26 | 08 | 2019

Αθήνα 30/01/2014
Αρ. πρωτ.: 1019065


ΘΕΜΑ:
Επιβολή Φ.Π.Α. επί του επίναυλου Ακτοπλοίας.

 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Φ 02.1.4/11 14.1.2014 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. του επίναυλου ακτοπλοΐας σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1δ. του Ν. 2932/2001 στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (νυν Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου) συνίσταται και λειτουργεί ειδικός «Λογαριασμός Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών» στον οποίο μεταξύ άλλων αποδίδεται ποσοστό τρία τοις εκατό επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων, στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 188/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. ο ανωτέρω επίναυλος αποτελεί φόρο.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 4β΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, στη φορολογητέα αξία για την επιβολή του Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το φόρο του παρόντος νόμου (Φ.Π.Α.).
3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο εν λόγω φόρος προσαυξάνει τη φορολογητέα αξία του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων και κατά συνέπεια ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί της συνολικής αντιπαροχής που καταβάλλεται για την υπηρεσία μεταφοράς επιβατών και οχημάτων (περιλαμβανομένου του επίναυλου) με τον προβλεπόμενο συντελεστή (13% στη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους και 23% στη μεταφορά οχημάτων).
4. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. αποτελούν μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των διατάξεων της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, την οποία η χώρα μας έχει υποχρέωση να εφαρμόζει, βάσει της πράξης προσχώρησης στις Ε.Κ.
5. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου σας, προκειμένου για την αποφυγή διενέξεων με τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16