07 | 04 | 2020

Αθήνα 03/10/2017
Αρ. πρωτ.: 1149554


ΘΕΜΑ:
Ορθή Συμπλήρωση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που υποβάλλονται για τη Βεβαίωση και Είσπραξη της Αιθυλικής Αλκοόλης και των Αλκοολούχων προϊόντων

 

Στο πλαίσιο διενέργειας σχετικών ερευνών στο υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet) για την άντληση στοιχείων από τις Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) οι οποίες έχουν υποβληθεί για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων προϊόντων με σκοπό τη διενέργεια από την Υπηρεσία μας στατιστικών αναλύσεων και δεδομένου ότι, κατά καιρούς, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν εσφαλμένες καταχωρήσεις, ιδίως όσον αφορά στα πεδία που σχετίζονται με τις ποσότητες των προϊόντων που τίθενται σε ανάλωση, με την παρούσα παρέχονται περαιτέρω οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης ορισμένων πεδίων της Δήλωσης Ε.Φ.Κ.
Ειδικότερα, δεδομένου ότι έχουν παρατηρηθεί συγχύσεις και παρερμηνείες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης ορισμένων πεδίων της ΔΕΦΚ με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται εσφαλμένες καταχωρήσεις οι οποίες, παρά το γεγονός ότι δεν επηρεάζουν την ορθή επιβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, δυσχεραίνουν τη διενέργεια έγκυρων στατιστικών αναλύσεων, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

- Η συμπλήρωση των πεδίων της ενότητας «Εθνικά Προϊόντα» είναι υποχρεωτική όταν το πεδίο 2α «Αποστολέας» έχει συμπληρωθεί με τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης από την οποία εξέρχονται τα προϊόντα. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι το πεδίο «Αιτούμενη Ποσότητα» συμπληρώνεται με την ποσότητα εκφρασμένη στις μονάδες που χρησιμοποιούνται ανά κατηγορία προϊόντος για την παρακολούθηση και την πίστωση της φορολογικής αποθήκης. Ήτοι, το εν λόγω πεδίο, συμπληρώνεται σε λίτρα άνυδρης (καθαρής) αλκοόλης για την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα, σε λίτρα για το κρασί, τα ποτά παρασκευαζόμενα από ζύμωση καθώς και τα ενδιάμεσα προϊόντα και τέλος σε εκατόλιτρα για τη μπύρα.
- Το πεδίο 55 «Μονάδες Φορολόγησης» είναι υποχρεωτικό πεδίο και συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ποσότητα του προϊόντος εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Taric, δηλ. για την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα η ποσότητα συμπληρώνεται εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρης (καθαρής) αλκοόλης, για το κρασί, τα ποτά παρασκευαζόμενα από ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα καθώς και για τα ενδιάμεσα προϊόντα σε λίτρα, για τη μπύρα σε εκατόλιτρα και τέλος, για τα προϊόντα απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών (Διημέρων) η ποσότητα συμπληρώνεται σε χιλιόγραμμα.
Ιδιαίτερα για το κρασί και τα ποτά παρασκευαζόμενα από ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα επισημαίνεται ότι, για λόγους ομοιομορφίας και τήρησης ορθών στατιστικών στοιχείων, το εν λόγω πεδίο στο εξής θα συμπληρώνεται σε λίτρα, δηλαδή στη μονάδα μέτρησης η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Taric, από όλες τις κατηγορίες των επιτηδευματιών (εγκεκριμένοι αποθηκευτές , εγγεγραμμένοι παραλήπτες, μικροί οινοπαραγωγοί κλπ.).
- Η συμπλήρωση των πεδίων της θέσης «Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού» της ενότητας «Γενικά Στοιχεία» είναι υποχρεωτική μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για τα προϊόντα μπύρας το πεδίο «Επιπλέον Στοιχεία Υπολογισμού» συμπληρώνεται με τον κωδικό 057 ενώ το πεδίο «Τιμή» συμπληρώνεται με το γινόμενο της ποσότητας του προϊόντος εκφρασμένης σε εκατόλιτρα επί του βαθμού plato της μπύρας,
β) για τα υπόλοιπα προϊόντα οι εν λόγω περιοχές του πεδίου «Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού» συμπληρώνονται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι συμπληρωμένα τα πεδία 2α «Αποστολέας» και «Εθνικά Προϊόντα».

Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων καθώς και των αρμόδιων τελωνειακών αρχών παρατίθεται σχετικό παράρτημα αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας και εφιστούμε την προσοχή για την ορθή συμπλήρωση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με την παρούσα καθώς και την ως άνω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. επισημαίνοντας ότι η μη ορθή συμπλήρωση της δήλωσης επισύρει ποινή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.2960/01.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm