Open menu
29 | 11 | 2020

NOMOΣ 4551

ΦΕΚ Α 116/2.7.2018

( Ενημερωμένος έως και με τον Ν. 4606/2019)

 

Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Άρθρο 1
Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σημασία:

α) Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.): είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.
β) Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Κ.Μ.Ι.): είναι το ποσό που θα κατέβαλε για μεταφορά στην ίδια απόσταση η ωφελούμενη μονάδα με την ίδια σύνθεση ή η ωφελούμενη επιχείρηση, εάν διέμενε ή είχε την έδρα της στην ηπειρωτική Ελλάδα.
γ) Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.): είναι το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση και που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου.
δ) Νοικοκυριό: είναι η μονάδα που απαρτίζεται από ενήλικο άτομο ή από ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
ε) Μόνιμος κάτοικος: είναι αυτός που έχει τη μόνιμη κατοικία του σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται κατά δήλωση του στο Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
στ) Άστεγος: είναι το πρόσωπο που διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.
ζ) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: είναι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου της καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ. φορολογικού έτους.
η) Ωφελούμενη μονάδα: είναι το νοικοκυριό που, μετά την υποβολή της αίτησης, έχει κριθεί ότι δικαιούται να λάβει Α.ΝΗ.ΚΟ.
θ) Ωφελούμενη επιχείρηση: είναι η πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση ή οντότητα, με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), οι οποίες μετά την υποβολή της αίτησης έχει κριθεί ότι δικαιούνται να λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ.
ι) Αιτών: είναι το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό της ωφελούμενης μονάδας ή ωφελούμενης επιχείρησης.

 

 

 

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση του μέτρου του Μ.Ι.

 

1. Το μέτρο χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους εφαρμογής του μέτρου, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανώτατα στρατιωτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή όποιο άλλο φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το μέτρο.

Η Διαχειριστική Αρχή του έργου, καθώς και ο Ενδιάμεσος Φορέας ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
 

 

 

 

 

Άρθρο 3
Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ.

 

1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι:

α) Νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και κατοικούν μόνιμα σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο. Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους δήμους αυτούς.
β) Ως μόνιμοι κάτοικοι, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, θεωρούνται επίσης:

αα) προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες επισκέπτες καθηγητές των Α.Ε.Ν. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), για όσο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο,
ββ) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),
γγ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123),
δδ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165),
εε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α΄ 172),
στστ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) και
ζζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α'81).

ηη) μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του Ν. 4009/2011 , Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει την έδρα του σε νησί,
θθ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί.

Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β΄, το Α.ΝΗ.ΚΟ. χορηγείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει την απαιτούμενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά μέλη της οικογένειας του. Επίσης, χορηγείται για ταξίδια ιδιωτικής φύσης, τα οποία δηλαδή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. Δ9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

2. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι επίσης πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζε ται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο.
3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. μεταφοράς υγρών καυσίμων είναι οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι κατά τον χρόνο που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, σύμφωνα με το άρθρο 5, οφείλουν να μειώσουν την τιμή λιανικής πώλησης για κάθε κατηγορία υγρού καυσίμου κίνησης κατά το ποσό που εισπράττουν ως Α.ΝΗ.ΚΟ..

Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τις παραμέτρους του άρθρου 4, οι οποίες εξειδικεύονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος

4. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), προκειμένου να διαπιστώσει τη μείωση αυτή, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της τιμής λιανικής πώλησης των επιλέξιμων καυσίμων που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 της 91354/2017 (Β΄ 2983) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει τη ΓΓΑΙΝΠ εάν ένας πρατηριούχος που έχει ενταχθεί στη Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τα καύσιμα έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

Στην περίπτωση αυτή, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 114 της 91354/2017 (Β΄ 2983) απόφασης, επιβάλλεται από τη ΓΓΑΙΝΠ, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τη ΓΓΑΙΝΠ, όταν, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, διαπιστώνει παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης της τιμής λιανικής πώλησης στο Παρατηρητήριο.

 

 

 

Άρθρο 4
Παράμετροι υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτική, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11:

α) υπολογίζεται το K.M.Ι., αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

αα) ο Χιλιομετρικός Συντελεστής (Χ.Σ.) υπολογισμού κομίστρων για τις διανομαρχιακές και ενδονομαρχιακές επιβατικές γραμμές ΚΤΕΛ, όπως ορίζεται στη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 13 του ν. 2963/2001,
αβ) η απόσταση του λιμένα του νησιωτικού δήμου από τον εκάστοτε δυνατό προορισμό, μετατρεπόμενη από ναυτικά μίλια σε χιλιόμετρα,

β) υπολογίζεται το πραγματικό μεταφορικό κόστος της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

βα) το κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο από το νησί προς οποιονδήποτε προορισμό και από οποιονδήποτε προορισμό προς το νησί,
ββ) την αξία νόμιμου παραστατικού μεταφοράς εμπορεύματος της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς το νησί,
βγ) την ποσότητα και τον τύπο των μεταφερόμενων φορτίων,
βδ) την απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά μίλια από τον προορισμό που αναφέρει το παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος,
βε) τη μεσοσταθμική τιμή κομίστρου ανά χιλιόμετρο ή ανά τόνο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου από το χερσαίο αντίστοιχης απόστασης κόμιστρο,
βστ) τις συνολικές φορτωθείσες εκφορτωθείσες ποσότητες (σε τόνους) των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου,
βζ) τις συνολικές μετακινούμενες ποσότητες καυσίμων από και προς τα νησιά, και οι αντίστοιχες τιμές λιανικής πώλησης,

βη) το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου σε αντιστοιχία με το Α.ΝΗ.ΚΟ. που καταβάλλεται για την ίδια διαδρομή σε μέσο θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς

γ) ορίζεται για κάθε νησί και ανά έτος ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων για τα οποία θα καλύπτεται το πραγματικό μεταφορικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την απόσταση του από την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και τον βαθμό αυτονομίας του από άποψη παροχής δημόσιων υπηρεσιών.

 

 

 

 

 

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων

 

1. Για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. απαιτείται η υποβολή αίτησης πιστοποίησης.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας ή της ωφελούμενης επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι η τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, η αίτηση υποβάλλεται από καθέναν / καθεμία χωριστά και για τυχόν εξαρτώμενα μέλη του/της.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής του δικαιούχου στη δυνατότητα υποβολής της παραπάνω αίτησης σε έγχαρτη μορφή.
γ) Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ.
δ) Η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ του αιτούντος είναι απαραίτητη.

Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.

2. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της και του χορηγείται μοναδικός αριθμός παρακολούθησής της (Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη M.A.N.ή Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης Μ.Α.Ν. Επιχείρησης).

Ταυτόχρονα πληροφορείται το χρηματικό ποσό (ωφελούμενη επιχείρηση) ή το μέγιστο αριθμό των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στην ωφελούμενη μονάδα, σύμφωνα με το άρθρο 4 περίπτωση γ' ανά ημερολογιακό έτος.
3. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται άμισθη τριμελής επιτροπή για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλουν οι αιτούντες κατά της απόφασης πιστοποίησης. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο αιτών υποβάλλει την προσφυγή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης.
 

 

 

 

Άρθρο 6
Αρμόδια όργανα Διαδικασία υλοποίησης

 

1. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

α) αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα για τη λειτουργία του Μ.Ι.,
β) παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις αιτήσεις πιστοποίησης των ενδιαφερομένων,
γ) είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος,
δ) προβαίνει σε ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και ιδίως της Γ.Γ.Π.Σ.-Α.Α.Δ.Ε., του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.), των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων ή Υπουργείων,
ε) παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται σχετικά με την υλοποίηση του Μέτρου Μ.Ι.,
στ) ενημερώνει τους αιτούντες για την πορεία του αιτήματός τους και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται:

α) με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα νησιωτικά επιμελητήρια, για την παρακολούθηση της επίδρασης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στις τιμές των προϊόντων και τον ανασχεδιασμό του μέτρου,
β) με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την υλοποίηση και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης δικαιούχων του Μεταφορικού Ισοδυνάμου,
γ) με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου,
δ) με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) και το Υπουργείο Υγείας, για την πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό,
ε) με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πιστοποίηση των δικαιούχων αθλητών.

3. Οι δήμοι, στους οποίους εφαρμόζεται το μέτρο, ορίζουν υπάλληλο ως πρόσωπο αναφοράς, αρμόδιο:

α) να συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αποτελεσματική εφαρμογή και το συντονισμό του προγράμματος,
β) να παρέχει κάθε στήριξη στους δικαιούχους, προκειμένου να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση.

4. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών των συναρμόδιων για την υλοποίηση του μέτρου φορέων και υπηρεσιών.
 

 

 

Άρθρο 7
Καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ.


1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στους δικαιούχους με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ποσού που αναλογεί στο εισιτήριο για ταξίδι που έχει πραγματοποιηθεί.

Για το σκοπό αυτόν, τα εκδοθέντα εισιτήρια πρέπει να αναγράφουν το Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.).
2. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Για το λόγο αυτόν, για την είσπραξη του δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Επίσης, δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του.
 

 

 

 

Άρθρο 8
Διακοπή καταβολής

 

1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν καταβάλλεται, εάν η ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση έπαυσε να κατοικεί ή να εδρεύει, αντίστοιχα, σε κάποιον από τους δήμους εφαρμογής του προγράμματος για χρόνο μεγαλύτερο του τετραμήνου μέσα στο ίδιο έτος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν αν η απουσία μέλους της ωφελούμενης μονάδας, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκειά της, οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.
2. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. διακόπτεται, εφόσον εκλείψει οποιαδήποτε προϋπόθεση χορήγησής του.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ. οφείλει να προχωρήσει σε ενέργειες διακοπής του, οι οποίες διενεργούνται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.
4. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. για καύσιμα διακόπτεται από τη ΓΓΑΙΝΠ, αν από τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει μειώσει την τιμή της λιανικής πώλησης καυσίμου αντιστοίχως με το δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης του προηγούμενου εδαφίου για δεύτερη φορά, ο δικαιούχος αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης Μ.Α.Ν. Επιχείρησης για το επόμενο έτος από αυτό εντός του οποίου διαπιστώθηκε η δεύτερη παράβαση. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, αναζητούνται για την αιτία αυτή, βεβαιώνονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττονταη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

 

 

 

Άρθρο 9
Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.

 

1. Μέσα σε τρία (3) έτη από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.», στην οποία εντάσσεται η υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) οι προτάσεις και οι εισηγήσεις των περιφερειών και δήμων,
β) τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα,
γ) η ανάγκη μετακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και στρατηγικών φορτίων, ιδίως από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές,
δ) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υφιστάμενου δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά δρομολογιακή γραμμή θαλάσσιων ενδομεταφορών σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση,
ε) η περιοδικότητα των δρομολογίων και η χρονική κατανομή τους εντός του ημερολογιακού έτους,
στ) οι κοινωνικές ανάγκες,
ζ) τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

2. Τα μεγέθη της παραγράφου 1 επαναξιολογούνται και επικαιροποιούνται κάθε τρία (3) χρόνια ή και νωρίτερα, εάν μεταβάλλονται τα κρίσιμα δεδομένα.
3. Πριν τη λήψη της απόφασης του παρόντος, η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, ενημερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώμη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
 

 

 

 

 

Άρθρο 10
Μεταβατική διάταξη

 

1. Το μέτρο του Μ.Ι. τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά, τον Ιούλιο του 2018 και αφορά σε ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις με κατοικία ή μόνιμη έδρα, αντίστοιχα, στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο Μηνά, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηράκλεια, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μαθράκι, Μάραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πάτμο, Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονήσι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και Ψέριμο.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι. λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το μέτρο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νησιά της επικράτειας πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.

Κατ΄ εξαίρεση, σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη χορηγείται Α.ΝΗ.ΚΟ. για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο κόστος μεταφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4.

Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 ορίζονται οι δραστηριότητες αυτές.
2. Το μέτρο του Μ.Ι. στα καύσιμα τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά, τον Ιανουάριο του 2019.

Η πιλοτική εφαρμογή διαρκεί έως έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και αφορά τα νησιά Αγαθονήσι,Άγιος Ευστράτιος, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά.

 

 

 

 

Άρθρο 11
Τελικές εξουσιοδοτικές διατάξεις.

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για κάθε έτος. Με όμοια απόφαση, ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή του έργου, καθώς και ο Ενδιάμεσος Φορέας για επιτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων αυτής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπολογίζονται ως προς τις ωφελούμενες μονάδες, το K.M.Ι., το πραγματικό μεταφορικό κόστος, ο αριθμός των εισιτηρίων, για τα οποία θα καλύπτεται το μεταφορικό κόστος, οι επιμέρους αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πιστοποίησης, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ., καθώς και ειδικές κατηγορίες μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι λόγω των συχνών μετακινήσεων δικαιούνται περισσότερα εισιτήρια.
Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, προσδιορίζεται ο τρόπος ελέγχου της ορθής εφαρμογής του μέτρου, η διαδικασία αναδιανομής των αδιάθετων κατά το τέλος της χρονικής περιόδου χρήσης εισιτηρίων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου ως προς τις ωφελούμενες επιχειρήσεις.
4. Με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται:

α) οι παράγοντες και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για τη μεταφορά υγρών καυσίμων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά,

β) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου,

γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

δ) η διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του προστίμου του άρθρου 3 παράγραφος 3 και η διαδικασία επιβολής της κύρωσης του άρθρου 8 παράγραφος 4,

ε) ο χρόνος έναρξης της πλήρους εφαρμογής του μέτρου.

5. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 1 έως και 3 εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

Άρθρο 12

Ίδρυση Α.Ε.Ν. Καλύμνου
 

1. Στο τέλος της παρ: 1 του άρθρου 4 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204) προστίθεται περίπτωση ως εξής:

«ΙΑ΄ Α.Ε.Ν. Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο. Σχολή Πλοιάρχων.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2638/1998 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στην Α.Ε.Ν. Καλύμνου ανέρχονται συνολικά σε δώδεκα 12).».
 

 

 

Άρθρο 13
Ανασύνθεση Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας


Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λειτουργεί Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, που αποτελείται από:

α) τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιώς, ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
γ) τον Αρχιπλοηγό του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Πλοηγό του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, ως μέλη.

Χρέη εισηγητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτελεί ο τμηματάρχης του Τμήματος Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, όταν πρόκειται για θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Τμήματος ή ο τμηματάρχης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, όταν πρόκειται για θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Χρέη Γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο του Τμήματος Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας ή του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή τους τον υπάλληλο του άλλου Τμήματος.
Το Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

 

 

 

Άρθρο 14
Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 

Η φράση «Μέχρι 30.6.2018» του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) αντικαθίσταται από τη φράση «Μέχρι 31.12.2018».

 

 

 

Άρθρο 15
 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί εκ νέου με το άρθρο Δεύτερο της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983/30.11.2012 (Β΄ 3187) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για την εταιρεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για θητεία μέχρι τρία (3) έτη.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί εκ νέου με το άρθρο Δεύτερο της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983/30.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση ορίζεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που ανανεώνει τη θητεία του, ορίζοντας τα ίδια ή νέα μέλη.»

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί με το άρθρο Δεύτερο της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/ οικ. 27983/30.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε αντίθετη ρύθμιση καταργείται.
 

 

 

 

 

Άρθρο 16


1. Για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού πλην ιατρών για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) διενεργείται διαγωνισμός από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
Στο πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισμού του προηγούμενου εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28), εφόσον έχει αποκτηθεί από το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., μονάδες Π.Ε.Δ.Υ. και Κέντρα Υγείας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81), σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ως άνω φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες μέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τις προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».
Κατά την πρώτη εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι 21.12.2018.
Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης αυτής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.5.2019, στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού απασχολούνται, με απόφαση του συλλογικού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης των Φ.Π.Υ.Υ., όσοι παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι την κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 305/2017 πράξης του Κλιμακίου του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη, αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας.
Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς τωνάρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
Ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28).
2. Μέχρι τον κατά το άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) διορισμό των υπαλλήλων, που υπηρετούν στις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στις Μ.Ε.Θ. των νοσοκομείων και που προσλήφθηκαν με την υπ’ αριθμ. 253/2016 προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη λήξη τους, παρατείνονται οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συμβάσεις εργασίας του ως άνω προσωπικού τους.

 

 

 

 

Άρθρο 17
Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό


1. Οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) εφαρμόζονται στο σύνολο των βαθμοφόρων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους στις ανωτέρω Σχολές.
2. Εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την αναδρομική διοικητική αποκατάσταση των βαθμοφόρων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος φέρουν βαθμούς ανώτερους του Επικελευστή Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και του Λιμενοφύλακα, αντίστοιχα. Η αναδρομική διοικητική αποκατάσταση του προηγούμενου εδαφίου επέρχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και κατά παρέκκλιση του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), καθώς και κάθε άλλης διάταξης.

 

 

 

 

Άρθρο 18
Παράταση προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηματολογίου


Η προθεσμία της περίπττωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) παρατείνεται για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018.

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από τις 3.1.2018.

 

 

 

 

Άρθρο 19
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ


Η διάρκεια της αναστολής του πέμπτου άρθρου του ν. 4480/2017 (Α΄ 97) παρατείνεται μέχρι τις 31.10.2018.

 

 

 

 

 

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4079/2012


1. Η παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4079/2012 (Α΄ 180), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 139 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των δικαιούχων για την εκτέλεση δρομολογίων με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές αυτών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, για ποσοστό 70% αυτών, για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των δρομολογίων άγονων γραμμών μέσω της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των ναυτιλιακών εταιρειών και κατά προτεραιότητα της μισθοδοσίας των εργαζομένων.
Στη σχετική εντολή πληρωμής αναφέρεται ότι η επιχορήγηση αυτή εμπίπτει στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.».

2. Το άρθρο 28 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) καταργείται.

 

 


Άρθρο 21


Μετά το άρθρο 59 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) προστίθεται νέο άρθρο 59Α ως εξής:

«Άρθρο 59Α
Ειδικά προσόντα Προϊσταμένων ΣΕΠΕ


Πα την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας επιλέγονται Επιθεωρητές Εργασίας με τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.»

 

 

 

 

Άρθρο 22


Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) αντικαθίσταται ως εξής:

«9.

α. Η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης κινητών ή ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες της παραχώρησης.
β. Η αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και των κινητών ή ακινήτων αναψυκτηρίων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και βρίσκονται εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων ή λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, των μουσείων και των μνημείων, γίνεται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση εσόδων.

Προς το σκοπό αυτό, το Ταμείο μπορεί να προβαίνει, ιδίως, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων και των αναψυκτηρίων, εφαρμοζόμενων και των διατάξεων του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), όπου απαιτείται.

Το Ταμείο ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητές του με δικά του μέσα, ή μέσω συμβάσεων μίσθωσης, ή δημόσιων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ή συμβάσεων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), ή μέσω παραχώρησης σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), ή μέσω ίδρυσης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση ακινήτων ή αναψυκτήριων, σύμφωνα με την περίπτωση δδ΄ του άρθρου 8 του ν. 736/1977 (Α΄ 316).

Το πρόγραμμα αξιοποίησης των ακινήτων και των αναψυκτηρίων της παρούσας, συνολικά ή τμηματικά, και οι εκάστοτε γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται με από φάση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο για το Ταμείο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και μπορούν να τροποποιούνται με την ίδια διαδικασία.

Με την εγκριτική απόφαση παραχωρείται στο Ταμείο η χρήση των σχετικών ακινήτων και αναψυκτηρίων, όπου απαιτείται.

Σε εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος αξιοποίησης και των όρων λειτουργίας, το Ταμείο προβαίνει κατά περίπτωση σε κάθε αναγκαία πράξη υλοποίησης, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έγκριση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η παράβαση των όρων λειτουργίας από μισθωτές, αναδόχους ή φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επιφέρει καταγγελία σύμβασης με υπαιτιότητα αυτών και επιβολή σε βάρος τους ποινικών ρητρών.
Οι συμβάσεις μίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις.
Ειδικώς ως προς τα κινητά ή ακίνητα αναψυκτήρια, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται επείγουσα ανάγκη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των ως άνω χώρων και μέχρι την εγκατάσταση διαχειριστών που θα προκύψουν από τις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή η εφάπαξ σύναψη συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, με συνολική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από την λήξη της συμβατικής διάρκειας, το Ταμείο δύναται να συνάψει νέα σύμβαση για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) μηνών.
Στην περίπτωση εφάπαξ σύναψης συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, προς διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ορίζει πιστοποιημένο εκτιμητή του άρθρου 1 παρ. γ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), ο οποίος προσδιορίζει ένα δίκαιο εύρος μισθώματος και το παραδίδει εμπιστευτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
γ. Μετά τη λήξη της παραχώρησης της περίπτωσης α ' ή της όποιας σύμβασης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, το ακίνητο ή το αναψυκτήριο ελευθερώνεται αμέσως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή όχληση.

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης απόδοσης ή σε περίπτωση αυθαίρετης κατοχής ή χρήσης, ο Πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

Μπορεί επίσης να εκδίδει πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, εφόσον η αποζημίωση αποκλίνει από το μέχρι τότε καταβαλλόμενο αντίτιμο.

Τα πρωτόκολλα εκτελούνται αναγκαστικά πέντε (5) ημέρες μετά την επίδοσή τους. Κατά του πρωτοκόλλου επιτρέπεται ανακοπή, η οποία ασκείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επίδοσή του.

Η προθεσμία ανακοπής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του πρωτοκόλλου.

Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής δύναται να επιδίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2318/1995 (Α΄ 126).
δ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, των μουσείων και των μνημείων χορηγείται αποκλειστικά από τον αρμόδιο για το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και ανακαλείται σε περίπτωση παράβασης των γενικών και ειδικών όρων λειτουργίας που καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β.».

 

 

 

 

Άρθρο 23


Η αληθής έννοια του άρθρου 45 παρ. 9 περίπτωση β΄ του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) είναι ότι καταργείται μόνο η περίπτωση α΄ του άρθρου 8 του ν. 736/1977 (Α΄ 316) και παραμένουν σε ισχύ οι περιπτώσεις ββ΄, γγ΄ και δδ΄ του ίδιου άρθρου.

 

 

 

Άρθρο 24
Τροποποιήσεις του άρθρου 90 του ν. 4504/2017


1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν το προσωπικό των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων δεν επαρκεί για τη βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω ανταποδοτικών δικαιωμάτων και τελών, η βεβαίωση και είσπραξή τους διενεργείται είτε με προσωπικό που προσλαμβάνεται προς το σκοπό αυτόν, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (Α΄ 28) είτε από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δυνάμει σύμβασης που συνάπτεται σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α΄ 147).»

2. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4504/2017 ως εξής:

«Αν το προσωπικό των δήμων που τυγχάνουν φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης Τουριστικών Λιμένων δεν επαρκεί για τη βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω ανταποδοτικών δικαιωμάτων και τελών, η βεβαίωση και είσπραξή τους διενεργείται είτε με προσωπικό που προσλαμβάνεται προς το σκοπό αυτόν, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το ν. 2190/1994 είτε από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δυνάμει σύμβασης που συνάπτεται σύμφωνα με το ν. 4412/2016.»

 

 

 

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 


 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm