17 | 02 | 2020

Αθήνα 23/04/2019
Αρ. πρωτ.: 1062366


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β ́ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

 

Ι. Τροποποιούμε τις κατωτέρω περιπτώσεις του Πίνακα του άρθρου 1 της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) Προσθέτουμε στη στήλη 5 της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης 137 νέο εδάφιο, το οποίο έπεται του δεύτερου εδαφίου αυτής, ως εξής:

«Εξαιρετικά, για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., στις οποίες κατανέμονται κατά αλφαβητική σειρά, ως εξής:

- Α’ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από A έως και C,
- ΙΓ’ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από D έως και I,
- ΙΔ’ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από J έως και M,
- Κατοίκων Εξωτερικού, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από N έως και R και
- Νέας Ιωνίας, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από S έως και Z.»

2) Προσθέτουμε νέα περίπτωση 137A, η οποία έπεται της περίπτωσης 137, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1
α/α
-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-
Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5
«137Α Τη χορήγηση κλειδαρίθμου Εξουσιοδότηση υπογραφής - ν. 2573/1999, άρθ. 18 παρ. 5
-ΠΟΛ. 1178/7- 12-2010 (Β’ 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

1) Για τα φυσικά πρόσωπα, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή σε -ερίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου, της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στην περίπτωση 137 της παρούσας απόφασης. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., στις οποίες κατανέμονται κατά αλφαβητική σειρά:

- Α’ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από A έως και C,
- ΙΓ’ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από D έως και I,
- ΙΔ’ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από J έως και M,
- Κατοίκων Εξωτερικού, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από N έως και R και

- Νέας Ιωνίας, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από S έως και Z.

2) Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στην περίπτωση 137 της παρούσας απόφασης.

-------»

II. Η παρούσα απόφαση ισχύει πέντε (5) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
III. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις Δ.ΟΡΓ.Α 1191978 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β’ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403ΕΞ2018/10-1-2018 (Β’ 119), Δ.ΟΡΓ.Α 1009670 ΕΞ 2018/19-1-2018 (Β’ 183), Δ.ΟΡΓ.Α 1125477 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β’ 3718), Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018/29-10-2018 (Β’ 4970) και Δ.ΟΡΓ.Α 1038871 ΕΞ 2019/13-03-2019 (Β’ 1124) όμοιες.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm