16 | 07 | 2019

Αθήνα 13/09/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1141


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 4484/2017 (Α110).

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν. 4484/2017 (Α΄110), με το οποίο προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 27Α του Ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), ως εξής:

«Η προμήθεια του άρθρου αυτού συνιστά δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου κατά την έννοια της παρ. 19 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28.7.1931 "Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου" (Α΄ 239)».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, η προμήθεια για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 27Α του Ν. 4172/2013 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16