26 | 08 | 2019

Αθήνα 26/06/2015
Αρ. πρωτ.: 5013732


ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/428 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα για ορισμένες χώρες και εδάφη.

ΣΧΕΤ : Η αριθ. Δ17Γ 5006821 ΕΞ2011/14-02-2011 Δ.Υ.Ο. (Κοινοποίηση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1063/2010).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/428 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2015, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L70/14-03-2015), σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010, όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα για ορισμένες χώρες και εδάφη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το εν λόγω νομικό κείμενο στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε: http://eur-lex.europa.eu/.
Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 της Επιτροπής, και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 530/2013 της Επιτροπής, προβλέπουν μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο πιστοποιείται η καταγωγή των εμπορευμάτων για τους σκοπούς του Ενωσιακού Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.).
Με την ισχύουσα νομοθεσία, η πιστοποίηση της καταγωγής στο Σ.Γ.Π. εξασφαλίζεται:

• είτε με την έκδοση πιστοποιητικού καταγωγής FORM A από την αρμόδια αρχή της δικαιούχου χώρας
• είτε με την έκδοση δήλωσης τιμολογίου από κάθε εξαγωγέα της δικαιούχου χώρας του Σ.Γ.Π. για αποστολές αξίας έως 6.000 Ευρώ
• είτε με την έκδοση πιστοποιητικού EUR 1 από τις τελωνειακές αρχές της Ευρ. Ένωσης ή δήλωση τιμολογίου από κοινοτικό εξαγωγέα, στο πλαίσιο της διμερούς σώρευσης.

Με τη μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε, υιοθετήθηκε η «αυτοπιστοποίηση της καταγωγής», δηλαδή ένα σύστημα πιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων από τον ίδιο τον εξαγωγέα που είναι εγγεγραμμένος (εγγεγραμμένος εξαγωγέας) για τον σκοπό αυτό από τις δικαιούχες χώρες ή από τα κράτη μέλη, η εφαρμογή του οποίου αναβλήθηκε έως την 1η Ιανουαρίου 2017 (άρθρο 69α).
Για λειτουργήσει το σύστημα αυτοπιστοποίησης της καταγωγής πρέπει οι εξαγωγείς να εγγράφονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Registered Exporters System, εφεξής σύστημα REX).
Η βασική αρχή της μεταρρύθμισης είναι ότι, εφόσον οι εξαγωγείς είναι αυτοί που κατ΄ εξοχήν γνωρίζουν την καταγωγή των προϊόντων τους, είναι σκόπιμο να απαιτείται από αυτούς να χορηγούν απευθείας στους πελάτες τους «Βεβαιώσεις Καταγωγής».
Έννοια Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα και Βεβαίωσης Καταγωγής

- Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας σημαίνει:

i) εξαγωγέας που είναι εγκατεστημένος σε δικαιούχο χώρα και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των αρμοδίων αρχών της εν λόγω δικαιούχου χώρας, με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων στο πλαίσιο του συστήματος στην Ένωση ή σε άλλη δικαιούχο χώρα με την οποία είναι δυνατή η περιφερειακή σώρευση ή
ii) εξαγωγέας που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των τελωνειακών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους, με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων καταγωγής Ένωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ύλες σε δικαιούχο χώρα στο πλαίσιο διμερούς σώρευσης·ή
iii) επαναποστολέας εμπορευμάτων που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των τελωνειακών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους, με σκοπό τη σύνταξη δήλωσης αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής προκειμένου να αποσταλούν εκ νέου τα καταγόμενα προϊόντα σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης ή, κατά περίπτωση, στη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία (εγγεγραμμένος επαναποστολέας) (άρθρο 67,παρ.1, στοιχείο κα).

- Βεβαίωση Καταγωγής, τι είναι και πότε συντάσσεται:

Είναι βεβαίωση που συντάσσεται από τον εξαγωγέα ή τον επαναποστολέα εμπορευμάτων με την οποία δηλώνεται ότι τα καλυπτόμενα από αυτήν προϊόντα πληρούν τους κανόνες καταγωγής του συστήματος (άρθρο 67, παρ.1, στοιχείο κβ).
Η Βεβαίωση Καταγωγής χορηγείται από τον εξαγωγέα στον πελάτη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα προϊόντα τα οποία αφορά εξάγονται (ή μετά την εξαγωγή) και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα 13δ.
Συντάσσεται στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα. Επιτρέπεται να συνταχθεί σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου εξαγωγέα και των σχετικών εμπορευμάτων. Τα ίδια ισχύουν κατ΄ αναλογία στις βεβαιώσεις καταγωγής που συντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης (άρθρο 95).

Στο πλαίσιο του συστήματος REX:

• οι Εγγεγραμμένοι Εξαγωγείς μπορούν να βεβαιώνουν την καταγωγή των εξαγόμενων εμπορευμάτων οποιασδήποτε αξίας ενώ
• οποιοσδήποτε εξαγωγέας χωρίς να είναι εγγεγραμμένος, μπορεί να βεβαιώσει την καταγωγή των εξαγόμενων εμπορευμάτων, όταν η συνολική αξία των αποστελλόμενων καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ (άρθρο 90).

Επισημαίνουμε ότι το μελλοντικό σύστημα «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα» θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από το σύστημα «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» το οποίο βασίζεται σε ειδικές διατάξεις (σχετ. η υπ΄ αριθμ. Δ 17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο.).
2. Σε ποιους απευθύνεται το σύστημα REX.
Απευθύνεται σε :

α) εξαγωγείς του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.). οι οποίοι συντάσσουν Βεβαιώσεις Καταγωγής για τους πελάτες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) σε επαναποστολείς με σκοπό την αποστολή του συνόλου ή μέρους των προϊόντων σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης ή, ενδεχομένως, στη Νορβηγία, στην Ελβετία ή στην Τουρκία, εφόσον η τελευταία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις και

γ) σε εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο σύστημα διμερούς σώρευσης καταγωγής.

3. Τρόπος λειτουργίας του συστήματος REX.
Για να αποκτήσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα, ο εξαγωγέας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή της δικαιούχου χώρας από την οποία τα εμπορεύματα πρόκειται να εξαχθούν και από όπου τα εμπορεύματα θεωρείται ότι κατάγονται (άρθρο 69α).
Η αίτηση υποβάλλεται χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 13γ (άρθρο 92).
Οι αρμόδιες αρχές της δικαιούχου χώρας ή οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους ελέγχουν εάν η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ζητούνται (άρθρο 92) και στη συνέχεια γνωστοποιούν στον εξαγωγέα ή, κατά περίπτωση, στον επαναποστολέα εμπορευμάτων, τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα που χορηγήθηκε στον εν λόγω εξαγωγέα ή επαναποστολέα εμπορευμάτων και την ημερομηνία από την οποία η εγγραφή θεωρείται έγκυρη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία και τα διατηρεί σε μία κεντρική βάση δεδομένων που θα δημιουργήσει για το σκοπό αυτό, μέσω της οποίας οι εισαγωγείς θα δύνανται να ελέγχουν, πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων αν ο εξαγωγέας είναι εγγεγραμμένος στην οικεία δικαιούχο χώρα.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εξαγωγέων με εξαίρεση τα προσωπικά στοιχεία τα οποία για να δημοσιευθούν θα πρέπει ο εξαγωγέας να έχει υπογράψει στο πλαίσιο 6 του εντύπου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 13γ (σχετικά άρθρα 69β και 69γ).
Υποχρεώσεις δικαιούχων χωρών: Οι δικαιούχες χώρες υποβάλλουν στην Επιτροπή την αναφερόμενη στο άρθρο 68 ανάληψη δέσμευσης αναφορικά με την διασφάλιση της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών τους με την Επιτροπή καθώς επίσης κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα των αρχών που είναι αρμόδιες για την εγγραφή των εξαγωγέων στο μητρώο του Συστήματος REX και για την διοικητική συνεργασία (άρθρο 69).
Υποχρεώσεις των κρατών μελών: τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα των αρχών, τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την εγγραφή των εξαγωγέων και των επαναποστολέων εμπορευμάτων στο μητρώο του Συστήματος REX και για την διοικητική συνεργασία (άρθρο 69).
Υποχρεώσεις της Επιτροπής: Η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της τις ημερομηνίες από τις οποίες οι δικαιούχες χώρες αρχίζουν να εφαρμόζουν το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τις πληροφορίες (άρθρο 70).
4. Μεταβατικά μέτρα
Επειδή όλες οι δικαιούχες χώρες μπορεί να μην έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν τη διαδικασία εγγραφής και να εφαρμόσουν το σύστημα από 01-01-2017 προβλέπονται μεταβατικά μέτρα και σταδιακή εφαρμογή, οπότε παράλληλα με την χρήση της «βεβαίωσης καταγωγής» και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 (με πιθανότητα παράτασης έξι μηνών), θα χρησιμοποιούνται και τα τρέχοντα αποδεικτικά καταγωγής δηλαδή το πιστοποιητικό καταγωγής FORM A και η δήλωση τιμολογίου.
Από τις 30 Ιουνίου 2020, προκειμένου να έχουν δικαίωμα προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης δυνάμει του ΣΓΠ, όλες οι αποστολές που περιέχουν καταγόμενα προϊόντα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ θα πρέπει να συνοδεύονται από «Βεβαίωση Καταγωγής» που έχει συνταχθεί από εγγεγραμμένο εξαγωγέα (άρθρο 91).
Την 1η Ιανουαρίου 2017, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αρχίζουν την εγγραφή στο μητρώο των εξαγωγέων και των επαναποστολέων εμπορευμάτων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους και από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών παύουν να εκδίδουν πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 για τους σκοπούς της σώρευσης βάσει του άρθρου 84 (άρθρο 91α).
5. Πότε στα εμπορεύματα χορηγείται προτιμησιακή μεταχείριση.
Προκειμένου οι εισαγωγείς να δικαιούνται να αξιώσουν τον προσπορισμό οφέλους από το σύστημα προσκομίζοντας τη βεβαίωση καταγωγής, τα εμπορεύματα πρέπει να έχουν εξαχθεί την ημερομηνία ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία η δικαιούχος χώρα από την οποία εξάγονται τα εμπορεύματα άρχισε την εγγραφή των εξαγωγέων στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 91 (άρθρο 96α).
6. Καταχώρηση της τελωνειακής διασάφησης (άρθρο 97).

1. Όταν ο διασαφιστής ζητά προτιμησιακή μεταχείριση στο πλαίσιο του συστήματος, αναφέρει τη βεβαίωση καταγωγής στην τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η παραπομπή στη βεβαίωση καταγωγής θα είναι η ημερομηνία της έκδοσής της με τη μορφή εεεεμμηη, όπου εεεε είναι το έτος, μμ ο μήνας και ηη η ημέρα. Όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, ο διασαφιστής αναφέρει επίσης τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα.
2. Όταν ο διασαφιστής έχει ζητήσει την εφαρμογή του συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, χωρίς να έχει στην κατοχή του βεβαίωση καταγωγής κατά τον χρόνο αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η διασάφηση αυτή θεωρείται ελλιπής κατά την έννοια του άρθρου 253 παράγραφος 1 και αντιμετωπίζεται αναλόγως.
3. Πριν από τη διασάφηση εμπορευμάτων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο διασαφιστής μεριμνά δεόντως ώστε τα εμπορεύματα να τηρούν τους κανόνες του παρόντος τμήματος, ελέγχοντας ιδίως:

i) στον δημόσιο ιστότοπο, κατά πόσον ο εξαγωγέας έχει εγγραφεί στο σύστημα REX, στην περίπτωση που η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, και
ii) κατά πόσον η βεβαίωση καταγωγής έχει συνταχθεί σύμφωνα με το παράρτημα 13δ.

7. Αντικατάσταση Βεβαίωσης Καταγωγής (άρθρο 97δ).

1. Όταν τα προϊόντα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ελεύθερη κυκλοφορία, η βεβαίωση καταγωγής επιτρέπεται να αντικατασταθεί από μία ή περισσότερες δηλώσεις αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής που συντάσσονται από τον επαναποστολέα των εμπορευμάτων, με σκοπό την αποστολή του συνόλου ή μέρους των προϊόντων σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης ή, ενδεχομένως, στη Νορβηγία, στην Ελβετία ή στην Τουρκία, εφόσον η τελευταία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.
2. Όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί υπερβαίνει τις 6 000 ευρώ, θα πρέπει ο επαναποστολέας να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο REX προκειμένου να συντάξει δηλώσεις αντικατάστασης Βεβαίωσης Καταγωγής.
Ωστόσο, οι επαναποστολείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιτρέπεται να συντάσσουν δηλώσεις αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί υπερβαίνει τις 6 000 ευρώ, εάν επισυνάπτουν αντίγραφο της αρχικής βεβαίωσης καταγωγής που έχει συνταχθεί στη δικαιούχο χώρα.
3. Για καταγόμενα προϊόντα που πρόκειται να αποσταλούν στη Νορβηγία, στην Ελβετία ή στην Τουρκία (εφόσον η τελευταία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις), ανεξαρτήτου αξίας, οι επαναποστολείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα REX. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα του κατά πόσον η χώρα καταγωγής παρατίθεται στον κατάλογο του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012.
4. Η δήλωση αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής ισχύει για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της σύνταξης της αρχικής βεβαίωσης καταγωγής.
5. Σε περίπτωση αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής, ο επαναποστολέας πρέπει να αναφέρει στην αρχική βεβαίωση καταγωγής τα σχετικά που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου που 97δ και επίσης στη δήλωση αντικατάστασης της βεβαίωσης καταγωγής τα σχετικά που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου που 97δ
Οι παράγραφοι 1 έως 6 εφαρμόζονται στις δηλώσεις που αντικαθιστούν δηλώσεις αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής (διπλή αντικατάσταση).

8. Αναφορικά με τη σώρευση το άρθρο 86 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 2 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) οι χώρες που συμμετέχουν στη σώρευση είναι, κατά τη χρονική στιγμή της εξαγωγής του προϊόντος στην Ένωση, οι δικαιούχες χώρες για τις οποίες δεν έχει ανακληθεί προσωρινά το προτιμησιακό καθεστώς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012.
9. Οι κανόνες που αφορούν τις τμηματικές αποστολές αναπροσαρμόζονται προκειμένου να διευκρινιστεί ότι τμηματικές αποστολές επιτρέπεται να διεξάγονται μόνον όταν πραγματοποιούνται από εξαγωγείς ή υπό την ευθύνη τους υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακή εποπτεία στη χώρα ή στις χώρες διαμετακόμισης (άρθρο 74).
10. Οι ισχύοντες κανόνες, διαδικασίες και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας που εφαρμόζονται έως την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων. Εάν χώρα ή έδαφος έχει διαγραφεί από το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, η υποχρέωση παροχής διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται στα άρθρα 69, 69α, 86 παράγραφος 10 και 97ζ εξακολουθεί να ισχύει για την εν λόγω χώρα ή έδαφος για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία διαγραφής από το εν λόγω παράρτημα (άρθρο 71).
11. Μετά την προσθήκη της ισπανικής γλώσσας στις γλώσσες στις οποίες μπορεί να συνταχθεί βεβαίωση καταγωγής, το παράρτημα 13δ που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ώστε να προστεθεί το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής στην ισπανική γλώσσα.
12. Οι όροι για την εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής «Τύπου Α» πρέπει να προβλέπουν την πρόσθετη περίπτωση στην οποία ο τελικός προορισμός των προϊόντων προσδιορίζεται κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση των προϊόντων και μετά από ενδεχόμενη κατάτμηση της αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 74(άρθρο 97ιβ, παρ.2, εδάφιο γ).
13. Το παράρτημα 13α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού (εισαγωγή νέας κλάσης ex 6212).
Τα παραρτήματα 13γ και 13δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 αντικαθίστανται με το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.
Το παράρτημα 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.
14. Ισχύς και εφαρμογή του κοινοποιούμενου κανονισμού.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 1 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού (το οποίο αναφέρεται στην αντικατάσταση του άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010, σχετικά με την αποθήκευση προϊόντων και την τμηματική αποστολή) και το άρθρο 1 παράγραφος 23 του παρόντος κανονισμού (το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 97ιβ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010, σχετικά με την εκ των υστέρων έκδοση του πιστοποιητικού καταγωγής FORM Α) εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Τα άρθρα 68 έως 71 και 90 έως 97ι του κοινοποιούμενου κανονισμού, που αφορούν τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς, εφαρμόζονται από την ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος αυτοπιστοποίησης της καταγωγής από τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς στις δικαιούχες χώρες και στα κράτη μέλη.
Τα άρθρα 97ια έως 97κγ του κοινοποιούμενου κανονισμού εφαρμόζονται εφόσον οι δικαιούχες χώρες και τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικά καταγωγής FORM Α και πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, αντιστοίχως ή οι εξαγωγείς τους συντάσσουν δηλώσεις τιμολογίου (άρθρο 66α).
15. Μεταφραστικά σφάλματα
Σας ενημερώνουμε ότι στον κοινοποιούμενο κανονισμό υπάρχουν ορισμένα μεταφραστικά σφάλματα λόγω λανθασμένης απόδοσης στην Ελληνική γλώσσα.
Το πιο σημαντικό είναι στο άρθρο 97 παράγραφος 1, που αναφέρει, ότι : « Όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, ο διασαφιστής αναφέρει επίσης τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα.».
Το σωστό είναι : « Όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, ο διασαφιστής αναφέρει επίσης τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα.
16. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τη ενημέρωση των μελών τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16