10 | 04 | 2020

Αθήνα 15/04/2015
Αρ. πρωτ.:2/20219/ΔΠΔΑ


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός διαδικασίας παραγραφής των ανεξόφλητων αυτούσιων παρακαταθηκών που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) περί παραγραφής και ρυθμίσεις των σχετικών θεμάτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Η παραγραφή των ανεξόφλητων αυτούσιων παρακαταθηκών, που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄), πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Καταστημάτων του Τ.Π. και Δανείων και των Γραφείων Παρακαταθηκών όπως λειτουργούν σήμερα, συντάσσουν καταλόγους με όλες τις παραγραφόμενες αυτούσιες παρακαταθήκες, αναγράφοντας τον αριθμό του γραμματίου παρακαταθήκης, το έτος σύστασης και το περιεχόμενο εκάστης, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Τ.Π. και Δανείων. Ο αριθμός των γραμματίων παρακαταθήκης και το έτος σύστασης τους επιβεβαιώνονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις του Τ.Π. και Δανείων.
2. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από τη δεύτερη και τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. δε Δανείων, εκδίδεται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. δε Δανείων με την οποία κηρύσσονται παραγραμμένες όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες της παρ. 2 του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014 οι οποίες συστάθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Καταστήματα και στα Γραφεία Παρακαταθηκών πριν την 01-01-1989, πλην αυτών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήματα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014 . Η απόφαση του Δ.Σ. θα ενέχει θέση διαπιστωτικής πράξης και η ισχύς της θα ανατρέχει στην ημερομηνία της παρ. 3.β του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014.
3. Η διάκριση των παραγραφομένων αυτούσιων παρακαταθηκών σε ειδικότερες κατηγορίες, η διαδικασία αποσφράγισης, εκτίμησης και εκποίησης τους ανά κατηγορία θα καθοριστούν με νέα υπουργική απόφαση και το συνολικό ποσό που θα προκύψει θα αποτελέσει έσοδο του Τ.Π. και Δανείων και θα εγγραφεί σε τηρούμενο σχετικό λογαριασμό.
4. Ειδικότερα το ποσό που θα προκύψει από τη μετατροπή σε ευρώ του συναλλάγματος που αποτελεί αντικείμενο των παραγραφομένων ως άνω αυτούσιων παρακαταθηκών και έχει κατατεθεί στην Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 1468/1984 (ΦΕΚ 109Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρθ. 10 του Ν. 2526/1997 (ΦΕΚ 205Α΄), θα αποτελέσει μέρος του συνολικού ως άνω εσόδου, μετά την έκδοση της απόφασης-διαπιστωτικής πράξης του Δ.Σ. της παραγράφου 2 της παρούσας.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων συγκροτείται Επιτροπή από υπαλλήλους του και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την οργάνωση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας. Για τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης τους συγκροτούνται ομάδες εργασίας από υπαλλήλους του Τ.Π. και Δανείων με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm