26 | 06 | 2019

Αθήνα 04/09/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1133


ΘΕΜΑ:
Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ΄ του N . 4170/2013 (Α΄ 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του N . 4428/2016 (Α΄ 190).

 
Άρθρο 1
Υποχρεώσεις εποπτευόντων φορέων σχετικά με την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών


1. Για το σκοπό της διασφάλισης των προϋποθέσεων που παρατίθενται στο Κεφάλαιο Η, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β΄ παρ. 1 στοιχείο γ΄ και Ενότητα Γ΄ παρ. 17 στοιχείο ζ΄ του Ν. 4170/2013 και στο άρθρο τρίτο, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β΄ παρ. 1 στοιχείο γ΄ και Ενότητα Γ΄ παρ. 17 στοιχείο ζ΄ του Ν. 4428/2016 , η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζουν στη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ, ως αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4170/2013 , κατάλογο οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα Σχόλια του ΟΟΣΑ επί του ΚΠΑ, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014 και ισχύουν.
2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης οντοτήτων ή/και λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλουν να ενημερώσουν σχετικώς τη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζουν στη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ κατάλογο των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά την έννοια του Κεφαλαίου Η Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Α΄ παρ. 1 του Ν.4170/2013 και του άρθρου τρίτου, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Α΄ παρ. 1 του Ν. 4428/2016.
 

 
Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των καταλόγων του άρθρου 1


1. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ως χρόνος υποβολής του καταλόγου Μη Δηλούντων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ή/και των Εξαιρούμενων Λογαριασμών ή ως χρόνος ενημέρωσης της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ για τη μη ύπαρξή τους ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος εφαρμογής των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η΄, Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Ν. 4170/2013 και το άρθρο τρίτο, παρ. 1 και 2 του Ν. 4428/2016.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας, η υποβολή του καταλόγου των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων λαμβάνει χώρα εντός μηνός από το τέλος του έτους εφαρμογής των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Ν. 4170/2013 και το άρθρο τρίτο, παρ. 1 και 2 του Ν. 4428/2016.
Ειδικά για το έτος 2016, η υποβολή αυτού του καταλόγου μπορεί να λάβει χώρα εντός μηνός από το τέλος του τρέχοντος έτους.
3. Ο κατάλογος των Μη Δηλούντων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ή/και των Εξαιρούμενων Λογαριασμών της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας, αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
 

 

Άρθρο 3
Διαβίβαση του καταλόγου των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων


Ο κατάλογος της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας διαβιβάζεται από τη Δ/νση ΔΟΣ στη Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ.
 

 

Άρθρο 4
Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που αντιμετωπίζονται ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί


1. Για τα έτη 2016 και 2017, καμία Οντότητα, κατά την έννοια του Κεφαλαίου Η; Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητας Ε΄ παρ. 3 και του άρθρου τρίτου, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Ε΄ παρ. 3 του Ν. 4428/2016 , δεν λογίζεται ως Μη Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
2. Για τα έτη 2016 και 2017, ως Εξαιρούμενος Λογαριασμός λογίζονται τα ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3 στοιχείο ζ΄, 14 παρ. 1 στοιχείο Ι΄, 15 παρ. 4, 62 παρ. 1 στοιχείο 64 παρ. 1 στοιχείο ε΄ και 72 παρ. 1 και 16 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 5 στοιχεία γ΄ και ζ΄ του Ν. 4364/2016.

 

Άρθρο 5
Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων


1. Στην περίπτωση Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θεματοφυλακής, κατά την έννοια του Κεφαλαίου Η, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Γ΄ παρ. 3 του Ν. 4170/2013 και του άρθρου τρίτου, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Γ΄ παρ. 3 του Ν. 4428/2016, της Τράπεζας της Ελλάδος (που ενεργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 3756/2009 , όπως κάθε φορά ισχύει, στους οποίους καταχωρίζονται τίτλοι που τηρούνται από ή μέσω ενός ή περισσότερων άλλων Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, οι σχετικοί Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί θεωρείται ότι τηρούνται από αυτά τα άλλα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Η΄ Παράρτημα ΙΙ, παρ. 4 περίπτ. α΄ του Ν. 4170/2013 και στο άρθρο τρίτο, παρ. 2, Παράρτημα ΙΙ, παρ. 4 περίπτ. α΄ του Ν. 4428/2016. Αυτά τα άλλα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ευθύνονται για οποιαδήποτε υποβολή στοιχείων απαιτείται σε σχέση με αυτούς τους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 περίπτ. β΄ και στο Κεφάλαιο Η; Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙΙ, Ενότητα Β΄ παρ. 5 και Ενότητα Γ΄ παρ. 5 περίπτ. γ΄ του Ν. 4170/2013 και τα οριζόμενα στο άρθρο δεύτερο παρ. 3 υποπαρ. α΄ και άρθρο τρίτο, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙΙ, Ενότητα Β΄ παρ. 5 και Ενότητα Γ΄ παρ. 5 περίπτ. γ΄ του Ν. 4428/2016.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, κατά περίπτωση, μπορεί να υποβάλλει στοιχεία για λογαριασμό των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Η΄, Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙ Ενότητα Γ΄ του Ν. 4170/2013 και στο άρθρο τρίτο, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙ Ενότητα Δ΄ του Ν. 4428/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16