Open menu
06 | 08 | 2020

Αθήνα 28/02/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2036

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων νόμων για την τροποποίηση του Ν.2969/01.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 69 του νόμου 4583/2018 (Α΄212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» καθώς και των άρθρων 55 και 56 του Ν. 4587/2018 (Α΄218) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις», με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 2969/01 (Α΄281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 69 του 4583/2018 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο Ν.2969/01 (Α΄281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», ως εξής:

1. Στο άρθρο 4 του Ν. 2969/01 :

α. Προστέθηκαν στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 4, για λόγους ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της εν λόγω διάταξης από τις αρμόδιες Αρχές (Τελωνειακή και Χημική Υπηρεσία) αλλά και ίσης αντιμετώπισης των προσώπων που δραστηριοποιούνται στο καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), νέα εδάφια με τα οποία καθορίζεται με σαφήνεια η έννοια του κατεστραμμένου άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου) και προβλέπεται η σύνταξη πρωτοκόλλου ολικής καταστροφής του χαρακτηριζόμενου ως κατεστραμμένου άμβικα (παρ. 1 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 69).

β. Αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 και παρέχεται πλέον η δυνατότητα μεταβίβασης άμβικα αγροτικού συνεταιρισμού για την κατασκευή και κατοχή του οποίου χορηγήθηκε άδεια - βάσει των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου - σε περίπτωση λύσης του συνεταιρισμού αυτού εκτός από συνεταιρισμό που πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις και σε Αγροτικό Συνεταιρισμό που προέκυψε από τη μετατροπή - μετά την εφαρμογή του Ν. 4015/2011 (Α΄210) - της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, μέλος της οποίας ήταν ο λυθείς συνεταιρισμός.
Επιπλέον, σε περίπτωση συγχώνευσης του συνεταιρισμού, στον οποίο χορηγήθηκε άδεια κατασκευής και κατοχής βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων (πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2969/01 ), με άλλο συνεταιρισμό ή απορρόφησης αυτού από άλλο συνεταιρισμό, παρέχεται η δυνατότητα ο άμβικας αυτός να μεταβιβάζεται στον νέο ή τον απορροφώντα συνεταιρισμό.
Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ο μεταβιβαζόμενος άμβικας παραμένει εγκατεστημένος στα όρια της ίδιας κοινοτικής ή δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του Ν.2969/01, όπου και θα λειτουργεί αποκλειστικά για την απόσταξη των στεμφύλων των αμπελοκτημόνων της κατά περίπτωση ενότητας (παρ. 2 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 69).

Στους συνεταιρισμούς, οι οποίοι έχουν ήδη λυθεί, συγχωνευθεί με, ή απορροφηθεί από, άλλο συνεταιρισμό μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 4583/18 (18-12-2018) παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους, από την εν λόγω ημερομηνία, προκειμένου για την υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο (περ. β΄ της παρ. 10 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 69).

2. Στο άρθρο 7 του Ν. 2969/01 :

α. Προστέθηκε, στο τέλος της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε΄, νέα διάταξη με την οποία παρέχεται η δυνατότητα, στο αρμόδιο Τελωνείο, να αρνηθεί τη χορήγηση ή να ανακαλέσει ήδη χορηγηθείσα άδεια απόσταξης σε μικρό αποσταγματοποιό (διήμερο), ο οποίος έχει υποπέσει καθ΄ υποτροπή, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2969/01 (παρ. 7 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 69), σε παραβάσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και του άρθρου 12 του Ν. 2969/01 ή σε παραβάσεις που τιμωρούνται με τις περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (παρ. 3 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 69).
β. Προστέθηκαν νέα εδάφια στο τέλος της περ. γ΄ της υποπαραγράφου 8 της παρ. Ε΄, με τα οποία καθορίζεται ότι το παραγόμενο από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) προϊόν απόσταξης διατίθεται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους είτε απευθείας με λιανική πώληση, είτε στις επιχειρήσεις που το διαθέτουν προς λιανική πώληση και κατανάλωση (επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών), για τις οποίες μάλιστα υφίσταται η υποχρέωση να αναρτούν πινακίδα με τα στοιχεία των παραγωγών - προμηθευτών τους.
Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι στην εν λόγω πινακίδα θα πρέπει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 11) της υπ΄ αριθ. 91354/2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), επιπλέον να αναγράφονται η νόμιμη ονομασία του προϊόντος - ήτοι «προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων)» [σύμφωνα πάντοτε με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 3, παρ.9) του Ν.2969/2001 ] - ως και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης.
Επισημαίνεται ότι - σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις περίπτωσης γ΄ της εν λόγω υποπαραγράφου 8 της παρ. Ε΄ (οι οποίες διατηρούνται) - το συγκεκριμένο προϊόν (πρέπει να) διατίθεται στην κατανάλωση μόνο χύμα, χωρίς οποιαδήποτε μορφής τυποποίηση, εμφιάλωση ή εν γένει προσυσκευασία, καθ΄ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο χρήση ετικετών ή αναγραφή ενδείξεων κλπ.
Περαιτέρω, παρέχεται [παράγραφος 10 (περίπτωση α΄) του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 69] προθεσμία τριών μηνών, από την δημοσίευση του Ν. 4583/2018 (ήτοι μέχρι και την 18-3-2019), προκειμένου για τη διάθεση του κατεχόμενου προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) από πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις της περ. γ΄ της υποπαραγράφου 8 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του Ν.2969/01 (όπως π.χ. οι κάτοχοι των αμβίκων για το παρακρατούμενο ως αποστακτικό δικαίωμα).

3. Στο άρθρο 11 του Ν.2969/01,

καταργήθηκε η περίπτωση α΄ της παρ. 1, οι διατάξεις της οποίας προστίθενται ως νέα περίπτωση ιβ΄ στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου προβλεπομένων έτσι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση παράβασης, αυστηρότερων κυρώσεων.
Επιπλέον, προστέθηκαν νέες περιπτώσεις ιγ΄ και ιδ΄ στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, με τις οποίες προβλέπονται κυρώσεις για όσους διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) ή αλκοολούχα ποτά, τα οποία έχουν κριθεί, από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο, ως μη ασφαλή -ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (παρ. 5 και 6 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 69).
Επισημαίνεται ότι για παραβάσεις, οι οποίες έχουν τελεσθεί πριν από την έναρξη ισχύος των προαναφερομένων διατάξεων εφαρμόζονται οι ισχύουσες, κατά το χρόνο τέλεσης των σχετικών παραβάσεων, διατάξεις του νόμου 2969/01.

4. Στο άρθρο 12 του Ν.2969/01,

προστέθηκαν νέες περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ με τις οποίες, για λόγους αποτροπής της διάθεσης στην κατανάλωση μη ασφαλών - επιβλαβών προϊόντων προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε όσους διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, καθ΄ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο, αλκοολούχα ποτά ή προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), τα οποία έχουν κριθεί, από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο, ως μη ασφαλή - επιβλαβή για την υγεία (παρ. 8 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 69).

5. Στο άρθρο 14 του Ν.2969/01 , αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 αυτού και καθορίζεται, κατά πλέον σαφή τρόπο ότι, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού το σχετικό πρωτόκολλο συντάσσεται, από υπάλληλο της Χημικής ή Τελωνειακής Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, η οποία είναι αρμόδια για την επιβολή του οικείου προστίμου (παρ. 9 του κοινοποιούμενου εν λόγω άρθρου 69).

B. Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 55 του Ν. 4587/2018 οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 78 αυτού, ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (24-12-2018), επέρχονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον ίδιο ως άνω Ν. 2969/01 (Α΄281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», προκειμένου για την υλοποίηση της υποχρέωσης της χώρας μας, αναφορικά με τη χρησιμοποίηση, από την 01-01-2019, αιθυλικής αλκοόλης, παραγομένης από βιομάζα για τη χρήση της ως καύσιμο κίνησης («βιοαιθανόλη») εν μίγματι με βενζίνη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 - όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4546/2018 (Α΄ 101).
Με τις διατάξεις του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου, εισάγονται οι απαραίτητοι ορισμοί αφ΄ ενός για την «βιοαιθανόλη» και αφ΄ ετέρου, για λόγους συνέπειας και πληρότητας, για την «αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης» ως και για τη «συνθετική αιθυλική αλκοόλη» και δημιουργείται το αναγκαίο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο για την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση και διάθεση, ως και τους σχετικούς ελέγχους των εν λόγω αλκοολών, προκειμένου για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων αλλά ταυτόχρονα και της εφαρμογής και τήρησης της ενωσιακής νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά [Καν.(ΕΚ) 110/2008] καθ΄ όσον δεν επιτρέπεται η χρήση των εν λόγω αλκοολών στον τομέα των αλκοολούχων ποτών.
Ειδικότερα:

1. Στο άρθρο 3 του Ν.2969/01,

προστέθηκε νέα παράγραφος 9Α η οποία περιλαμβάνει τους ορισμούς της «συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης», της «αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης» καθώς και της «βιοαιθανόλης», ενώ αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του εν λόγω άρθρου και έτσι διευρύνεται ο ορισμός της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτόν - πέραν της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης - και της αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης] (παρ. 1 και 2 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 55).

2. Στο άρθρο 5 του Ν.2969/01 :

α. Προστέθηκαν (στο πρώτο εδάφιο αυτού) νέες περιπτώσεις, προβλεπομένων έτσι δύο νέων κατηγοριών επιτηδευματιών, των παραγωγών βιοαιθανόλης και των λοιπών επιτηδευματιών που δύνανται να παράγουν αιθυλική αλκοόλη είτε μη γεωργικής προέλευσης, είτε συνθετική καθώς και άλλα αλκοολούχα προϊόντα ( άρθρο 3, παρ. 12 του εν λόγω Ν.2969/2001 ), οι οποίοι και διαστέλλονται έτσι, σε σχέση με τους άλλους δραστηριοποιούμενους, στους τομείς της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων προϊόντων, επιτηδευματίες (παρ. 3 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 55).
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και, για ουσιαστικούς λόγους ελέγχου για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ως και για λόγους διαφάνειας αλλά και ίσης μεταχείρισης, προστέθηκε νέο εδάφιο στο οποίο ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που παράγουν βιαιθανόλη, συνθετική αιθυλική αλκοόλη ως και αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης εξομοιώνονται, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, προς τους οινοπνευματοποιούς Β΄ Κατηγορίας (παρ. 4).
γ. Προστέθηκαν νέες παράγραφοι 6 και 7, με τις οποίες ορίζονται οι παραγωγοί βιοαιθανόλης, οι παραγωγοί αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης καθώς και οι παραγωγοί συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, ύστερα από την διάκρισή τους ως ιδιαίτερων κατηγοριών επιτηδευματιών (παρ. 5 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 55).

3. Στο άρθρο 6 του Ν.2969/01,

προστέθηκε νέα παράγραφος 6 με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση λήψης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και για τους παραγωγούς βιοαιθανόλης, συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης και αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης, κατ΄ αναλογία με τους λοιπούς δραστηριοποιούμενους στους τομείς της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών επιτηδευματίες (οινοπνευματοποιοί Α΄ και Β΄ κατηγορίας, αποσταγματοποιοί και ποτοποιοί).
Ωστόσο, προκειμένου για την παραγωγή βιοαιθανόλης από τους ήδη - δυνάμει της σχετικής αδείας ασκήσεως επαγγέλματος - λειτουργούντες οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας, με τη χρησιμοποίηση των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του εν λόγω Ν. 2969/01 γεωργικών πρώτων υλών και σύμφωνα με την ήδη χορηγηθείσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οινοπνευματοποιού Β΄ κατηγορίας, δεν απαιτείται η χορήγηση ιδιαίτερης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (παρ. 6 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 55).

4. Στο άρθρο 7 του Ν.2969/01,

αντικαταστάθηκε η υποπαράγραφος 3 της παρ. Δ΄ αυτού προβλεπομένης έτσι της δυνατότητας για την παρασκευή και εμφιάλωση, από τους ποτοποιούς - μεταξύ των άλλων - (και) των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 22.05 (αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα).

Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο 7 του Ν. 2969/01, προστέθηκε νέα παράγραφος ΣΤ, με την οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παραγωγών βιοαιθανόλης, αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης ως και συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και οι αναγκαίοι, εξ΄ αντικειμένου, περιορισμοί στην ενάσκηση των διαφόρων δραστηριοτήτων μεταξύ των εν λόγω επιτηδευματιών (παρ. 7 και 8 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 55).

5. Στο άρθρο 8 του Ν.2969/01 :

α. Αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 και, κατά πλέον σαφή τρόπο, ορίζεται ότι τόσο η παραλαβή από άλλο Κράτος-Μέλος, όσο και η εισαγωγή από τρίτη χώρα, αιθυλικής αλκοόλης παντός είδους (γεωργικής και μη προέλευσης, βιοαιθανόλης, ως και συνθετικής) ως και των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης κ.λ.π., διενεργείται αποκλειστικά και μόνον από τους επιτηδευματίες που, είτε παράγουν τα εν λόγω προϊόντα οι ίδιοι, είτε χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα, ανάλογα με το επιτήδευμά τους και τη φύση του προϊόντος, ως και από τις εγκεκριμένες φορολογικές αποθήκες που ασκούν εμπορία αυτών - προς χρήση τους από τους δικαιούμενους χρήσης των προϊόντων αυτών, ανάλογα προς τη φύση τους αλλά και το επιτήδευμα του παραλήπτη, όπως οι εν λόγω δικαιούμενοι προβλέπονται στις ίδιες διατάξεις της τροποποιούμενης παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2969/01 .
Περαιτέρω και για προφανείς λόγους, παρέχεται η δυνατότητα στους φαρμακοποιούς της χρησιμοποίησης (στα φαρμακεία τους) - εκτός της δυνατότητας εμφιάλωσης - της καθαρής αιθυλικής αλκοόλης για την παρασκευή των καλούμενων γαληνικών παρασκευασμάτων, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα σχετική περί φάρμακων νομοθεσία (παρ. 9 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 55).
β. Αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 και επεκτείνεται η ήδη υφιστάμενη απαγόρευση της χύμα διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης (γεωργικής προέλευσης) και για τη βιοαιθανόλη, τη συνθετική αιθυλική, την αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης ως και τα αλκοολούχα ποτά (παρ. 10 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 55).
γ. Αντικαταστάθηκε η παράγραφος 9 και επεκτείνεται η ήδη υφιστάμενη, προκειμένου για τη συνθετική αλκοόλη, απαγόρευση χρήσης, για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και γενικότερα για την παρασκευή προϊόντων διατροφής ως και την εμφιάλωση, και προκειμένου για την αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης, επιτρεπομένης της χρησιμοποιήσεως των εν λόγω αλκοολών, αποκλειστικά και μόνο, για τις διάφορες λοιπές βιομηχανικές χρήσεις - βεβαίως ύστερα από την προηγούμενη μετουσίωσή τους.

Οι απαγορεύσεις αυτές, σε ότι βεβαίως αφορά τον τομέα των αλκοολούχων ποτών, προκύπτουν ευθέως από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά [καν.(ΕΚ) 110/2008].
Περαιτέρω, προβλέπεται επίσης απαγόρευση της χρησιμοποίησης της βιοαιθανόλης σε οποιαδήποτε άλλη χρήση, πλην εκείνης η οποία προβλέπεται στον ορισμό του προϊόντος (άρθρο 3, παρ. 9Α περίπτωση γ΄) δηλ. ως καυσίμου κίνησης (παρ. 11 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 55).

6. Στο άρθρο 10 του Ν.2969/01 :

α. Αναδιατυπώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 και προβλέπεται ότι και τα εργοστάσια που παράγουν ή χρησιμοποιούν βιοαιθανόλη ή συνθετική αλκοόλη ή αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης υπόκεινται στον έλεγχο της Τελωνειακής και Χημικής Υπηρεσίας, όπως άλλωστε προβλέπεται για όλα τα εργοστάσια που παράγουν ή χρησιμοποιούν αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (παρ. 13 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 55).
β. Αναδιατυπώθηκαν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του ιδίου ανωτέρω άρθρου (10) και ορίζεται ότι και στα εργοστάσια που παράγουν βιοαιθανόλη ή συνθετική αιθυλική αλκοόλη ή αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης ασκείται έλεγχος και εποπτεία από το αρμόδιο Τελωνείο και την αρμόδια Χημική Υπηρεσία (παρ. 14 του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 55).

7. Στο άρθρο 11 του Ν. 2969/01

αντικαταστάθηκαν οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ι΄ της παραγράφου 2 καθώς και η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 αυτού, και έτσι επεκτείνεται η πρόβλεψη επιβολής ορισμένων, προβλεπόμενων για τους οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας, διοικητικών κυρώσεων και για τους επιτηδευματίες που παράγουν βιοαιθανόλη ή συνθετική αιθυλική αλκοόλη ή αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης, σε περίπτωση τέλεσης των οικείων παραβάσεων του εν λόγω Ν. 2969/01, ενώ αναδιατυπώνονται επί το ακριβέστερον οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 (παρ. 15 και 16 του κοινοποιούμενου άρθρου 55).

8. Στο άρθρο 12 του Ν.2969/01

αντικαταστάθηκαν οι περιπτώσεις δ΄, στ΄ και ζ΄ αυτού (παρ. 17 του κοινοποιούμενου άρθρου 55) και έτσι, αφενός μεν περιλαμβάνεται και η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης στις εξαιρέσεις αναφορικά με την απαγόρευση χρήσης άλλων αλκοολών ως υποκατάστατων της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (περίπτωση δ΄), αφετέρου δε επεκτείνεται η πρόβλεψη επιβολής ορισμένων, προβλεπόμενων ήδη για τους οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας, ποινικών κυρώσεων και προκειμένου για τους επιτηδευματίες που παράγουν βιοαιθανόλη ή συνθετική αλκοόλη ή αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης, σε περίπτωση τέλεσης των οικείων παραβάσεων του εν λόγω Ν. 2969/01 (περιπτώσεις στ΄ και ζ΄).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm