23 | 02 | 2020

Αθήνα 07/04/2015
Αρ. πρωτ.: 2/23633/0026

ΘΕΜΑ: Παρέχονται απόψεις.

ΣΧΕΤ: Το από 13-3-2015 ηλεκτρονικό μήνυμά σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό με το οποίο ζητάτε τις απόψεις της Διεύθυνσής μας, αναφορικά με τις διατάξεις που διέπουν το λογιστικό των Επιμελητηρίων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4314/2014 (Α. 265), τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις που αφορούν το λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ. Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει ή συμμετάσχει σε εταιρείες κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόμου οφείλουν να συντάσσουν ενιαίες καταστάσεις οικονομικών στοιχείων, οι οποίες απεικονίζονται στον ενιαίο ισολογισμό τους. Η έναρξη εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.
2. Ως γνωστό το λογιστικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Α.204), καθώς και των εκτελεστικών αυτού π.δ/των και λοιπών κανονιστικών πράξεων. Κατά συνέπεια, από 1.1.2015 για το λογιστικό των Επιμελητηρίων εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες διατάξεις.
Β. 1.α.Σύμφωνα με το άρθρο 1Β του Ν. 2362/1995 (Α.247), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3871/2010 (Α.141), όλα τα ν.π.δ.δ. υπάγονταν στη Γενική Κυβέρνηση.
β. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 22 Α του Ν. 2362/1995 ( άρθρο 23 του Ν. 3871/2010 ) παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση για έκδοση π.δ/τος με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (σ.σ. όπως είχε οριοθετηθεί κατά την ισχύ των εν λόγω εξουσιοδοτικών διατάξεων). Κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε το π.δ. 113/2010 (Α.194), με τις διατάξεις του οποίου καταργήθηκαν ρητά οι προϊσχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούσαν τις αναλήψεις υποχρεώσεων από τους διατάκτες, μεταξύ των οποίων ρητά περιλαμβάνεται και το Π.Δ. 465/1975 (Α.147).
Γ. Κατόπιν αυτών και με δεδομένη τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη (βλ. Αιτιολογική Έκθεση) για επαναφορά των Επιμελητηρίων στο καθεστώς που ρυθμίζει το λογιστικό των ν.π.δ.δ. θεωρούμε ότι, μετά τη θέσπιση των ανωτέρω διατάξεων(Ν. 4314/2014) και τη ρητή κατάργηση του π.δ. 465/1975, για τη διενέργεια των δεσμεύσεων του προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων και την εν γένει διαδικασία ελέγχου των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση αυτού, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του π.δ. 113/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm