07 | 04 | 2020

Αθήνα 30/10/2017
Αρ. πρωτ.: 0001606


ΘΕΜΑ: Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017.

 

1. Καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα 3.4 της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» (σελ. 60) και οι οποίοι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) για την είσπραξη και την επιστροφή των εσόδων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ. Αναλυτικά οι στόχοι είναι οι εξής:
 

Πίνακας 1

Ποσοτικοί Στόχοι Εσόδων Προϋπολογισμού

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ

Ετήσιοι Στόχοι 2017 (εκ.ευρώ)

Ι

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ

20.415

1.

Φόρος εισοδήματος

13.659

 

Φυσικών προσώπων

9.172

 

Νομικών προσώπων

3.236

 

Ειδικών κατηγοριών

1.251

2.

Φόροι στην περιουσία

3.132

3.

`Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε.

1.291

4.

Λοιποί άμεσοι φόροι

2.333

ΙΙ

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ

26.443

1.

Φόροι συναλλαγών

15.985

1.1

Φ.Π.Α.

15.476

 

πετρελαιοειδών

1.879

 

καπνού

663

 

λοιπών

12.934

1.2

Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους

509

 

Μεταβιβάσεις κεφαλαίων

225

 

Χαρτόσημο

281

2.

Φόροι κατανάλωσης

9.547

2.1

Φόρος ασφαλίστρων

384

2.2

Τέλος ταξινόμησης οχημάτων

165

2.3

Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων

4.510

2.4

Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ)

3.013

2.5

Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

1.106

2.6

Λοιποί φόροι κατανάλωσης

369

3.

Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε.

549

4.

Λοιποί έμμεσοι

362

 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

46.858

 

Πέραν των ανωτέρω εσόδων, στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποτελεί και η 100% πλήρωση των προϋπολογισθεισών επιστροφών εσόδων από την κανονική ροή και όχι από το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπροθέσμων.

Περιγραφή (Ποσά Σε Εκατομμύρια Ευρώ)

Ποσό Στόχου (εκ.ευρώ)

Ε. Επιστροφές Εσόδων

3.289

 

2. Ως βάση υπολογισμού επί του οποίου θα εξεταστεί η επίτευξη ή όχι των στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι το καθαρό ποσό που προκύπτει με βάση τον παρακάτω τύπο (ποσά σε εκ. ευρώ):

Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού Προ Επιστροφών 53.663 - Επιστροφές Εσόδων 3.289 = Έσοδα

Τακτικού Προϋπολογισμού μετά επιστροφών 50.374 - Μή τακτικά έσοδα 618 - Έσοδα Αποκρατικοποιήσεων 2,044+Επιστροφές φόρων 3.289 - Απολήψεις από ΕΕ 523 - Λοιπά μη φορολογικά Έσοδα 3.620 = Βάση υπολογισμού Στόχου (46.858)
Τυχόν υπέρβαση του στόχου για τις επιστροφές δεν επηρεάζει το καθαρό ποσό του στόχου, καθώς αυτό θα υπολογίζεται με βάση το ποσό των επιστροφών που αναγράφεται στον προϋπολογισμό.

3. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των παραπάνω στόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ποσά τα οποία προήλθαν από την λήψη παρεμβάσεων που δεν έχουν συνυπολογισθεί στον ανωτέρω Πίνακα 1 και θα υιοθετηθούν και εφαρμοστούν εντός του έτους 2017. Ως ποσό εσόδων των εν λόγω παρεμβάσεων, το οποίο αφαιρείται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε περίπτωση παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων) ή προστίθεται σε αυτό (σε περίπτωση παρεμβάσεων μείωσης των εσόδων), θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό των ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιμάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα: (α) σε περίπτωση παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων από τα εισπραχθέντα έσοδα θα αφαιρείται κατά περίπτωση το χαμηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τυχόν υπεραπόδοση αυτών οφείλεται σε ενέργειες και δράσεις της ΑΑΔΕ, ενώ τυχόν αστοχίες και υποεκτέλεση της πραγματικής απόδοσης έναντι των αρχικών εκτιμήσεων δεν αποδίδεται στην ΑΑΔΕ, (β) σε περίπτωση παρεμβάσεων μείωσης των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα θα προστίθεται κατά περίπτωση το υψηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

4. Μέτρο σύγκρισης για την επίτευξη των παραπάνω συμφωνείται ότι αποτελούν τα μεγέθη που θα περιληφθούν στο Οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού που εκδίδεται από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τα παραπάνω μεγέθη επικυρώνονται και καθίστανται οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χώρας από την Eurostat, τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Τυχόν αναπροσαρμογές που δύναται να προκύψουν με την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για το έτος αναφοράς, τακτοποιούνται συμψηφιστικά με τους στόχους του επόμενου έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm