03 | 04 | 2020

Τήρηση βιβλίου αποθήκης και αναλυτικής λογιστικής

1. Αναλυτική λογιστική
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.1882/1990 υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής έχουν οι παρακάτω εταιρίες:

-Ανώνυμες Εταιρείες

-Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης


-κατά μετοχές Ετερόρρυθμες Εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από υποχρεωτικά από ορκωτούς λογιστές,

-Ομόρρυθμες Εταιρείες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εφόσον όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι τους είναι:

(α) ΑΕ,ΕΠΕ, κατά μετοχές ΕΕ ή εταιρείες διεπόμενες από το δίκαιο κράτους μέλους της ΕΕ με νομικό τύπο ανάλογο των προαναφερθέντων ή

(β) ΟΕ ή ΕΕ εφόσον όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι τους είναι ΑΕ, ΕΠΕ ή κατά μετοχές ΕΕ,

που έχουν υπερβεί τα δυο από τα τρία κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω για τον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές των ΑΕ, ΕΠΕ και των κατά μετοχές ετερρόρυθμων εταιριών.

Υπόχρεες στον έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές είναι οι εταιρίες εφόσον υπερβούν για δύο συνεχείς χρήσεις δύο από τα τρία κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμούς της:Α. Σύνολο ισολογισμού(2.500.000€)

Β. καθαρός κύκλος εργασιών (5.000.000€)

Γ. μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης,50 άτομα.

Όταν τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου είναι κατώτερα των 9.000.000 ευρώ, οι ως άνω εταιρίες απαλλάσσονται του από την ενημέρωση των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και υπολογίζουν εσωλογιστικά το κόστος μόνο στο τέλος της χρήσης.

Όταν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης είναι ανώτερα των 9.000.000 ευρώ αλλά δεν υποχρεούνται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΒΣ στην τήρηση βιβλόυ αποθήκης, είτε με αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων έχει δοθεί πλήρης ή μερική απαλλαγή από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή, τηρούν αναλυτική λογιστική και υπολογίζουν εσωλογιστικά το κόστος και τα αναλυτικά αποτελέσματα μόνο στο τέλος της χρήσης.
Όταν τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα των 9.000.000 ευρώ, το λειτουργικό κόστος, το κόστος παραγωγής και τα αναλυτικά αποτελέσματα, υπολογίζεται εσωλογιστικά σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.


2. Βιβλίο Αποθήκης
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του υπερέβησαν το ποσό των 5.000.000 (πέντε εκατομμυρίων) ευρώ ή το ποσό των 6.500.000 (έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του 80% (ογδόντα τοις εκατό), τηρεί βιβλίο αποθήκης. Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατά είδος, ποσότητα και αξία και η ποσοτική διακίνηση κατά είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον κατά είδος και ποσότητα. 

Όταν η διαχειριστική περίοδος είναι μεγαλύτερη του δωδεκαμήνου, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης βρίσκονται με αναγωγή σε ετήσια βάση (άρθρο 4§7 ΚΒΣ). Η υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, θεωρείται ως μια περίοδος έστω και αν τα ακαθάριστα έσοδα αναγόμενα σε ετήσια έχουν υπερβεί και στα δυο τμήματα το όριο τήρησης βιβλίου αποθήκης (παρ. 8.0 της εγκυκλίου 3/1992).

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm