26 | 06 | 2019

Αθήνα 18/07/2014
Αρ. πρωτ.:
1105975


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από δικαιώματα -Εφαρμογή της διακρατικής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου (Ν.Δ.2732/1953).

 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ο Νόμος εξακολουθεί και ισχύει ως έχει. ορίζοντας ότι « ο όρος δικαιώματα εννοεί οιονδήποτε δικαίωμα ή άλλο ποσόν καταβαλλόμενο αντάλλαγμα δια την χρησιμοποίησιν ή δια το δικαίωμα χρησιμοποιήσεως , οιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σχεδίου , μυστικής βιομηχανικής μεθόδου και τύπου, εμπορικοί) και βιομηχανικού σήματος ή άλλης αναλόγου ιδιοκτησίας , αλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε δικαίωμα ή ποσόν καταβληθέν δια την λειτουργίαν μεταλλείου, λατομείου ή οιανδήποτε άλλην εξόρυξιν φυσικών πόρων» (άρθ. VI παρ. 2 της ως άνω Σ.Α.Δ.Φ.).
2. Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων δυνάμει της Σ.Α.Δ.Φ. είναι ζήτημα πραγματικό και γίνεται επί τη βάσει συγκεκριμένων περιστατικών , όπως αυτά προκύπτουν και αποδεικνύονται από ία νόμιμα υπογεγραμμένα συμφωνητικά που υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. . η οποία, και -τελικώς- βάσει των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της , αποφαίνεται και εφαρμόζει τις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16