25 | 05 | 2020

Αθήνα 23/04/2018
Αρ. πρωτ.: 1063035


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ / 22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του Ν.4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή -Σήματα -Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει.

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Διεύθυνση Εισπράξεων εκδίδει βεβαίωση για την παραλαβή μέσω του δικτύου CCN ή με άλλο τρόπο του ενιαίου τίτλου του άρθρου 305, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξη ή η εξασφάλιση της απαίτησης και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με το σχετικό χρηματικό κατάλογο και τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης φόρου».

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), η φράση «Ομοίως η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής», αντικαθίσταται με την φράση «Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής ».
3. Το άρθρο 3 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), τροποποιείται, ως εξής:

α) Στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), η φράση «και ιδιαίτερα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974, Α΄ 90), όπως ισχύει» αντικαθίσταται με την φράση «και ιδιαίτερα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974, Α΄ 90) και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), όπως ισχύουν».
β) Μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), προστίθενται δύο νέες παράγραφοι ως εξής:

«Κατ΄ εξαίρεση και ειδικά για τις περιπτώσεις αιτήσεων συνδρομής στην είσπραξη / διασφάλιση απαιτήσεων, που αποστέλλονται από τις αιτούσες αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε δυνάμει της Οδηγίας 2010/24/ΕΚ και αφορούν σε επιχειρήσεις - οφειλέτες τους, χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα και για τις οποίες εκκρεμεί επιστροφή Φ.Π.Α από την Ελλάδα, κατόπιν σχετικού αιτήματος βάσει της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, ως αρμόδιες αρχές για την διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής ορίζονται η Δ/νση Εισπράξεων, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής και η Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, η Δ/νση Εισπράξεων και η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, διαβιβάζουν τη βεβαίωση παραλαβής του ενιαίου τίτλου όπως ορίζεται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 2 της παρούσας και τον ενιαίο τίτλο του άρθρου 305 του Ν.4072/2012 που παραλαμβάνουν από την αιτούσα αλλοδαπή αρχή, στο αρμόδιο για την επιστροφή του Φ.Π.Α, τμήμα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, το οποίο μεριμνά για την απόδοση της επιστροφής Φ.Π.Α υπέρ του άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.»

4. Οι φράσεις «Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων» και «Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής», όπου αυτές αναφέρονται στο κείμενο της απόφασης ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), αντικαθίστανται με τις φράσεις «Διεύθυνση Εισπράξεων» και «Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής», αντίστοιχα.
5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm