμα ή σε είδος, τα επιδόματα εορτών και αδείας και τις προσαυξήσεις.
Έκτακτες είναι αυτές που χορηγούνται, και πάλι ως αντιπαροχή της εργασίας, αλλά εφάπαξ ή σε μη τακτικά διαστήματα και δεν υπάρχει βεβαιότητα για την επανάληψή τους και περιλαμβάνουν εκείνες που προκύπτουν από την υπερωριακή απασχόληση, τη νυχτερινή εργασία, τα διάφορα bonus κι εν γένει τις οικειοθελείς παροχές, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται επιφύλαξη ως προς την μελλοντική καταβολή τους. Ειδικότερα, οι οικειοθελείς παροχές είναι χρηματικές ή και μη παροχές του εργοδότη προς τον μισθωτό, πέρα από τον βασικό μισθό, που καταβάλλονται, χωρίς νόμιμη ή και συμβατική υποχρέωση του πρώτου, ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία, και σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ως ένα περαιτέρω κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ζήλο.
Όμως, σε αυτή την περίπτωση νομολογιακά έχει κριθεί ότι μπορούν να καταλήξουν σε σιωπηρή σύμβαση για τακτική καταβολή τους και να αποτελέσουν προσαύξηση του μισθού, εάν ο εργοδότης δεν επιφυλάξει στον εαυτό του, ρητώς και με έγγραφο τύπο, το δικαίωμα για ελεύθερη διακοπή ή ανάκληση.
Αν λοιπόν δεν γίνουν με επιφύλαξη δικαιώματος, τότε η οικειοθελής παροχή παύει να είναι οικειοθελής και αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών με όλες τις περαιτέρω συνέπειες και δεν μπορούν να περικοπούν μονομερώς από τον εργοδότη.
Γι' αυτό, όταν δεν υπάρχει η πρόθεση δέσμευσης, πρέπει να διατυπώνεται ρητά από τον εργοδότη:
α) ότι πρόκειται για οικειοθελή παροχή,
β) προβαίνει σ' αυτή από χαριστική διάθεση και όχι από νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση,
γ) ότι ακόμα και αν καταβάλλεται τακτικά δεν πρέπει να δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι πρόκειται για τακτικές αποδοχές και
δ) ότι εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο η καταβολή της στο μέλλον.
Αν ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε πρόκειται περί οικειοθελών παροχών και δεν αποτελούν μέρος των τακτικών αποδοχών και συνεπώς μπορούν να περικοπούν, χωρίς η ενέργειά αυτή από τη μεριά του εργοδότη να θεωρείται ότι συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας.
Αν δεν τηρηθεί η επιφύλαξη, έχει κριθεί ότι πρόκειται για τακτικές αποδοχές. Μάλιστα και μία φορά να καταβλήθηκαν, χωρίς την επιφύλαξη για μελλοντική ανάκληση της παροχής στο μέλλον, επαρκεί. Γι' αυτό, καλό θα είναι αυτή η επιφύλαξη να αποδεικνύεται, άρα να διατυπώνεται εγγράφως και να βεβαιώνεται ότι έλαβαν γνώση οι εργαζόμενοι.


 

Πειθαρχικές Κυρώσεις στην εργασία

Τελευταία στιγμή αποφύγαμε ατύχημα λόγω ανεύθυνης συμπεριφοράς εργαζομένου με ποιο τρόπο μπορούμε να προβούμε στην παραδειγματική τιμωρία του, σύμφωνα με τον νόμο. Η συμπεριφορά του είχε ως αποτέλεσμα καταστροφή πάγιας εγκατάστασης της εταιρίας μας και παρ' ολίγον ανθρώπινη απώλεια.

Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην επιχείρηση έχει καταρτισθεί κανονισμός εργασίας, σύμφωνα με το Ν.Δ. 3789/59 ή το Ν. 1767/88. Αν δεν υπάρχει κανονισμός δεν μπορούν να επιβληθούν πειθαρχικές ποινές. Για την ζημία την οποία υπέστητε από υπαιτιότητα του εργαζόμενου μπορείτε να ασκήσετε αγωγή εναντίον του. Όμως δεν μπορείτε να συμψηφίσετε το μισθό του με την απαίτησή σας εκτός αν μπορείτε να αποδείξετε ότι ο εργαζόμενος προξένησε με δόλο τη ζημία. Η απόλυσή του συνιστά το τελευταίο μέτρο, αν είστε βέβαιοι ότι καμία άλλη ενέργεια δεν θα είναι πρόσφορη για τη συνέτισή του.


 

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Εργαζόμενος με μειωμένη απασχόληση, πόσες ημέρες αδείας και επίδομα αδείας δικαιούται; Δικαιούται ότι και οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση ή γίνεται αναγωγή των συνολικών του ωρών σε ημέρες πλήρους απασχολήσεως;


Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση δικαιούνται ετήσια άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 του Ν. 2639/1998, η διάρκεια της οποίας είναι ίδια με αυτή που προβλέπεται για τους απασχολούμενους κατά πλήρες ωράριο. Συνεπώς, ισχύουν και γι' αυτούς όσα ισχύουν για τους εργαζομένους με πλήρες ωράριο. Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος αν εργαζόταν κατά το χρόνο της άδειάς του. Ο χρόνος της μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής οκτώ (8) ώρες εργασίας με μερική απασχόληση αντιστοιχούν σε μία (1) ημέρα προϋπηρεσίας.

Αλλαγές στο θέμα της άδειας

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο καινούργιος Νόμος 3144/2003 σύμφωνα με τον οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του το ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές.

 

Τι άδεια δικαιούται υπάλληλος που δουλεύει με μερική απασχόληση;
Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση δικαιούνται ετήσια άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 Ν. 2639/1998, η διάρκεια της οποίας είναι ίδια με αυτή που προβλέπεται για τους απασχολούμενους κατά πλήρες ωράριο. Συνεπώς ισχύουν και για αυτούς ακριβώς όσα αναφέρονται στο κεφ. 9/2.2 του βιβλίου (ιδίως σελ. 5). Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος, αν εργαζόταν κατά το χρόνο της άδειάς του.


 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ

 

Ένας υπάλληλος στην εταιρία μας, εργάζεται από 1/6/1989 έχει μέσα στο 2003 δεύτερη περίοδο ασθενείας (η πρώτη ήταν από 4/2/03 μέχρι και 19/5/03, περάστηκαν κανονικά τα 25 ημερομίσθια για την άδεια ασθενείας του, επέστρεψε στην εργασία του για τρεις μέρες και κατόπιν έφυγε για εγχείρηση) μέχρι 30/5/03 που κλείνει το εργασιακό έτος του μισθωτού. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν δικαιούται δεύτερη άδεια ασθενείας μετ'αποδοχών από 1/6/03 και μετά.

Σε περίπτωση που η ασθένεια είναι η ίδια και όχι διαφορετική, δεν ανανεώνεται το δικαίωμα για μισθό με την έναρξη του επόμενου εργασιακού έτους του μισθωτού, αφού θεωρείται ότι το εμπόδιο είναι ένα και συνεχίζεται.


 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Με το άρθρο 4 του Ν. 3144/2003 απαγορεύτηκε σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους να απασχολούνται σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής, που από τη φύση τους ή τις συνθήκες που εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους.

Οι εργασίες, τα έργα και οι δραστηριότητες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από διάλογο με τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις και γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), αφού ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη και οι εξής συνθήκες:

α) το ανθυγιεινό περιβάλλον (όπως: επικίνδυνες ουσίες, παράγοντες και διαδικασίες, θερμοκρασία, θόρυβος και δονήσεις επιβλαβείς για την υγεία),
β) η πολύωρη απασχόληση ή η νυχτερινή απασχόληση ή η απασχόληση όπου ο ανήλικος είναι εκτεθειμένος σε φυσική, ψυχολογική ή σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση,
γ) η εργασία με τη χρήση επικίνδυνου εξοπλισμού, μηχανημάτων και εργαλείων ή εργασία που περιλαμβάνει χειρωνακτική διακίνηση ή μεταφορά βαρέων φορτίων,
δ) η εργασία που πραγματοποιείται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, του νερού, σε επικίνδυνα ύψη ή σε χώρους υπό περιορισμό.


 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν ισχύουν για τους διευθύνοντες υπαλλήλους οι διατάξεις που αφορούν στην ετήσια άδεια και στο επίδομα άδειας.

Σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία του Αρείου Πάγου, οι διευθύνοντες υπάλληλοι, αφού δεν υπόκεινται στα ισχύοντα όρια για το χρόνο παροχής εργασίας, δεν δικαιούνται αμοιβή και προσαυξήσεις για υπερεργασιακή ή υπερωριακή απασχόληση, για εργασία κατά Κυριακές και άλλες αργίες και κατά τις νύκτες, όπως επίσης δεν δικαιούνται άδειες αναψυχής και επιδόματα αδείας, λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της. Παρά ταύτα, υπάρχει μερίδα της νομικής επιστήμης που θεωρεί ότι ισχύουν για τους διευθύνοντες υπαλλήλους οι διατάξεις για τις άδειες.


 

AΠΟΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα στον εργοδότη να αναγκάσει σε απομάκρυνση εργαζόμενο, που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για να λάβει πλήρη σύνταξη γήρατος; Αν ναι, τι αποζημίωση υποχρεούται να του δώσει;

Όταν οι εργαζόμενοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό, τότε εκ του νόμου μπορούν είτε να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την εργασία τους είτε να απομακρυνθούν από τον εργοδότη τους.
Σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν μειωμένη αποζημίωση. Δηλαδή όσοι είναι ασφαλισμένοι σε επικουρικό ταμείο δικαιούνται να λάβουν το 40% και όσοι δεν είναι επικουρικά ασφαλισμένοι το 50% της αποζημίωσης της έκτακτης καταγγελίας.
Πρέπει πάντως να διευκρινισθεί ότι δεν είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη η απόλυση του εργαζομένου όταν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος. Μπορεί δηλαδή να τον διατηρήσει στη θέση του για όσο χρονικό διάστημα τον έχει ανάγκη ή μέχρι να έχει τη δυνατότητα να του καταβάλει την αποζημίωσή του. Συνεπώς, εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια να τον απομακρύνει, καλό όμως θα είναι να έχει προηγουμένως ζητήσει βεβαίωση από τον ασφαλιστικό οργανισμό ότι έχει πράγματι συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, ώστε να αποφύγει τις συνέπειες από την άκυρη απόλυση κ.λπ..

Ο εργαζόμενος με συμπληρωμένες τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιπλέον με 15 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, τι αποζημίωση δικαιούται λόγω συνταξιοδότησης, εφ' όσον:
α) αποχωρήσει ή β) απομακρυνθεί;

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος συνδέεται με τον εργοδότη με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και έχει συμπληρώσει 15 χρόνια αδιάλειπτης υπηρεσίας σε αυτόν, τότε ισχύει παράλληλα και η διάταξη του άρθρου 8 εδ. α του N 3198/1955, σύμφωνα με την οποία μπορεί να αποχωρήσει από την εργασία του με τη συγκατάθεση του εργοδότη του και να λάβει το 50% της αποζημίωσης της έκτακτης καταγγελίας.
Συνεπώς, για να λάβει την αποζημίωση του 50%, πρέπει η αποχώρηση του μισθωτού να λάβει χώρα κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, δηλαδή να μην πρόκειται για μονομερή λύση της σύμβασης εργασίας (όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις της οικειοθελούς αποχώρησης ή της απόλυσης λόγω συνταξιοδοτήσεως), αλλά για λύση της εργασιακής σχέσης "κοινή συναινέσει".
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι σε περίπτωση:
α) αποχώρησης, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του εργοδότη, η οποία πρέπει να είναι σαφής και αναμφίβολη, αλλιώς δεν μπορεί να χορηγηθεί η αποζημίωση του 50%. Αν δεν υπάρχει προηγούμενη συγκατάθεση, τότε ισχύουν τα προαναφερθέντα στην παρ. 1.
β) απομάκρυνσης, ισχύουν τα προαναφερθέντα στην παρ. 1

 


Όταν κάποιος είναι συνταξιούχος του δημοσίου και θέλει να εργαστεί σε μία εταιρεία ποιες είναι οι νόμιμες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν;

Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα δεν προβλέπεται ειδικά η αναστολή χορήγησης της σύνταξης. Θα πρέπει όμως να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία από την οποία λαμβάνει σύνταξη την ανάληψη εργασίας σε εταιρία του ιδιωτικού τομέα. Κατά τα άλλα ως προς τις διαδικασίες πρόσληψής του ισχύει ό,τι και για έναν εργαζόμενο που δεν είναι συνταξιούχος. Εκείνο που θα πρέπει να σας απασχολήσει είναι το ύψος των εργοδοτικών εισφορών που θα καταβάλετε, διότι για τους συνταξιούχους του Δημοσίου ο κάθε ασφαλιστικός οργανισμός προβλέπει διαφορετική εισφορά. Καλό θα ήταν λοιπόν πριν προχωρήσετε σε πρόσληψη να ρωτήσετε εγγράφως τον ασφαλιστικό οργανισμό που θα τον ασφαλίσετε (π.χ. ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο) ποιο θα είναι το ύψος των εργοδοτικών εισφορών που θα πληρώσετε και την απάντηση να τη λάβετε εγγράφως.


 

Σε ποιες περιπτώσεις έχει υποχρέωση ο εργοδότης να διαθέτει μεταφορικό μέσο για τους εργαζόμενους της εταιρείας του.

Δεν υπάρχει κάποια γενική διάταξη νόμου που να υποχρεώνει τον εργοδότη να παρέχει μεταφορικό μέσο στους εργαζόμενους της εταιρίας του. Αυτό μπορεί να προβλεφθεί σε ΣΣΕ ή κανονισμό εργασίας ή στην ατομική σύμβαση εργασίας, περίπτωση που είναι και η συνηθέστερη. Συνεπώς μόνο αν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, έστω και σιωπηρά με τη μακρόχρονη παροχή εκ μέρους του εργοδότη μεταφορικού μέσου χωρίς επιφύλαξη ανάκλησής της στο μέλλον, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να διαθέτει μεταφορικό μέσο για τους εργαζόμενους της εταιρίας του. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι η μεταφορά της έδρας του εργοδότη σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την προηγούμενη ή η μετάθεση μισθωτού σε τόπο που δεν είχε προσυμφωνηθεί, μπορεί να θεωρηθεί ότι απαιτείται η διάθεση μεταφορικού μέσου για τους εργαζόμενους, προκειμένου να μην υπάρξει βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασής τους. Επίσης ανάλογα με το είδος της εργασίας (π.χ. πωλητής ή πλασιέ με συχνή μετάβαση εκτός έδρας της εταιρίας) μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη η παροχή μεταφορικού μέσου για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να κριθούν με βάση συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά.


Δυνατότητα εξαγοράς ενσήμων για την αναγνώριση σε αλλοδαπούς ημερών ασφάλισης

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3169/03 για αλλοδαπούς εργαζόμενους, των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν παραταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3103/2003 μέχρι 30.6.2003 και οι άδειες εργασίας τους λήγουν μέχρι 30.6.2003, (δηλ. όχι πέραν αυτής), έχουν δε υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας εργασίας επίσης μέχρι 30/6/03, αλλά δεν έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 19 του Ν. 2910/2001 τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, ορίζεται ως ελάχιστη προϋπόθεση η, επί 150 ημέρες για κάθε έτος ισχύος της προηγούμενης άδειας εργασίας τους, ασφαλιστική κάλυψη.
Όσοι εκ των ανωτέρω δεν πληρούν την προαναφερόμενη προϋπόθεση, δύνανται να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για μικτή ασφάλιση μέχρι τη συμπλήρωση των 150 ημερών κατ' έτος, στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.


 

Ξέρετε αν όσον αφορά την άδεια μητρότητας η επιχείρηση έχει οποιαδήποτε υποχρέωση πέρα από την χορήγησή της (π.χ. πιθανή κάλυψη απώλειας εισοδήμ., ασφαλιστική κάλυψη κτλ);

Ο εργοδότης, κατ΄ εξαίρεση των όσων ισχύουν για την ασθένεια μισθωτού, εκτός από την υποχρέωση για τη χορήγηση της άδειας τοκετού έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην εγκυμονούσα υπάλληλο και τις αποδοχές ενός μήνα (ή 26 ημερομίσθια), αν η εργαζόμενη έχει συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας στον εργοδότη, ή μισού μήνα (ή 13 ημερομίσθια) εάν η εργαζόμενη έχει εργασθεί από δέκα ημέρες έως ένα έτος (όχι συμπληρωμένο) στον εργοδότη. Από τις αποδοχές όμως αυτές έχει δικαίωμα να αφαιρέσει ολόκληρο το επίδομα μητρότητας που χορηγείται από το ΙΚΑ για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και να καταβάλει τη διαφορά.

Επίσης έχει την υποχρέωση να καταβάλει όλες τις εργοδοτικές εισφορές για το χρονικό διάστημα που υποχρεούται να καταβάλλει στην εγκυμονούσα αποδοχές, οι οποίες εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που δικαιούται να λάβει η εργαζόμενη, αν εργαζόταν κανονικά, και όχι στο μειωμένο ποσό που τελικά της κατέβαλε ο εργοδότης, μετά την αφαίρεση του ποσού που έλαβε ως επιδότηση από το ΙΚΑ.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΤΌΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συμφωνία για το είδος της παρεχόμενης εργασίας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με άλλη συμφωνία. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 659 ΑΚ, αν παρουσιαστεί ανάγκη για εργασία πέρα από τη συμφωνημένη ή τη συνηθισμένη, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί αναλογικά και σε περίπτωση που αντί για πρόσθετη εργασία ζητηθεί διαφορετική εργασία, οπότε ο εργαζόμενος υποχρεούται να την παράσχει έστω κι αν δεν συμφωνεί, αρκεί να υπάρχει ανάγκη για την παροχή της διαφορετικής αυτής εργασίας που δεν μπορεί να καλύψει άλλος εργαζόμενος που παρέχει τακτικά τη διαφορετική αυτή εργασία, να είναι σε θέση να την παρέχει ο εργαζόμενος από τον οποίο ζητείται, να μην μειώνονται οι αποδοχές του, να μην μεταβάλλεται ουσιωδώς η σύμβαση εργασίας του (π.χ. το ωράριο ή ο τόπος εργασίας) και η διαφορετική εργασία να μην είναι υποτιμητική για αυτόν και να μη θίγει την προσωπικότητά του. Αν όμως δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και ο εργαζόμενος υποχρεωθεί να παρέχει τη διαφορετική εργασία θα υπάρξει μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας με όλες τις εντεύθεν δυσμενείς συνέπειες.

 

Εργαζόμενος με περιγραφή της θέσης εργασίας από τη σύμβασή του μπορεί να αρνηθεί την εργασία που του αναθέτει η εργοδοσία σε άλλο ποσοστό για σύντομο χρονικό διάστημα;

 

 

 

Αγγλική εταιρεία εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο στην Ελλάδα (είναι και ιδιοκτήτρια). H εταιρεία αυτή η οποία έχει ξενοδοχεία και σε άλλα μέρη του κόσμου υποβάλλει κανονικά δηλώσεις στην Ελλάδα. Ανέθεσε λοιπόν σε Ελληνική εταιρεία να κάνει έλεγχο στα βιβλία της στην Ελλάδα.
Η Ελληνική εταιρεία θα τιμολογήσει τους ¶γγλους. Θα τιμολογήσει με Φ.Π.Α. (άρθρο 12, παρ. 3 & 5 κώδικα Φ.Π.Α.);
Μπερδεύομαι στα συγκεκριμένα άρθρα με την έδρα και την οικονομική εγκατάσταση. Η γνώμη μου είναι ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα τιμολογήσει στην Αγγλία με Φ.Π.Α. γιατί το ξενοδοχείο όπου παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες βρίσκεται στην Ελλάδα.

 

 

Μία Ε.Π.Ε. είχε σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό από την αναπροσαρμογή τις αξίας του κτιρίου τις.
α) Μέσα σε δύο χρόνια αυτό το αποθ/κό δεν πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί; Ποιος νόμος το αναφέρει;
β) Με την κεφαλαιοποίηση θέλει ταυτόχρονα να μετατρέψει και το κεφάλαιο τις σε Ευρώ. Νομίζω ότι η αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δεν έχει φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Είναι σωστό;
Υπάρχει κάποιος φόρος που πρέπει να πληρώσει η παραπάνω εταιρία με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού και την μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου σε Ευρώ;
γ) Ισχύει τίποτα διαφορετικό για την μετατροπή του κεφαλαίου σε σχέση με τις Α.Ε.;

 

Έχω δύο κατασκευαστικές Ε.Ε., η κάθε μία κατασκευάζει δημόσιο έργο το οποίο της έχει εκχωρηθεί ολόκληρο από την Ανάδοχο που στην α' περίπτωση είναι Α.Ε. και στην β' μία κοινοπραξία.
Κρατήσεις του Ι.Κ.Α. για τους εργάτες, κρατήσεις Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και κάποια άλλα έξοδα τα οποία πληρώνονται από την κατασκευάστρια επ' ονόματι της Αναδόχου, τα περνάω κανονικά στα βιβλία της κατασκευάστριας;
Επειδή τα παραστατικά είναι στο όνομα της Αναδόχου, υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσω πρόβλημα σε κάποιο ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο; Υπάρχει σχετική εγκύκλιος;

 

 

Επιχείρηση Σούπερ Μάρκετ προσφέρει με κλήρωση στο καταναλωτικό κοινό δύο αυτοκίνητα και δύο ψυγεία. Μπορεί να συμψηφίσει το Φ.Π.Α. των συγκεκριμένων τιμολογίων;

 

Έχω μία Ο.Ε. με Γ' κατηγορίας βιβλία μαζί με τη γυναίκα μου, συστεγαζόμενη με άλλη επιχείρηση (επίσης με Γ' κατηγορίας βιβλία) στο όνομα της γυναίκας μου.
Εάν συγχωνευθούν οι δύο επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρωθεί φόρος υπεραξίας, ή υπάρχει κάποια διάταξη νόμου που να απαλλάσσει από τον φόρο όταν πρόκειται για συζύγους;
Η α' επιχ/ση έχει ως αντικείμενο την χονδρική πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας και χαρτικών και η β' επιχ/ση τη χονδρική πώληση τσιγάρων.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3091/02 για τη φορολόγηση μεταβίβασης μετοχών και επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων αναφέρεται: "Η αιτία θανάτου, δωρεάς ... μη εισηγμένων ... υπόκειται σε φόρο αυτοτελώς με συντελεστή 1,2% προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α' κατηγορία και με συντελεστή 2,4% ... Β' κατηγορία."
α) Τι αφορά η Α' και Β' κατηγορία, ποια είναι τα κριτήρια ένταξης σε αυτές;
β) Ο φόρος επί ποίου ποσού επιβάλλεται;
γ) Ισχύει για κάθε μορφή εταιρείας, π.χ. Ο.Ε.;
δ) Για να μεταβιβάσω εταιρικά μερίδια Ο.Ε. σε κατιόντες απαιτείται η συναίνεση των κληρονόμων;

 

 

 

Κατεβάλαμε σε εταιρεία leasing αυξημένα πρώτα μισθώματα όπως προέβλεπε η αντίστοιχη σύμβαση α) σε ακίνητο, β) σε τεχνικές εγκαταστάσεις, στον 12ο μήνα της χρήσης. Επίσης κατεβάλαμε αυξημένες δόσεις αντίστοιχα σε επόμενες χρήσεις με τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων.
Ο φορολογικός έλεγχος δεν δέχεται ότι τα παραπάνω μισθώματα εκπίπτουν στις συγκεκριμένες χρήσεις, αλλά θα έπρεπε να επιμεριστούν στις επόμενες χρήσεις, αναλογικά, με βάση την διάρκεια των συμβάσεων.
1/ Έχει δίκιο ο έλεγχος ή όχι και πως θα μπορούσαμε να στηρίξομε το αντίθετο;
2/ Επίσης φημολογείται ότι λόγω της αλλαγής στον τρόπο διενέργειας του έλεγχου επίκειται διαταγή για κλείσιμο βιβλίων, μήπως γνωρίζεται κάτι σχετικό;

 

Στον μήνα Χ του 2003 από λάθος του προγράμματος οι επιταγές εισπρακτέες που έληγαν μέσα στο μήνα, ενημέρωσαν λάθος λογαριασμό χορηγήσεων τραπέζης ο οποίος βρίσκεται από αρχές του έτους σε αδράνεια(Χ 52.00.0001 Π 33.92.0013). Μη αντιλαμβανόμενοι την λάθος αυτή κίνηση έγινε φυτευτή κίνηση συμφωνίας του σωστού λογαριασμού χορηγήσεων τραπέζης χρησιμοποιώντας το ταμείο(Χ 52.00.0011 Π 38.00.0000). Πως μπορούμε να διορθώσουμε το λάθος μέσα στον μήνα Χ+1;

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm