Open menu
04 | 07 | 2020

Αθήνα 03/12/2018
Αρ. πρωτ.: 1181621


ΘΕΜΑ:
Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν στη δραστηριοποίηση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στη χώρα μας καθώς επίσης στην είσοδό τους σε αυτή με σκοπό την επισκευή τους.

 

Σχετικά:

α) Το αριθμ. πρωτ. 3100.2/12145/2018/14-2-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) με θέμα «Διατάξεις του Ν. 4256/2014(Α΄ 92)» (αρ. εισερχ. ΑΑΔΕ 1029631/23-2-2018),

β) Η αριθμ. πρωτ. 3133.1-3/18868/2018/12-3-2018 ΕΔΥΟ της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) με θέμα «Τροποποιήσεις του Ν.4256/2014 με τις διατάξεις του Ν. 4504/2017 (Α΄ 184),

γ) Το υπ΄ αρ. 12199/15-3-2018 έγγραφο της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής (αρ. εισερχ. ΑΑΔΕ 1046119/22-3-2018),

δ) Η από 12-4-2018 επιστολή του Σωματείου Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής - Πειραιώς (αρ. εισερχ. ΑΑΔΕ 1058772/18-4-2018),

ε) Η από 1-8-2018 επιστολή του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων και Εργοδοτών Ναυπηγών Πειραιώς (Περάματος) (αρ. εισερχ. ΑΑΔΕ 1121936/10-8-2018).

Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα αλλά και ανάλογα προφορικά ερωτήματα από τις τελωνειακές αρχές αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Δραστηριοποίηση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στη χώρα μας

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4256/2014, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής:

α) υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και

β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό.

Προκειμένου να επιτρέπεται στα πλοία της περίπτωση αυτής να εκτελούν σύμβαση ναύλωσης κατά τα ανωτέρω απαιτείται πέραν των άλλων, η τήρηση των λοιπών διατάξεων του Ν.4256/2014 που αφορούν την έκδοση επαγγελματικής άδειας ή την καταχώρηση στο e - Μητρώο.
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4256/2014, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την παρ. 1 του άρθ. 136 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ184 Α΄/29-11-17) προβλέπεται ότι:

«Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή σημαίας εκτός της Ε.Ε. επιτρέπεται, μόνο όταν ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών του πλοίου αναψυχής βρίσκεται στην αλλοδαπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα πλοία αυτά δεν αναγνωρίζονται στην ελληνική επικράτεια ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής αλλά ως ιδιωτικά και υποχρεούνται σε έκδοση Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίου Κίνησης (transit log).»

Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά βάσει του δικαίου της αλλοδαπής και εκτελούν πλόες στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Eπισημαίνεται, λοιπόν, ότι τα σκάφη αυτά διατηρούν τον επαγγελματικό τους χαρακτήρα και επιτρέπεται να εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης στην Ελλάδα, μόνο εφόσον ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών του πλοίου αναψυχής βρίσκεται στην αλλοδαπή.
Σε περίπτωση όμως που η χρήση των εν λόγω σκαφών είναι ιδιωτική οπότε και δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής από την ελληνική έννομη τάξη, τότε θα εκδίδεται Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίο Κίνησης (Transit log) μόνο με τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων. Ειδικότερα, και όσον αφορά το Δελτίο Κίνησης (Transit log), το οποίο αποτελεί τελωνειακό παραστατικό, αυτό εκδίδεται μόνο εφόσον πρόκειται για σκάφος αναψυχής, δηλαδή για μεταφορικό μέσο ιδιωτικής χρήσης, και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των διατάξεων.

Εφιστάται συνεπώς η προσοχή των τελωνειακών αρχών ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κείμενων διατάξεων κατά την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (transit log) στην ανωτέρω περίπτωση και προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έκδοσης Δελτίου Κίνησης σε σκάφος που δεν έχει ιδιωτική αλλά εμπορική χρήση.
Προς επίρρωση των ανωτέρω υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 3, του Ν. 4256/2014 κάθε πλοίο αναψυχής ιδιωτικής χρήσης με σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄), με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, το οποίο καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνησης ( Transit Log ), σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις.

Β. Επισκευή επαγγελματικών σκαφών αναψυχής

Σχετικά με την επισκευή σκαφών αναψυχής παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής τους στο Ειδικό Καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή σύμφωνα με την αρ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014467/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1522/B΄) όπου καθορίζεται η διαδικασία σχετικά με την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς με σκοπό την επισκευή και επανεξαγωγή τους, χωρίς τη χορήγηση σχετικής έγκρισης από την Τελωνειακή Περιφέρεια για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης των τελωνειακών διαδικασιών.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm