07 | 04 | 2020

Αθήνα 5/09/2017
Αρ. πρωτ.: 1130959


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση των αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017/10.08.2017 και ΔΕΦΚΦ 1121986 ΕΞ 2017/10.08.2017 (2908/Β/23.8.17) Αποφάσεων Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες τροποποιούνται αντίστοιχα οι υπ. αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 ( B ΄1470) και Τ.2043/87/Β.0019/22.03.1993 (Β΄521) ΑΥΟ..

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις ως άνω Αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβαν αριθμό ΦΕΚ 2908/Β΄/23.08.2017 (ΑΔΑ: Ω2ΦΝ46ΜΠ3Ζ-ΨΒΛ και 6Ω0Ν46ΜΠ3Ζ-Θ9Ν αντιστοίχως) με τις οποίες τροποποιούνται οι υπ. αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (B΄1470) και Τ.2043/87/Β.0019/22.03.1993 (Β΄521) υπουργικές αποφάσεις.

Αναλυτικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης με αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017/10.08.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τροποποιούνται τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7, 12, 15 και 16 της υπ΄ αριθμ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (B΄1470) «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων & Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» ΑΥΟ.
Με τις εν λόγω τροποποιήσεις επέρχονται οι απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να υπαχθούν στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια και φορολογημένων πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρείας ΚΑΕ ΑΕ και ρυθμίζει τη διαδικασία πώλησης αδασμοφορολογήτων & φορολογημένων προϊόντων από την εν λόγω εταιρεία, τα προϊόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 (Α΄265) (υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, καφές, θερμαινόμενο προϊόν καπνού), εκτός αυτών της περίπτωσης γ) της ιδίας παραγράφου (μη καβουρντισμένος καφές), καθώς και τα φορολογημένα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του Ν.2960/01 τα οποία προέρχονται από μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ιδίου νόμου οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη (κρασί μικρών οινοπαραγωγών).
Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω προϊόντα που προορίζονται να πωληθούν φορολογημένα, βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων, με εξαίρεση τα προϊόντα της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 (θερμαινόμενο προϊόν καπνού) τα οποία είναι ήδη φορολογημένα και φέρουν τις προβλεπόμενες ένσημες ταινίες φορολογίας καθώς και τα φορολογημένα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του Ν.2960/01 τα οποία προέρχονται από μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ιδίου νόμου οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνησης των προοριζόμενων για φορολογημένες πωλήσεις των ανωτέρω προϊόντων διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αριθμ. Τ.2043/87/Β0019/93 απόφαση, όπως τροποποιείται με την κοινοποιούμενη απόφαση, εκτός των εξαιρουμένων προαναφερθέντων προϊόντων (θερμαινόμενο καπνικό προϊόν, κρασί μικρών οινοπαραγωγών) για τη διακίνηση και παράδοση των οποίων εκδίδονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4308/2014, λογιστικά στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι, για κάθε προϊόν που προορίζεται για αδασμοφορολόγητη ή φορολογημένη πώληση πλην των ρητά αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την κοινοποιούμενη απόφαση, θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά ενδείξεις δύο τιμών.

Β. Με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης με αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121986 ΕΞ 2017/10.08.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προστίθεται άρθρο 4Α και τροποποιείται το άρθρο 8 της υπ΄ αριθμ. Τ.2043/87/Β0019/93 (Β΄521) «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών» ΑΥΟ, προκειμένου να υπαχθούν τα προϊόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 (Α΄265), πλην αυτών της περίπτωσης γ) της ιδίας παραγράφου, στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης καθώς και τη διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών.
Ειδικότερα με την προσθήκη του άρθρου 4Α στην αριθμ. Τ.2043/87/Β0019/93 ΑΥΟ, προβλέπεται η διαδικασία για την αποθήκευση και διακίνηση των υποκείμενων σε Φόρο Κατανάλωσης προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 (Β΄4173) αναφορικά με τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 (Β΄4241), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τα προϊόντα καφέ και αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/08.08.2017 (Β΄2889) αναφορικά με το θερμαινόμενο προϊόν καπνού Αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω καταστήματα που επιθυμούν να αποθηκεύσουν, παραλάβουν και διακινήσουν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου κατανάλωσης υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και το θερμαινόμενο προϊόν καπνού στις φορολογικές τους αποθήκες, οφείλουν να λάβουν από την Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου της εκάστοτε αποθήκης, την προβλεπόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 και άρθρο 2 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/08.08.2016 αποφάσεων αντίστοιχα, έγκριση συναποθήκευσης και επιπλέον να προβούν στην τροποποίηση των υφιστάμενων άδειων εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης βιομηχανοποιημένων καπνών.
Στην περίπτωση των προϊόντων των περιπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 53Α του 2960/2001 (προϊόντα καφέ εκτός του μη καβουρδισμένου), παρέχεται η δυνατότητα είτε να συσταθεί φορολογική αποθήκη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου και στο άρθρο 4 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 Απόφασης, όπως ισχύει, είτε να συναποθηκευτούν σε φορολογική αποθήκη των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 9 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής». Στην περίπτωση της συναποθήκευσης, τα εν λόγω καταστήματα οφείλουν να λάβουν έγκριση συναποθήκευσης από την Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου της εκάστοτε αποθήκης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm