Open menu
27 | 06 | 2022

Αθήνα 21/03/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1110

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 (ΦΕΚ 1813 Β΄ 21-5-2018), περί εξειδίκευσης των μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών.

 

Άρθρο 1


Η αριθμ. ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 ΑΥΟ «Εξειδίκευση των μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών» τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η κάτωθι περίπτωση ορισμού με αριθμό 22:

«Επαρκή Στοιχεία:

α) καταδίκη βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή
β) τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

2. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 καταργείται.
3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

Το ίδιο θα πράττει η επιχείρηση και στην περίπτωση που περιέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο στη γνώση της επαρκή στοιχεία ότι ο πελάτης ή προμηθευτής έχει παράνομα εμπλακεί κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 5 ετών στην πώληση, διανομή, αποθήκευση ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:

«(β) για εγκεκριμένους πελάτες οι οποίοι είναι πρώτοι αγοραστές, υπενθύμιση ότι ο νόμος και η παρούσα υπουργική απόφαση απαιτεί να αγοράζουν καπνικά προϊόντα της επιχείρησης μόνο για πώληση ή διανομή σε ποσότητες ανάλογες με τη ζήτηση στην προοριζόμενη αγορά και ότι η επιχείρηση θα αρνηθεί να τους πωλήσει καπνικά προϊόντα της επιχείρησης σε μεγαλύτερες ποσότητες».

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

«Η κάθε επιχείρηση πωλεί και διανέμει καπνικά προϊόντα σε ποσότητες που είναι ανάλογες με τη ζήτηση στην αγορά που απευθύνεται ο εκάστοτε Πελάτης και αρνείται να πωλεί καπνικά προϊόντα σε ποσότητες που υπερβαίνουν αυτή την ποσότητα».

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 καταργούνται.
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της επιχείρησης επαρκή στοιχεία ότι κάποιος μεταγενέστερος αγοραστής παράνομα ενεπλάκη στην πώληση, διανομή, αποθήκευση ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών ή παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, η επιχείρηση ζητά από τον πρώτο αγοραστή των βιομηχανοποιημένων καπνών της που πωλεί απευθείας τα βιομηχανοποιημένα καπνά της στον εν λόγω μεταγενέστερο αγοραστή, να παύσει να τον προμηθεύει».

8. Η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «τοις μετρητοίς, για την εξόφληση φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται για αγορά αγαθών συνολικής αξίας έως πεντακοσίων (500) ευρώ».
9. Η περίπτωση 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται στο ίδιο νόμισμα και στο ίδιο ποσό με το τιμολόγιο ή τα τιμολόγια, επιτρεπομένης της τμηματικής καταβολής».

10. Προστίθεται περίπτωση (5) στο άρθρο 11 ως ακολούθως:

«Οι πωλήσεις καπνικών προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων πραγματοποιούνται με την έκδοση τιμολογίων που δεν περιλαμβάνουν άλλα αγαθά ή υπηρεσίες».

 

 

 

Άρθρο 2.


Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm