03 | 04 | 2020

Αθήνα 31/07/2017
Αρ. πρωτ.: 1114121


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα και ως προς τον τίτλο ορισμένων οργανικών μονάδων αυτής.

 

Α. Τροποποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 8, 11, 12, 14 έως 17, 20, 22, 34, 35, 38, 40, 46, 47 και 49 της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως εξής:

1) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο ΙΙ. «Τμήμα Β΄- Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» της παραγράφου 4 του άρθρου 8 «Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία», με την προσθήκη νέας περίπτωσης θ΄ και αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις θ΄ και ι΄ σε ι΄ και ια΄, αντίστοιχα, ως κατωτέρω:

«4.- ΙΙ. (θ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Τελωνεία», «FISCALIS EXCISE» και «FISCALIS (φορολογία εκτός των Ε.Φ.Κ.)» και ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός τους προς την Ε.Ε., καθώς και για τη διαχείριση κάθε άλλου προγράμματος που τυχόν ανατεθεί στην Αρχή και η συνεργασία με τις υπηρεσίες, οι Προϊστάμενοι των οποίων είναι αρμόδιοι για τη μετακίνηση των υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

(ι) Η επεξεργασία και η καταχώριση δεδομένων στο τηρούμενο πληροφοριακό σύστημα της εκπαίδευσης και η υποβολή των σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που εμπλέκονται στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων αυτής.
(ια) Η τήρηση του αρχείου της εκπαίδευσης.».

2) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την περίπτωση ΙΙΙ. «Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης» της υποπαραγράφου Γ. «Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης» (με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης» της παραγράφου 4 του άρθρου 11 «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(Δ.Ε.Δ.)», με την προσθήκη υποπερίπτωσης εε΄, ως κατωτέρω:

«4.- Γ. ΙΙΙ. (εε) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Υποδιεύθυνσης και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.».

3) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την περίπτωση ΙΙΙ. «Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης» της υποπαραγράφου Β. «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ» της παραγράφου 5 του άρθρου 12 «Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.)», με την προσθήκη υποπερίπτωσης γ΄, ως κατωτέρω:

«5.- Β. ΙΙΙ. (γ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Υποδιεύθυνσης και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.».

4) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο VII. «Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης» της παραγράφου 5 της Υποενότητας Β΄ «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσό-δων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής)» της Ενότητας Β΄ του άρθρου 14 «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)», με την προσθήκη περίπτωσης ι΄, ως κατωτέρω:

«5.- VII. (ι) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.».

5) Συμπληρώνουμε και αντικαθιστούμε τον τίτλο του άρθρου 15 «I. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού», ως εξής:

«15.-I. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)».

6) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 «Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.)» και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο Ι. «Τμήμα Α΄ -Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού» της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου με την προσθήκη νέας περίπτωσης ια΄, ως εξής:

«3.- ε) Τμήμα Ε΄- Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού».

4.- Ι. (ια) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.».

7) Συμπληρώνουμε και αντικαθιστούμε τον τίτλο του άρθρου 17 «Διεύθυνση Οργάνωσης», ως εξής:

«Άρθρο 17
Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.)
».

8) Ανακαθορίζουμε την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. και αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 «Γραφείο Α΄ - Διοικητικής Μέριμνας» του άρθρου 20,ως κατωτέρω:

«1.-(α) Οι διαδικαστικές ενέργειες και η έκδοση των απαιτούμενων από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία τελικών πράξεων για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τον καθορισμό των υπηρεσιών αυτής που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση ή σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) και κάθε σχετικού με το ωράριο και τις βάρδιες θέματος.

(β) Η παρακολούθηση της τήρησης του υφιστάμενου ωραρίου από τους υπαλλήλους.

(γ) Η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών.

(δ) Η σύσταση, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων/ επιτροπών που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής αυτών, ύστερα από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

(ε) Οι απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες και ο ορισμός μελών στα συλλογικά όργανα/επιτροπές της προηγούμενης περίπτωσης.

(στ) Οι ενέργειες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., όπου απαιτείται.

(ζ) Η κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων γενικής φύσεως, που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλης Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και προέρχονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων.

(η) Η παραλαβή από δικαστικούς επιμελητές δικογράφων και λοιπών εγγράφων, που σχετίζονται με θέματα της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Αρχής, ο χαρακτηρισμός και η διαβίβαση αυτών, αρμοδίως.

(θ) Η μέριμνα για την:

(αα) Ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.

(ββ) Εύρυθμη λειτουργία, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, του Γραφείου/Ομάδας Ενημέρωσης Πολιτών, το οποίο λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρε­σία της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών για την υποβοήθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

(ι) Ο συντονισμός των ενεργειών για θέματα διοικητικής φύσεως, γενικού ενδιαφέροντος και κάθε άλλου θέματος που δεν κατονομάζεται ρητά, είναι συναφές προς τις ανωτέρω αρμοδιότητες και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.».

9) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο Ι. «Τμήμα Α΄- Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)» της παραγράφου 4 του άρθρου 22 «Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών»,με την προσθήκη νέας περίπτωσης ιε΄ και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση ιε΄ σε ιστ΄, ως κατωτέρω:

«4.- (ιε) Η συγκέντρωση αιτημάτων και οι διαδικαστικές ενέργειες για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και απασχόλησής τους κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, καθώς και άλλων ειδικών αποζημιώσεων του προσωπικού υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

(ιστ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.».

10) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παράγραφο 4 του άρθρου 34 «Φορολογικές Περιφέρειες», με την προσθήκη νέων περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση ιζ΄ σε ιθ΄, ως κατωτέρω:

«4.- (ιζ) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα, πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(ιη) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των οικείων Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, την ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασής τους και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και ενημέρωσης των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών.

(ιθ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.».

11) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης ii της παραγράφου 4 του άρθρου 35 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)»,με την προσθήκη νέου στοιχείου εε΄, ως κατωτέρω:

«4.- ii. (β) (εε) Η υλοποίηση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4469/2017 (Α΄62) "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις", όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου».

12) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» και προσθέτουμε νέο υποστοιχείο ιγ΄ στο στοιχείο i. της υποπερίπτωσης ΙΙ. «Τμήμα Β΄ - Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της περίπτωσης i. «Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως» της υποπαραγράφου Α. της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου, ως εξής:

«3.- δ) Οι υπηρεσίες των Δημόσιων Οικονομικών Υπη­ρεσιών (Δ.Ο.Υ.) που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄12, 52 και 234) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του ως άνω Πίνακα και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της ως άνω απόφασης.».

«7.-Α.i.-ΙΙ.i. (ιγ) Η υλοποίηση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4469/2017 (Α΄62) "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις"; όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου.».

13) α) Μετονομάζουμε το «Τμήμα Δ΄- Ανασταλτικών Καθεστώτων» της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλω­σης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε. σε «Τμήμα Δ΄- Ειδικών Καθεστώτων» και αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο δ΄ της παρ. 3 και τον τίτλο της υποπαραγράφου IV της παραγράφου 4, αντίστοιχα, του άρθρου 40, ως εξής: «3.-δ) Τμήμα Δ΄- Ειδικών Καθεστώτων» και «4.-IV. Τμήμα Δ΄- Ειδικών Καθεστώτων». β) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Τμήμα Δ΄ - Ανασταλτικών Καθεστώτων» της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), στο εξής νοείται το «Τμήμα Δ΄ - Ειδικών Καθεστώτων» της ίδιας Διεύθυνσης.

 

14) Τροποποιούμε την παράγραφο 5 του άρθρου 46«Τελωνειακές Περιφέρειες», ως εξής:

α) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την περίπτωση α΄ «Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης» της υποπαραγράφου Ι. «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», με την προσθήκη υποπεριπτώσεων ιθιθ΄ και κκ΄, ως κατωτέρω:

«5.- I. (α) (ιθιθ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.

(κκ) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των οικείων Τελωνείων για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, την ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασής τους και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και ενημέρωσης των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών».

β) Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ «Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης» της υποπαραγράφου ΙΙ. «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ως κατωτέρω:

«5.- II. (α) (αα) Οι ίδιες αρμοδιότητες, κατ΄ αναλογία, με αυτές:

i) των υποπεριπτώσεων (αα) έως και (ιγιγ), (ιθιθ) και (κκ) του ομώνυμου Τμήματος Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής και
ii) των υποπεριπτώσεων (ιδιδ) και (ιειε) του ίδιου ως άνω Τμήματος, για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.».

γ) Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση αα΄ της περί­πτωσης α΄ «Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης» της υποπαραγράφου ΙΙΙ. «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ», ως κατωτέρω:

«5.- IIΙ.(α) (αα) των υποπεριπτώσεων (αα) έως και (ιγιγ), (ιθιθ) και (κκ) του Τμήματος Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, εκτός του στοιχείου i της υποπερίπτωσης (ιι), αυτού».

15) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την περίπτωση α΄ «Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης» της υποπαραγράφου Ι. «ΕΛ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ» της παραγράφου 5 του άρθρου 47 «Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», με την προσθήκη νέας υποπερίπτωσης ζζ΄ και την αναρίθμηση των υποπεριπτώσεων ζζ΄ και ηη΄ σε ηη΄ και θθ΄, ως κατωτέρω:

«5.- I. (α) (ζζ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Ε.Λ.Υ.Τ. και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.
(ηη) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(θθ) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, συναφούς με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής».

16) Τροποποιούμε το άρθρο 49 «Τελωνεία», ως εξής:

α) Προσθέτουμε νέα περίπτωση β΄ στην υποπαράγραφο ΙΙ της παραγράφου 4 και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση β΄ της ίδιας υποπαραγράφου σε περίπτωση γ΄, ως κατωτέρω:

«4.- ΙΙ. (β) Η υλοποίηση, για τα εξαρτημένα Τελωνεία αρμοδιότητάς τους, της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4469/2017 (Α΄62) "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις"; σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
(γ) Η Ταμειακή και η Λογιστική διαχείριση διεξάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 31 Αυγούστου 1935 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 393), όπως αυτό ισχύει, ως εξής:

(αα) στα Τελωνεία Α΄ τάξεως και στα κύρια Τελωνεία Α΄ τάξεως, από υπαλλήλους που ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47), με πρόταση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου και
(ββ) στα εξαρτημένα Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξεως και στα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία από τον Προϊστάμενο ή τον υπεύθυνο αυτών.».

β) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο VI της παραγράφου 4, ως εξής:

« 4.- VΙ. Οι υπηρεσίες των Τελωνείων, που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄12, 52 και 234) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Τελωνείων του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, τα οποία προβλέπονται στη στήλη 3 του ως άνω Πίνακα και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ της ως άνω απόφασης».

γ) Προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση ι΄ στην περίπτωση ΙΙ. «Τμήμα Δικαστικού» της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, ως εξής:

«5.-Α.ΙΙ.(ι) Η υλοποίηση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ΄ εφαρμογή του .Ν 4469/2017 (Α΄62) "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις", όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου.».

δ) Προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση δ΄ στην περίπτωση 1 «Τμήμα Δικαστικού» ή «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, που αφορά στα κύρια Τελωνεία, ως εξής:

«5.-Β.1.- (δ) Η υλοποίηση, για τα εξαρτημένα Τελωνεία αρμοδιότητάς τους, της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4469/2017 (Α΄62) "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις", όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm