21 | 08 | 2019

Αθήνα 15/09/2017

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1140

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό της αρμόδιας κατ΄ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του N. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του N. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 9 του N. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του N. 4428/2016.

 

Τροποποιούμε την αριθ. ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄ 3087) ως ακολούθως:

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση για το έτος 2017, η πρώτη υποβολή αυτών των πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορεί να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2017».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16