21 | 08 | 2019

Αθήνα 04/08/2014
Αρ. πρωτ.: 1121586


ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τέλος επιτηδεύματος.

 

Απαντώντας στο 39068/2014 έγγραφό σας, σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος για το οικονομικό έτος 2014, σας πληροφορούμε ότι με την παρ.3 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1043/2014 και την παρ. 3 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1051/2014, ορίζεται ρητά ότι για την διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και προκειμένου για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, η οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011, όπως κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 11247/28-12-2012 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465 Β΄).
Επομένως, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα για τα οικονομικά έτη 2014 και επόμενα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη απογραφή του 2011.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16