25 | 05 | 2020

Αθήνα 26/02/2015
Αρ. πρωτ.: 5004709

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2015/234 (ΕΕ L 39/13/14.02.2015) της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 όσον αφορά την προσωρινή εισαγωγή μεταφορικών μέσων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από φυσικό πρόσωπο που διαμένει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον εν θέματι Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/234, με τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/234 τροποποιείται το άρθρο 561 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 που αφορά την προσωρινή εισαγωγή μεταφορικών μέσων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από φυσικό πρόσωπο που διαμένει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του ανωτέρω Κανονισμού, η παράγραφος 2 του άρθρου 561 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Πλήρης απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς παραχωρείται όταν μεταφορικό μέσο χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς από φυσικό πρόσωπο που διαμένει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και απασχολείται από τον κάτοχο, μισθωτή ή μισθωτή με χρηματοδοτική μίσθωση του μεταφορικού μέσου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός αυτού του εδάφους.
Επιτρέπεται η ιδιωτική χρήση του μεταφορικού μέσου για ταξίδια μεταξύ του τόπου εργασίας και του τόπου διαμονής του εργαζομένου ή με σκοπό την εκτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων του εργαζομένου, όπως ορίζεται στη σύμβαση εργασίας.
Κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών, το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το μεταφορικό μέσο προσκομίζει αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.»

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ισχύς του εν λόγω Εκτελεστικού Κανονισμού αρχίζει την εικοστή μέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2015.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm