20 | 08 | 2019

Αθήνα 17/04/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1067


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( N . 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N . 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α).

 

Άρθρο 1

 

Τροποποιούμε την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1124/2015 ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 καταργείται.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 τα σημεία Ε, ΣΤ1, ΣΤ2 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ε. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014 ΣΤ.1 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» ενώ το σημείο ΣΤ3 αναριθμείται σε ΣΤ2.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 καταργείται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν. 4449/2017 ».

5. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 οι λέξεις «ή μη» διαγράφονται.
6. Όπου στην ΠΟΛ. 1124/2015 αναφέρεται ο όρος «νόμιμος ελεγκτής» ή «ελεγκτικό γραφείο» αντικαθίσταται από τον όρο «ορκωτός ελεγκτής λογιστής» ή «ελεγκτική εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν. 4449/2017 .
7. Όπου στην ΠΟΛ. 1124/2015 αναφέρονται οι όροι «Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)» ή «Υπουργείο Οικονομικών», νοείται η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και όπου αναφέρεται ο όρος «Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» νοείται ο «Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
8. Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντικαθίστανται ως κατωτέρω.

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Η απόφαση αυτή, μαζί με τα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16