21 | 08 | 2019
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Φορολογίας Κεφαλαίου, ΦΠΑ, θέματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών, Φορολογικών ελέγχων, Μητρώου, Φορολογικής Συμμόρφωσης, Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και θέματα που αφορούν στην άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ.