06 | 06 | 2020

Αθήνα 17/02/2015
Αρ. πρωτ.: 

ΠΟΛ . 1038


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014) «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων».

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 , όπως ισχύει, επιβάλλονται άμεσα σε βάρος του παραβάτη σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει, κατά τον φορολογικό έλεγχο, παραβάσεις φοροδιαφυγής, κατά τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω παράγραφο και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν.4174/2013 , όπως ισχύει, και του χρόνου στον οποίο ανάγεται η οικεία φορολογική οφειλή ή που διαπράττεται η οικεία παράβαση».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά τις λέξεις «επιβάλλονται σωρευτικά» προστίθενται οι λέξεις: «εφόσον οι διαπιστούμενες παραβάσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπερβαίνουν το τιθέμενο στις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 ποσό», η περίπτωση β΄ αντικαθίσταται, προστίθεται νέα περίπτωση γ΄, η περίπτωση γ΄ αναγραμματίζεται σε δ΄ και αντικαθίσταται και η περίπτωση δ΄ αναγραμματίζεται σε ε΄, ως εξής:

«β) Για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες στους ομόρρυθμους εταίρους και στους διαχειριστές αυτών ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία, στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.
γ) Για περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες στους διαχειριστές αυτών ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία, στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών και, όταν αυτοί ελλείπουν ή απουσιάζουν, σε κάθε εταίρο.
δ) Για συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών στους προέδρους, στους αντιπροέδρους, στους γραμματείς, στους ταμίες, ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.».

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/β΄/16.1.2014) μετά τις λέξεις «επιβάλλονται σωρευτικά» προστίθενται οι λέξεις: «εφόσον οι διαπιστούμενες παραβάσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπερβαίνουν το τιθέμενο στις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, ποσό, σε βάρος των παραβατών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως έξης: «2. Οι δεσμεύσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 , όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται:

α) για ποσά μισθών ή συντάξεων, για ποσά αποζημιώσεων απολυομένων που καταβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για ποσά κοινωνικού μερίσματος και οποιωνδήποτε επιδομάτων και εν γένει παροχών που καταβάλλονται από Οργανισμούς, Ασφαλιστικά Ιδρύματα ή άλλους φορείς του Δημοσίου τα οποία κατατίθενται στους οικείους λογαριασμούς φυσικών προσώπων, καθώς και για ποσά που είναι ακατάσχετα σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων,
β) για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων, εκ μέρους του παραβάτη ή εκ μέρους των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 , όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων για την εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραβάτη,
γ) για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών, εκ μέρους του παραβάτη ή εκ μέρους των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 , όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραβάτη,
δ) για αποδοχές εργαζομένων, όπως ιδίως μισθούς και αποζημιώσεις απολυομένων, και ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον παραβάτη με χρέωση των τηρουμένων εκ μέρους του λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση των συνδεδεμένων με αυτούς λογαριασμών: i) των δικαιούχων μισθωτών που συνδέονται με αυτόν με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας και ii) των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση υποβολής κάθε φορά της τελευταίας υποχρεωτικής, βάσει των σχετικών διατάξεων, δήλωσης Φ.Μ.Υ. και κατάστασης εργοδοτικών εισφορών,
ε) για ανέγκλητους τραπεζικούς λογαριασμούς (λογαριασμούς μεσεγγύησης) συνεταιριστικών οργανώσεων που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της αριθ. ΠΟΛ.1066/2.4.2013 (Φ.Ε.Κ. 753/Β΄/2.4.2013) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών καθώς και της παραγράφου 2 της αριθ. ΠΟΛ.1088/1.4.2014 (Φ.Ε.Κ. 835/Β΄/4.4.2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλης όμοιας,
στ) εφόσον ο παραβάτης έχει κατά του Δημοσίου μη εκχωρηθείσα ανταπαίτηση, η οποία είναι τουλάχιστον ίση με το συνολικά προσδιορισθέν ποσό των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, η οποία μπορεί να προταθεί για συμψηφισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του Ν.Δ. 356/1974 , όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται άμεσα οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995 , όπως ισχύει, ώστε να μην καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό στον παραβάτη ή να μην γίνει δεκτή τυχόν εκχώρηση της απαίτησης από τον παραβάτη σε τρίτο πρόσωπο. Για την απόδειξη της μη εκχώρησης της απαίτησης υποβάλλεται από τον παραβάτη πλέον των ανωτέρω και σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής με προϊσχύουσες του Ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις.».

4. α) Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίστανται, ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 , όπως ισχύει, συντάσσεται άμεσα, από την αρμόδια για την έκδοση των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών και εισφορών ή των πράξεων επιβολής προστίμων φορολογική αρχή, πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση Ελέγχου. Η ως άνω φορολογική αρχή καταχωρεί την πράξη αυτή αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS, προκειμένου να ενημερωθούν όλες οι φορολογικές αρχές, τη γνωστοποιεί αυθημερόν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εγγράφως στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), προκειμένου να απαγορευθεί η χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., (μέχρι την υλοποίηση αυτής της λειτουργίας μηχανογραφικά), στη Δ/νση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα. Η ως άνω πράξη κοινοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, στον παραβάτη και στα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 , όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας. Η αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων φορολογική αρχή οφείλει ταυτόχρονα ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την εφαρμογή των μέτρων να επιδίδει με απόδειξη στον παραβάτη και στα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 97/Α΄/17.5.1999), όπως ισχύουν.».

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η θετική απάντηση καταχωρείται αυθημερόν από τη φορολογική αρχή στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS.».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης επί της πράξης επιβολής των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου ή επί των πράξεων προσδιορισμού των οικείων φόρων, τελών, εισφορών ή των πράξεων επιβολής προστίμων δεν αίρουν την εφαρμογή των μέτρων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα.».
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «4. Σε περίπτωση αναστολής εφαρμογής των μέτρων ή ακύρωσης εν όλω ή εν μέρει ή τροποποίησης της πράξης επιβολής των διασφαλιστικών των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρων, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ενημερώνει κατά περίπτωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εγγράφως τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), τη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.».
7. Το άρθρο 6 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
 

«`Αρθρο 6
Περιπτώσεις ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων


1. Οι δεσμεύσεις περιοριστικά και μόνο του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται:

α) σε περίπτωση μη αμφισβήτησης των οικείων των μέτρων πράξεων από τον παραβάτη, μετά την καταβολή τουλάχιστον του σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, για το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, προσαυξημένου με τις επιβαρύνσεις εξαμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την κατάθεσή της. Σε περίπτωση καταβολής του οικείου ποσού πριν την πάροδο έξι (6) μηνών αυτή επιστρέφεται στον παραβάτη εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση,
β) σε περίπτωση αμφισβήτησης των οικείων των μέτρων πράξεων από τον παραβάτη, μετά την καταβολή τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, για το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, προσαυξημένου με τις επιβαρύνσεις τετραμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εν όλω ή εν μέρει υπέρ του Δημοσίου, ή άλλως επιστρέφεται στον παραβάτη μετά την έκδοση των αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των οικείων των μέτρων πράξεων, οι οποίες αποφαίνονται επί της ουσίας, ή την πάροδο άπρακτης προθεσμίας έκδοσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 , όπως ισχύει.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 , όπως ισχύει, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους:

α) με την καταβολή ποσού πάνω από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, για το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, προσαυξημένου με τις επιβαρύνσεις τριμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας έξι (6) μηνών. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την κατάθεσή της. Σε περίπτωση καταβολής του οικείου ποσού πριν την πάροδο τριών (3) μηνών αυτή επιστρέφεται στον παραβάτη εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση,
β) εφόσον παύουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, λόγω έκδοσης απόφασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες των μέτρων πράξεις προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων ή κατόπιν οριστικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες αποφάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης επί των ως άνω πράξεων,
γ) μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκδοση των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων.

3. Στις περιπτώσεις ένταξης των οικείων των μέτρων φορολογικών οφειλών του παραβάτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής σε δόσεις ή υπαγωγής αυτών σε συμφωνία δικαστικά επικυρωμένη και μετά την καταβολή δόσεων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από το 1/4 του αριθμού των αρχικά προβλεπόμενων δόσεων, αίρεται περιοριστικά και μόνο το μέτρο της δέσμευσης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει. Το εν λόγω μέτρο αναβιώνει άμεσα σε περίπτωση που η ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής παύει να ισχύει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή η δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία ανατρέπεται αυτοδίκαια ως προς το Δημόσιο ή συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για να κινηθεί από αυτό η διαδικασία εξώδικης ή δικαστικής ανατροπής της, ανεξάρτητα από την έναρξη αυτής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Οι απαγορεύσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι το τίμημα της μεταβίβασης θα αποδοθεί στο Δημόσιο για την καταβολή της οικείας των μέτρων φορολογικής οφειλής. Στην περίπτωση που το τίμημα είναι ανώτερο του συνόλου της ως άνω φορολογικής οφειλής, αποδίδεται στο Δημόσιο ποσό ίσο με το σύνολο της οφειλής. Στην περίπτωση που το τίμημα είναι κατώτερο του συνόλου της ως άνω φορολογικής οφειλής, από το αποδιδόμενο τίμημα εξοφλούνται τα ποσά των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δύναται να αρθούν και σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης ή εκκαθάρισης, κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή.
5. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει, δύναται να αρθούν στο σύνολό τους, εφόσον η είσπραξη της οικείας των μέτρων φορολογικής οφειλής έχει διασφαλιστεί πλήρως με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και στο Ν.Δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή άλλες διατάξεις.
6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται σε περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης του Ν.Δ.400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α΄/17.1.1970), όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο για τα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία έχουν δεσμευθεί και χαρακτηρισθεί ως ασφαλιστική τοποθέτηση από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
7. Κατ΄ εξαίρεση των ως άνω οριζομένων, σε περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει, όπως ιδίως επί λογαριασμών του παραβάτη, στους οποίους πιστώνονται αποκλειστικά και μόνο χρηματικά ποσά που αφορούν ενδεικτικώς, επενδυτικά ή επιχειρησιακά προγράμματα με βάση την κείμενη νομοθεσία (ΕΣΠΑ, λοιπά συναφή προγράμματα), και προνοιακά επιδόματα, τα οποία εκταμιεύονται σε εκτέλεση των ως άνω προγραμμάτων ή για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους-τρίτους, ως και εν γένει επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις που η εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης ή εκκαθάρισης, δύναται να αρθεί το μέτρο της δέσμευσης του πενήντα τοις εκατό (50%) των λογαριασμών αυτών μερικά ή ολικά, κατά περίπτωση, κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης από τον παραβάτη στην αρμόδια φορολογική αρχή.
8. Ειδικά, τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, που εφαρμόστηκαν με προϊσχύουσες του Ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013 Φ.Ε.Κ. Α΄/170/26.7.2013), ήτοι 1.1.2014. Η ανωτέρω προθεσμία δεν αφετηριάζεται πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οικείες των μέτρων φορολογικές οφειλές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου ή ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες Τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού, εφαρμόζει τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και ενημερώνει τον παραβάτη, τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, τις υπηρεσίες και τους φορείς, κατά περίπτωση.
10. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 3, 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής με προϊσχύουσες του Ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις.».
11. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά τις λέξεις «της παραγράφου 6» προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 46».
12. Όπου στην αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφέρεται η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης νοείται η Δ/νση Επίλυσης Διαφορών.
13. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Τα οριζόμενα στην παρούσα καταλαμβάνουν και περιπτώσεις για τις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm