Open menu
30 | 10 | 2020

Αθήνα 02/01/2014
Αρ. πρωτ.: 2/2569/00026


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση διατάξεων άρθρ. 28, Ν. 4223/2013 (Α.287).

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-4, του άρθρου 28, του Ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α.287) με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών του Γ.Λ.Κράτους καθώς και θέματα δημοσιολογιστικού δικαίου και παρέχουμε σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή τους ως ακολούθως:

Α. Θέματα Οργάνωσης Υπηρεσιών
I. Επί της παρ. 1.
1.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28, του Ν. 4151/2013 (Α. 103), με τις οποίες θεσπίστηκε νέα διαδικασία εξόφλησης των Χρηματικών Ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημ/κου Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, κατέστη αναγκαία η συμπλήρωση των οργανικών διατάξεων του Γ.Λ.Κράτους [( αρθ. 43, π.δ/τος 284/1988 (Α. 128 και 165) και αρθ. 7 του π.δ/τος 551/1988 (Α.259)] που καθορίζουν τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Υπηρεσιών σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα. Στο πλαίσιο λοιπόν της εξειδίκευσης και του προσδιορισμού των νέων καθηκόντων που ανατίθενται στις Υ.Δ.Ε. μετά την 01.01.2014, περιέρχονται στις Υπηρεσίες αυτές οι αρμοδιότητες επί θεμάτων: α) παραγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογ/σμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, β) συμψηφισμού και απόδοσης στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων, που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, γ) απόδοσης υπέρ τρίτων κρατήσεων, δ) ενημέρωσης δικαιούχων και φορέων για την έκδοση Χ.Ε. και την πληρωμή των δημόσιων δαπανών και ε) καταχώρησης στοιχείων και τήρησης των Μητρώων Δικαιούχων, Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
2. Περαιτέρω κατανέμονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες μεταξύ των Τμημάτων των Υ.Δ.Ε. που λειτουργούν σε επίπεδο Δ/νσης και προβλέπεται ότι, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από το Τμήμα Λογιστικό, πλην εκείνης που αναφέρεται στην τήρησης του Μητρώου Δικαιούχων που ασκείται από τα Τμήματα Εκκαθάρισης Δαπανών, κατά λόγο αρμοδιότητας. Κατά συνέπεια αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων είναι οι λογιστές και οι εκκαθαριστές των Υ.Δ.Ε. αντίστοιχα.
Εν προκειμένω επισημαίνεται η τροποποίηση που επέρχεται με την υπόψη νεότερη διάταξη στις διατάξεις της παρ. 2β του άρθ. 9 της αριθ. 2/107929/0026/1-12­2013 κ.υ.α. (Β.3172) που προέβλεπαν ως αρμόδια όργανα για την τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων - Εκχωρήσεων τους εκκαθαριστές δαπανών. Ως εκ τούτου μετά την έμμεση τροποποίηση της ανωτέρω κ.υ.α. η αρμοδιότητα για την τήρηση των ανωτέρω Μητρώων περιέχεται στους λογιστές των οικείων Υ.Δ.Ε.

II. Επί της παρ. 2
1.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω νέων ρυθμίσεων στον τομέα πληρωμής των δημοσίων δαπανών, κατέστη επιτακτική η ανάγκη καθιέρωσης διακριτών ρόλων και ευθυνών, στις Υ.Δ.Ε.. `Αλλωστε η χρηστή πρακτική απαιτεί εν προκειμένω, το διαχωρισμό των ευθυνών και των ελέγχων σε οποιαδήποτε διαδικασία πληρωμών, γεγονός που επισημαίνεται και στην έκθεση της αποστολής της Τεχνικής Βοήθειας του Δ.Ν.Τ. (28/5-7/6/2013), σχετικά με την αναδιοργάνωση των διαδικασιών πληρωμών του Δημοσίου (σημείο 12.).
2.

α. Με τις υπόψη νέες ρυθμίσεις συνιστώνται στις Υ.Δ.Ε. που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος μη Αυτοτελή Γραφεία: α) Εκκαθάρισης Δαπανών και β) Λογιστικό, με αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται για τα αντίστοιχα Τμήματα των Υ.Δ.Ε. επιπέδου Δ/νσης.
β. Διαχωρίζονται λοιπόν, κατ΄ αυτό τον τρόπο, τα καθήκοντα και κατά συνέπεια οι ευθύνες των υπαλλήλων - υπευθύνων πληρωμών, που παράγουν στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. την Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογ/σμού με εκείνα των εκκαθαριστών δαπανών, οι οποίοι εντέλλονται την πληρωμή. Παράλληλα εναρμονίζονται οι οργανικές και δημοσιονομικές διατάξεις με τη διεθνή πρακτική που υπαγορεύει ότι οι υπάλληλοι που καταχωρίζουν τους κωδικούς ΙΒΑΝ και BIC, για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων με το προϊόν, των εκδιδόμενων για την πληρωμή των απαιτήσεών τους από το Δημόσιο, Χ.Ε. πρέπει να έχουν σαφώς διαχωρισμένα καθήκοντα από τους συναδέλφους τους που εγκρίνουν και εντέλλονται τις πληρωμές.

3. Προς το σκοπό συστοίχισης με τα ανωτέρω και με δεδομένη την παρωχημένη οργάνωση των Περιφερειακών Υ.Δ.Ε. που λειτουργούν σε επίπεδο Δ/νσης (π.δ. 551/1988) ορίζεται ότι οι αρμοδιότητες του αρθ. 7. του εν λόγω π.δ/τος που αναφέρονται σε θέματα Λογιστικού ασκούνται από το Β΄ Τμήμα των Υπηρεσιών αυτών. Πάντως η τακτοποίηση του θέματος θα γίνει με νομοθετική ρύθμιση που θα προωθηθεί άμεσα.

Β. Θέματα Δημοσιονομικού δικαίου
I. Επί της παρ. 3.
1.
Με τις διατάξεις του αρθ. πρώτου, παρ. Ζ, του Ν. 4152/2013 (Α. 107) ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη και εναρμονίστηκε η νομοθεσία προς την 2011/7/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011, που προβλέπει: i) νέες σύντομες προθεσμίες για την πληρωμή των πιστωτών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε εμπορικές συναλλαγές και ii) σημαντικές χρηματικές ποινές - αποζημιώσεις των δικαιούχων σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων προθεσμιών.
2. Ως γνωστό για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών προβλέπονται, από 01.01.2014, τρία (3) στάδια κατά τα οποία: i) συγκεντρώνονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με ευθύνη του Διατάκτη, ii) ελέγχεται, εκκαθαρίζεται και εντέλλεται προς πληρωμή η δαπάνη από την αρμόδια Υ.Δ.Ε. και iii) θεωρούνται στις προβλεπόμενες περιπτώσεις τα σχετικά Χ.Ε. από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3.

α. Ενόψει λοιπόν εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων και τήρησης της προθεσμίας πληρωμής των πιστωτών του Δημοσίου εντός των τριάντα (30) ημερών κατά βάση, κατέστη επίσης αναγκαίο να προσδιοριστεί ο μέγιστος απαιτούμενος χρόνος για κάθε στάδιο της διαδικασίας πληρωμής της δαπάνης και να ορισθούν σχετικές προθεσμίες.
β. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται προθεσμίες τριών (3) και πέντε (5) ημερών, για το πρώτο και τρίτο στάδιο, αντίστοιχα και προβλέπεται ότι η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική και αστική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

4. Όσον αφορά στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας (εκκαθάριση δαπάνης από την αρμόδια Υ.Δ.Ε.), κατά το οποίο ελέγχεται ουσιαστικά η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και προσδιορίζεται το ύψος της απαίτησης του δικαιούχου υπενθυμίζεται ότι, έχει καθοριστεί κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σχετική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, [αριθ. 2/49018/0004/20-5-2013 κ.υ.α. (Β. 1224)].
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, ως προς την πειθαρχική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων των αρμοδίων οργάνων των Υ.Δ.Ε. ισχύουν επίσης τα προβλεπόμενα στις γενικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.
5. Για την εφαρμογή των ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής:

α.

i) Οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Διατάκτη αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίες πραγματοποίησης της δαπάνης και τη δέσμευση των σχετικών πιστώσεων δημιουργούν το φάκελο των δικαιολογητικών αυτής, ο οποίος συμπληρώνεται προϊούσης της εν λόγω διαδικασίας, ούτως ώστε αμέσως μετά τη λήψη του τιμολογίου ή του ισοδύναμου προς αυτό εγγράφου, να διαβιβάζεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας [τρεις (3) ημέρες] στην οικεία Υ.Δ.Ε. για εκκαθάριση της δαπάνης και την πληρωμή του πιστωτή του Δημοσίου.
ii) Μεριμνούν ιδιαιτέρως για την πληρότητα των δικαιολογητικών, για την οποία έχουν άλλωστε σχετική υποχρέωση [ αρθ. 1 παρ. 2 π.δ/τος 151/1998 (Α. 116)], ούτως ώστε να μη δημιουργούνται σχετική άσκοπη αλληλογραφία για τη συμπλήρωσή τους και καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι, για το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, αν όχι και για το σύνολο τους, έχουν καθοριστεί σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επικαιροποιούνται αυτή την εποχή από τη Δ/νση μας, ούτως ώστε να περιοριστούν αυτά στα απολύτως αναγκαία και στα μη υποκείμενα σε αυτοδίκαιη αναζήτηση από την Υπηρεσία.
β. Οι υπεύθυνοι - προϊστάμενοι της Γραμματείας ή άλλων Υπηρεσιών των οικείων φορέων που παραλαμβάνουν τα ανωτέρω στοιχεία, οφείλουν να τα διαβιβάζουν αυθημερόν στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες, ούτως ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην όλη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων. Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι η αναγνώριση και η έγκριση δαπάνης δεν υφίστανται πλέον καθόσον η μεν πρώτη έχει καταργηθεί η δε δεύτερη έχει ενσωματωθεί στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Σχετ. το αριθ. 2/45535/0026/28­6-2013 έγγραφο - εγκύκλιος μας ΑΔΑ: ΒΛ49Η - 64Α).
γ. Τα σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα θα πρέπει να υπογράφονται από το κατώτερο ιεραρχικά όργανο και να αναφέρουν οπωσδήποτε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, που αποτελεί κατά βάση την αφετηρία της προθεσμίας πληρωμής του πιστωτή κατά τα ανωτέρω (σχετ. η αριθ.2/11393470026/24-12-2013 εγκύκλιος μας. παρ.Δ3)
δ. Απόλυτη προτεραιότητα θα πρέπει να δίδεται στη διαβίβαση των δικαιολογητικών που αφορούν στις εμπορικές συναλλαγές για την πληρωμή των οποίων υφίστανται, όπως προαναφέρεται, ασφυκτικές προθεσμίες.
ε. Η αυστηρή τήρηση των ανωτέρω παρακολουθείται και ελέγχεται από τους αρμόδιους Γενικούς Δ/ντες Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίοι και κινούν τις προβλεπόμενες πειθαρχικές και άλλες διαδικασίες κατά των υπαιτίων για καθυστερήσεις οργάνων.
στ. Οι αρμόδιοι Γενικοί Συντονιστές Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.) παρακαλούνται να εκδώσουν σχετικές οδηγίες για την τήρηση της ορισθείσας, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, προθεσμίας κατά τη θεώρηση των Χ.Ε. στις προβλεπόμενες περιπτώσεις. Επίσης, θα πρέπει να επισπευθεί η επιστροφή αθεώρητων Χ.Ε. και η κρίση των σχετικών υποθέσεων από τα αρμόδια Τμήματα του Ε.Σ. καθόσον η όλη διαδικασία επιβαρύνει χρονικά την πληρωμή των πιστωτών, με τις περαιτέρω δυσμενείς δημ/κά επιπτώσεις. `Αλλωστε για το θέμα υπάρχει σχετική κατεύθυνση - οδηγία του κ. Προέδρου του Ε.Σ. (300/23-5-2013).

II. Επί της παρ. 4
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή των δαπανών των Περιφερειών που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2013 και πριν από την καταχώρηση του Π/Υ τους στο Ο.Π.Σ.Δ.Π., θεσπίστηκαν οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, με τις οποίες παρέχεται σχετική δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων σε βάρος του Π/Υ του επόμενου (τρέχοντος πλέον) οικονομικού έτους υπό την προϋπόθεση όμως τήρησης των λοιπών περί νομιμότητας και κανονικότητας αυτών διατάξεων, η συνδρομή της οποίας θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε..

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm