Open menu
29 | 10 | 2020

Αθήνα 18/01/2018
Αρ. πρωτ.: 2/4424/0004


ΘΕΜΑ:
Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος.

 

Άρθρο 1


Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται μικτό διυπηρεσιακό συντονιστικό όργανο με τίτλο «Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος».
 

 

Άρθρο 2


Σκοπός του Συντονιστικού Οργάνου είναι ο συντονισμός των ερευνών για την αποτελεσματική καταπολέμηση μείζονος απαξίας φορολογικών εγκλημάτων που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Άρθρο 3


Το Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος, απαρτίζεται από:

α) τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με τον αναπληρωτή του ή εισαγγελικό λειτουργό, που επικουρεί τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ορίζεται με πράξη του, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,
β) δύο (2) εκπροσώπους της Α.Α.Δ.Ε., που ορίζονται με πράξη του Διοικητή, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους,
γ) δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζονται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους,
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που ορίζονται με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με τους αναπληρωτές τους,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, που ορίζεται με πράξη του Διευθυντή της, με τον αναπληρωτή του, και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που ορίζεται με πράξη του Προέδρου της, με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί για άλλη μια τριετία. Τα μέλη του ως άνω οργάνου έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα φορολογικών ερευνών.

 

 

Άρθρο 4


1. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου είναι οι εξής:

α) η αποφυγή επικαλύψεων του έργου της Υπηρεσίας με το ελεγκτικό έργο της Α.Α.Δ.Ε., και των διωκτικών σωμάτων του άρθρου 3 της παρούσας,
β) η υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την προτεραιοποίηση των δράσεων της Υπηρεσίας,
γ) η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων που αφορούν σε μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικά εγκλήματα και οποιαδήποτε άλλα συναφή οικονομικά εγκλήματα που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε η παρακολούθηση της έγκαιρης διαβίβασης των πορισματικών εκθέσεων στην Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων, και της σύνταξης των σχετικών μηνυτήριων αναφορών, και
δ) η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, στο μέτρο που αυτή επιτρέπεται με βάση το άρθρο 382 του Ν. 4512/2018.

2. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος εποπτεύει την λειτουργία του συντονιστικού οργάνου και δύναται να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του για την προτεραιοποίηση δράσεων της υπηρεσίας σε υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το συντονιστικό όργανο δεν επεμβαίνει στις διαδικασίες επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο της Α.Α.Δ.Ε.

 

 

Άρθρο 5


1. Το Συντονιστικό Όργανο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία για την συζήτηση θεμάτων επείγουσας φύσης.
2. Μια φορά ανά εξάμηνο, με πρόσκληση του Προέδρου του συντονιστικού οργάνου, οι επικεφαλής των Σωμάτων, των Υπηρεσιών και των Αρχών που μετέχουν στο συντονιστικό όργανο, λαμβάνουν μέρος σε συνεδρίαση του οργάνου με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού των ερευνών για την αποτελεσματική καταπολέμηση των φορολογικών εγκλημάτων μείζονος απαξίας.
3. Ο Πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου δύναται, για την διευκόλυνση του έργου του, να δέχεται εισηγήσεις προς εξέταση και να προσκαλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους από άλλα ελεγκτικά σώματα ή αρχές.
4. Οι εισηγήσεις του συντονιστικού οργάνου και τα πρακτικά των συνεδριάσεών του γνωστοποιούνται στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
5. Το Συντονιστικό Όργανο υποστηρίζεται γραμματειακά και διοικητικά από την Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm