Open menu
17 | 06 | 2024

Αθήνα,22/12 /05

Αρ. πρωτ.: 5941

 

Θέμα: «Πρόγραμμα δράσης ΥΠ.Ε.Ε. για το έτος 2006, Κατευθύνσεις- Στόχοι»   

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

                

Η χώρα μας, στα πλαίσια της Ε.Ε., του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και του διεθνούς γίγνεσθαι είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τις εξελίξεις και μεταβολές που συντελούνται με γρήγορους ρυθμούς. Οι εξελίξεις και οι μεταβολές οφείλονται κυρίως στην ανάπτυξη και την εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων και διαμορφώνουν ένα νέο και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον δεν πραγματοποιούνται μόνο σύννομες οικονομικές δραστηριότητες αλλά και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως οικονομικό έγκλημα.

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων εντάσσεται η δημιουργία της ΥΠ.Ε.Ε. η οποία στοχεύει, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και την αμεσότητα επέμβασης, στην πρόληψη και καταστολή της κάθε μορφής οικονομικού εγκλήματος, της απάτης, του λαθρεμπορίου, της μεγάλης φοροδιαφυγής ιδιάζουσας μορφής (εικονικές συναλλαγές κ.λ.π.) και στην εμπέδωση φορολογικής συνείδησης.

Βασικό εργαλείο στη διαμόρφωση της δράσης της Υπηρεσίας αποτελεί ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης. Προς αυτή τη κατεύθυνση και στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν.3296/04, δομήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ο προγραμματισμός δράσης του έτους 2006 (πρώτος της νέας υπηρεσίας), ούτως ώστε να ανταποκρίνεται και στις σημερινές απαιτήσεις, αλλά και να μπορεί εύκολα να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

 

2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

 

2.1. Παραδοχές κατάρτισης προγραμματισμού.

Το πρόγραμμα δράσης του έτους 2006 καταρτίστηκε με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:

 

 • Την ανάγκη υλοποίησης της δημοσιονομικής πολιτικής για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και παράλληλα την περιστολή του παραεμπορίου και της παραοικονομίας.
 • Τους δείκτες παραβατικότητας, για το εννεάμηνο 2005, ανά κατηγορία δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).

 • Την υλοποίηση της προσπάθειας για μετατόπιση του κέντρου βάρους των ελέγχων σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και ομίλους.

 • Τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.

 • Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της Ελληνικής επικράτειας, έχοντας ως βάση τη χαρτογράφηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων της.

 • Τη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκαν από την μέχρι σήμερα δράση καθώς και τη στατιστική ανάλυση των διαθεσίμων δεδομένων.

 • Την αποτελεσματικότητα των διενεργηθέντων ελέγχων και τα χρησιμοποιούμενα μέσα δίωξης.

 • Την αριθμητική σύνθεση του προσωπικού κάθε Περιφερειακής Δ/νσης.

 • Την αναγκαιότητα της ποιοτικής αναβάθμισης των ελέγχων της ΥΠ.Ε.Ε., οι οποίοι πρέπει να αφορούν στην ταυτόχρονη εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, όπου αυτό απαιτείται και να μην εξαντλούνται μόνο στο φορολογικό ή μόνο στο τελωνειακό αντικείμενο, προκειμένου να έχουμε ουσιαστική παρέμβαση και όχι αποσπασματική παρουσία σε όλες τις επιχειρήσεις.

 

2.2. Κριτήρια του προγραμματισμού δράσης.

Κύρια κριτήρια του προγραμματισμού δράσης αποτέλεσαν:

 • Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τομέας δραστηριότητας, η νομική μορφή, η κατηγορία τηρουμένων βιβλίων, η επικινδυνότητα και η παραβατικότητα κατά κλάδο και δραστηριότητα.

 • Τα οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη ή ζημιές, συντελεστής καθαρού κέρδους και ύψος δαπανών, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και η προέλευση κεφαλαίων.

 • Τα χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.

 

2.3. Η μορφή του προγραμματισμού δράσης

Για να ανταποκρίνεται ο προγραμματισμός στο ανωτέρω πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του προγραμματισμού δράσης 2006 οι κατηγορίες ελέγχου που χρησιμοποιούνται σήμερα και αφορούν κατηγορίες ελέγχου με βάση:

 • τις δραστηριότητες και τα αγαθά, όπως αυτές περιγράφονται με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) και εμφανίζονται στις γενικές και επιμέρους κατηγορίες έχοντας πρώτο ψηφίο τη μονάδα (1)

 • τα προϊόντα, καθεστώτα, κ.λ.π. τα οποία δεν εντάσσονται στην κωδικοποίηση με βάση τη δραστηριότητα ή είναι αναγκαίο να ελέγχονται ως προϊόντα (πετρέλαιο, αιθυλική αλκοόλη κ.λ.π.) ή ως καθεστώς (επιδοτήσεις κ.λ.π.).Οι γενικές και επιμέρους κατηγορίες, που αφορούν τους ελέγχους αυτούς, έχουν πρώτο ψηφίο τον αριθμό δύο (2)

 • τους ελέγχους διακίνησης που εμφανίζονται στη γενική και επιμέρους κατηγορίες έχοντας ως πρώτο ψηφίο τον αριθμό τρία (3).

 

 

2.3.1. Γενικές-επιμέρους κατηγορίες στοχευμένων ελέγχων

 

    Στην κατάρτιση του προγραμματισμού δράσης 2006 χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που δόθηκαν τον Μάρτη 2005 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και αφορούν το Μητρώο, το Εισόδημα οικονομικού έτους 2004 και τις Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. οικονομικού έτους 2004.

   Από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών:

 • Προσδιορίστηκαν οι ενεργές επιχειρηματικές μονάδες (έδρες, υποκαταστήματα, λοιπές εγκαταστάσεις) που ανέρχονται σε 1.357.103 περίπου.

 • Έγινε γεωγραφική απεικόνιση των επιχειρηματικών μονάδων με βάση τις Γενικές και Επιμέρους Κατηγορίες για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση.

 • Προσδιορίστηκε συνολικός αριθμός στόχων ανά Γενική Κατηγορία Ελέγχου και Περιφερειακή Διεύθυνση.

 

2.3.2. Γενική -επιμέρους κατηγορίες ελέγχου διακίνησης

 

   Με βάση το μέγεθος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης προσδιορίστηκαν στη γενική κατηγορία “διακίνηση” τα συνεργεία ελέγχου. Σημειώνεται ότι κάθε συνεργείο ελέγχου διακίνησης θα πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον επτά ελέγχους.

 

2.3.3. Κατάρτιση Προγραμματισμού

 

   Η εξειδίκευση των στόχων στις επιμέρους κατηγορίες ελέγχων και η κατανομή αυτών σε μηνιαία βάση έγινε από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις που έλαβαν υπόψη τους την κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων χωρικής αρμοδιότητάς τους , τα ποσοστά παραβατικότητας και την διαθεσιμότητα του υπηρετούντος προσωπικού τους.

 

3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

 

3.1. Στρατηγικοί άξονες του προγραμματισμού δράσης.

 

  Το πρόγραμμα δράσης του έτους 2006 κινείται στους παρακάτω στρατηγικούς άξονες:

 • Έλεγχοι απόδοσης Φ.Π.Α. 

   Η επιλογή αυτή αποτελεί πάγια επιδίωξη και βασίζεται, εκτός των άλλων, στις εκτιμήσεις, τόσο των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και των οικονομικών αναλυτών για το μέγεθος της παραοικονομίας, αλλά και για την απώλεια εσόδων από την αποφυγή καταβολής του Φ.Π.Α. στην εγχώρια παραγωγή, κατανάλωση, την παροχή υπηρεσιών και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

 

     Έλεγχοι για την αποκάλυψη χρήσης πλαστών, εικονικών και νοθευμένων στοιχείων

 

    Με ιδιαίτερη ένταση και έμφαση, θα συνεχισθούν οι έλεγχοι για την αποκάλυψη χρήσης πλαστών, εικονικών και νοθευμένων στοιχείων. Η περίπτωση αυτή συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση, που θίγει ευθέως τα δημόσια έσοδα (Φ.Π.Α., Φόρο Εισοδήματος κ.λ.π.) και στην ουσία δεν πρόκειται για φοροδιαφυγή, αλλά για φοροκλοπή που ενέχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της υπεξαίρεσης.

    Υπενθυμίζουμε ότι για τους συγκεκριμένους ελέγχους έχει εκπονηθεί οδηγός ελέγχου (έγγραφό μας 106122/3-9-2001), ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία επικαιροποίησής του, καθώς επίσης ότι υπάρχει στη διάθεση κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης το τελευταίο αναθεωρημένο αρχείο εκδοτών πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων (έγγραφό μας ΕΜΠ. 316/4-11-05) που πρέπει να αξιοποιείται σε συνδυασμό με την πληροφόρηση που παρέχει η Γ.Γ.Π.Σ.. Προτεραιότητα επιβάλλεται να δοθεί στην άντληση και διασταύρωση πληροφοριών που αφορούν τους λήπτες τέτοιων στοιχείων.

 

     Έλεγχοι στην παροχή υπηρεσιών

 

    Η αναγκαιότητα εντατικών ελέγχων στον τομέα αυτό αναδεικνύεται από την μελέτη των σχετικών στοιχείων των προηγούμενων χρόνων, τα οποία αποκαλύπτουν μεγάλο αριθμό παραβατών και παραβάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μη εμφάνιση των εσόδων και στην υποτιμολόγηση των υπηρεσιών.

    

    Έλεγχοι διακίνησης

 

    Μεγάλο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων εκφράζεται μέσα από την διακίνηση αγαθών, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι διακίνησης να αποτελούν διαρκή στόχο για την ΥΠ.Ε.Ε. Γι’ αυτό το λόγο οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένοι διερευνώντας τόσο τα φορολογικά θέματα (ύπαρξη στοιχείων διακίνησης, καταμέτρηση μεταφερομένων ποσοτήτων κ.λ.π.) όσο και τα λοιπά, κατά περίπτωση, θέματα όπως νομιμότητα κυκλοφορίας και μεταφοράς Φ.Δ.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων (Ν.2800/00), παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμανσης κ.λ.π. καυσίμων (Ν.2873/00) ή νομιμότητα κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες.

   Θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε για μια ακόμη φορά κάποιες παραμέτρους που θα καταστήσουν τους συγκεκριμένους ελέγχους αποτελεσματικότερους και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία κλίματος πρόληψης, όπως:

 • Η προεπιλογή στόχων για έλεγχο:

-Βυτιοφόρων αυτοκινήτων

-Εμπορικών κέντρων

-Κεντρικών και δημοτικών αγορών

 • Η προεπιλογή κομβικών σημείων (Εθνικοί οδοί, λιμάνια κ.λ.π.) για έλεγχο:

-Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

-Βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων και οινοπνεύματος

-Έλεγχος εμπορευματοκιβωτίων

 • Η διενέργεια εμφανών ελέγχων σε:

-Εμπορικά κέντρα

-Περιοχές με μεγάλο ελεγκτικό ενδιαφέρον

 

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται με τη χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων αλλά και πεζών συνεργείων που θα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση με σκοπό τη δημιουργία κλίματος πρόληψης.

 • Η χρησιμοποίηση των VAN για έλεγχο:

-Στα διόδια

-Στα λιμάνια

-Σε κεντρικούς οδικούς άξονες

 • Έλεγχοι επενδύσεων- επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων

Οι επενδύσεις –επιδοτήσεις αποτελούν κύριο μοχλό ανάπτυξης των οικονομιών και ως εκ τούτου ο έλεγχος διάθεσης και διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων αποτελεί διαρκή στόχο, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι σκοποί που εξυπηρετούνται μέσω των υπόψη χρηματοδοτήσεων προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

 • Έλεγχοι ειδικών φόρων κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

Οι υψηλές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις σε συνδυασμό με το μέγεθος των διακινούμενων ποσοτήτων στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα καπνικά και στο οινόπνευμα, αποτελούν κίνητρο για παράνομα κέρδη και ιδιαίτερο λόγο επιλογής του συγκεκριμένου τομέα ελέγχου.

Για τον έλεγχο στα πετρελαιοειδή προϊόντα έχει εκπονηθεί Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχου και ιδιαίτερο, επικαιροποιημένο, Έκτακτο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχου (103070/11-03-2003) για τα ναυτιλιακά καύσιμα και τους μεταπωλητές πετρελαίου και κηροζίνης θέρμανσης.

Ειδικότερα, πέραν της γενικής εγκυκλίου μας 102715/15-03-2005 για ένταση των ελέγχων σε θέματα Ε.Φ.Κ., για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο εκδόθηκε και εφαρμόζεται η 3001/13-10-2005 εγκύκλιος διαταγή μας.

Στις παραπάνω εγκυκλίους τονίζεται ότι, κατά το στάδιο της διακίνησης, οι έλεγχοι θα διενεργούνται με τη λήψη δειγμάτων και τη χρήση των ειδικών ΤΕΣΤ ανίχνευσης ιχνηθετών.

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα ενταθούν και θα γίνουν αποτελεσματικότεροι, με την επικείμενη χρήση από την υπηρεσία μας, των ειδικών αυτοκινούμενων μονάδων χημικής ανάλυσης τύπου VAN, που παρελήφθησαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για τους ελέγχους στην αιθυλική αλκοόλη - αλκοολούχα ποτά και στα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα έχουν εκπονηθεί και εφαρμόζονται αντίστοιχα οι υπ΄αριθμ. 110791/26-09-2003 και 103313/18-03-2003, οδηγοί ελέγχου.

 • Ναρκωτικά, όπλα, πρόδρομες ουσίες.

Με στόχο την αποτελεσματική και ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστεί η ροή πληροφοριών καθώς και έντυπου ενημερωτικού υλικού, με σκοπό την άμεση ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού των τμημάτων, πάνω σε νέα δεδομένα όπως, νέες χώρες παραγωγής ναρκωτικών, δρόμοι διακίνησης, μέθοδοι απόκρυψης, νέες συνθετικές ουσίες, αλλαγές στην νομοθεσία.

Λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει το πεδίο δράσης της Υ.Π.Ε.Ε. θα δοθεί προτεραιότητα στην συγκέντρωση αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τις τρίτες Χώρες με σκοπό την εντατικοποίηση των ελέγχων επί συγκεκριμένων υποθέσεων-στόχων .

Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτροπή προδρόμων ουσιών ναρκωτικών θα διενεργηθούν έλεγχοι σε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εισαγωγές εξαγωγές ή δραστηριότητες μεσαζόντων καθώς και σε επιχειρήσεις που αποθηκεύουν, παρασκευάζουν, παράγουν, επεξεργάζονται, εμπορεύονται ή διανέμουν αυτές με σκοπό να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση.

Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε ιατρούς και φαρμακεία προκειμένου να αποφευχθεί η χορήγηση ναρκωτικών χωρίς να υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη ή χορήγηση τους χωρίς την προσήκουσα κατά τους όρους του νόμου ιατρική συνταγή ή πέρα απ’ όσα αναγράφονται σ’ αυτή.

Επίσης προτεραιότητα να δοθεί στην διενέργεια ελέγχων σε εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών και ειδικότερα σε εμπορευματοκιβώτια (container) τα οποία προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστεί η διενέργεια ελέγχων στα βόρεια σύνορα της χώρας σε άτομα και μεταφορικά μέσα με σκοπό την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων είτε αυτά έχουν σαν ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς την Ελλάδα είτε σαν τελικό προορισμό την διοχέτευσή τους στην ελληνική αγορά.

Σε περιόδους με αυξημένη τουριστική κίνηση θα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε Αεροδρόμια και Λιμάνια που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, ιδιαίτερα προς ορισμένους νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί σε ελέγχους επιβατών και οχημάτων που διακινούνται με ημερήσια δρομολόγια μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Τούρκικων παραλίων.

Πέρα από τους ελέγχους που αφορούν στον εντοπισμό παραβάσεων στη διακίνηση ναρκωτικών και εκτροπή προδρόμων ουσιών θα ενταθούν οι έλεγχοι που αφορούν το εμπόριο και την διακίνηση όπλων και εκρηκτικών.

3.2 Ελεγκτικοί στόχοι πρώτης προτεραιότητας.

Στο πεδίο δράσης της ΥΠ.Ε.Ε. θα είναι το επόμενο έτος όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον παρόντα προγραμματισμό δράσης, πλην όμως στους παρακάτω τομείς θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα διότι από την μέχρι σήμερα ανάλυση των δεδομένων και την αξιοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων θεωρούνται αυξημένου ελεγκτικού ενδιαφέροντος:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις, διαίτερα σε σχέση με το αν υπάρχουν ενδείξεις μη εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων

 • Μονάδες φιλοξενίας-εστίασης

 • Πετρελαιοειδή προϊόντα

 • Κατασκευές και συναφείς δραστηριότητες

 • Υγεία και κοινωνική μέριμνα

 • Εμπορία, συντήρηση, επισκευή και νομιμότητα κυκλοφορίας επιβατικών κ.λ.π. αυτοκινήτων

 • Λιανικό εμπόριο

 • Διακίνηση- εμπορία-τυποποίηση αγροτικών προϊόντων

 • Επιχειρηματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (διαφημίσεις, λογιστική υποστήριξη, μεσιτείες κ.λ.π.)

 • Χονδρικό εμπόριο

 • Μηχανήματα έργου

 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 • Εκπαίδευση

 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

 • Ναρκωτικά- όπλα-πρόδρομες ουσίες

 • Χερσαίες μεταφορές και συναφείς δραστηριότητες- νομιμότητα κυκλοφορίας και μεταφοράς

 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

 • Αιθυλική αλκοόλη

 • Επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή

 • Έλεγχος παράνομης προέλευσης κεφαλαίων

 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραεμπόριο

 • Πνευματικά δικαιώματα-εμπορικά σήματα

 3.3 Αριθμητικοί στόχοι.

Το ετήσιο πρόγραμμα της ΥΠ.Ε.Ε. για το έτος 2006 προβλέπει μεταξύ των άλλων:

  Στοχευμένους ελέγχους (εντός της επιχείρησης) 70.000.
 • Για τους ελέγχους διακίνησης, 11.500 συνεργεία (κατά μέσο όρο σε κάθε συνεργείο αντιστοιχούν τουλάχιστον επτά έλεγχοι).

Το ετήσιο πρόγραμμα έχει ως εξής:

Συγκεντρωτικός πίνακας στόχων για το 2006

 

 

Περιφερειακή Διεύθυνση

 Στοχευμένοι

έλεγχοι

Συνεργεία

διακίνησης

Αττικής

20.400

4.500

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών

1.200

0

Κεντρικής Μακεδονίας

10.000

1.300

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης

300

0

Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

3.700

700

Δυτικής Μακεδονίας

2.400

300

Ηπείρου

3.200

800

Θεσσαλίας

4.800

850

Ιονίων Νήσων

1.500

200

Δυτικής Ελλάδας

6.500

1.000

Στερεάς Ελλάδας

1.900

350

Πελοποννήσου

3.800

400

Βορείου Αιγαίου

3.100

200

Νοτίου Αιγαίου

3.000

200

Κρήτης

4.200

700

ΣΥΝΟΛΑ

70.000

11.500

 

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

4.1. Πληροφορική

Πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων συστημάτων

 • «ΑΡΤΕΜΙΣ»

 • «TAXIS»

 • «REGDATA»

Η συνεχής χρήση της ανανεωμένης έκδοσης του ευρετηρίου ενεργών επιχειρήσεων «REGDATA 5», σε συνδυασμό με την επαλήθευση των στοιχείων του από τις αναζητήσεις των υποσυστημάτων του TAXIS θα συντελέσει στην σωστή προετοιμασία των ελεγκτών πριν τον έλεγχο και θα οδηγήσει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών και στην αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ελεγκτών.

4.2. Προσωπικό

Θεωρείται ως ο πιο κρίσιμος και σημαντικός παράγοντας για την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης και γι’ αυτό το λόγο απαιτείται η βέλτιστη αξιοποίησή του.
Η στελέχωση των συνεργείων ελέγχου θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα, αφενός το βαθμό δυσκολίας του ελέγχου και αφετέρου δυνατότητες, γνώσεις και εμπειρίες των υπαλλήλων.
Περαιτέρω οι υπάλληλοι πρέπει να κατανοήσουν τον ρόλο και τη σημασία της υπηρεσιακής τους λειτουργίας, ώστε κάθε υπηρεσιακή ενέργεια να επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας συντεταγμένης, οργανωμένης και αξιόπιστης υπηρεσίας.

Για τους λόγους αυτούς, κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, επιβάλλεται:

 • Το ήθος και η ευγένεια

 • Ο σεβασμός στα δικαιώματα και την προσωπικότητα των πολιτών

 • Η διαφάνεια των ενεργειών

 • Η πίστη στην νομιμότητα και την ισονομία, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις

 • Ο επαγγελματισμός και ο αυτοέλεγχος

4.3. Μέσα Δίωξης

Θα επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων μέσων δίωξης ( VAN,X-RAYκ.λ.π.) στα διόδια, στο εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο, στα λιμάνια, στα σύνορα, έξω από τα εισαγωγικά- εξαγωγικά Τελωνεία και ελεύθερες ζώνες καθώς και σε κάθε σημείο που κρίνεται πρόσφορο για καλύτερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους στον τομέα της διακίνησης.

4.4. Διαδικαστικά

Ο προγραμματισμός γίνεται με βάση την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, ώστε αυτή να προσδιορίζεται μοναδικά. Μ’αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν αλλεπάληλες επισκέψεις στην ίδια επιχείρηση. Σημειώνεται εδώ ότι στην εκτύπωση του προγράμματος RegData 5 για ένα συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. δίνονται η κύρια και όλες οι δευτερεύουσες δραστηριότητες της επιχείρησης.
Οι στοχευμένες εντολές πρέπει με σαφήνεια να αναφέρουν τους κωδικούς των Γενικών και Επιμέρους Κατηγοριών ελέγχου καθώς και τις επιχειρήσεις στόχους.
Επιβάλλεται υποχρεωτικά το κάθε συνεργείο ελέγχου να συμπληρώνει τα κατάλληλα έντυπα ελεγκτικών επαληθεύσεων για κάθε έλεγχο.
Τα τμήματα Προγραμματισμού και Πληροφορικής των Π.Δ. πρέπει να στελεχωθούν κατάλληλα, ώστε σε συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα της Κ.Υ. να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της υλοποίησης του προγραμματισμού.

5. ΤΕΛΙΚΑ

Θεωρούμε βέβαιο ότι με κύρια κατεύθυνση τον παρόντα προγραμματισμό δράσης θα επιτευχθεί η επιδιωκόμενη με τη δημιουργία της ΥΠ.Ε.Ε., ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο υλοποίησης των σκοπών της Υπηρεσίας για στήριξη των δημοσιονομικών στόχων, διασφάλιση υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος και εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης και ισονομίας στους πολίτες.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm