17 | 07 | 2019

Αθήνα 27/07/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1118


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύ&ερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΑΔΑ: 6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ), η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. 2540 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Β και ισχύει από την 01/10/2017. Με την εκδοθείσα ως άνω Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα καθώς και η διαδικασία παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους και για τα οποία η οριστική απαλλαγή ή καταβολή αυτού κρίνεται με την ολοκλήρωση του έργου. Η εν λόγω διαδικασία θεσπίστηκε για λόγους διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και μείωσης του διοικητικού κόστους και έχει σαν σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και απασχόλησης στη χώρα μας.

Τέλος, σημειώνεται ότι, οδηγίες εφαρμογής θα παρασχεθούν με νεότερη εγκύκλιό μας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16