27 | 05 | 2020

Αθήνα 05/12/2013
Αρ. πρωτ.:
ΠΟΛ. 1258

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

Τροποποιήθηκε με την Α. 1055/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ενεργοποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, όπως αυτό συστάθηκε με το αρ. 62 του Ν. 4170/2013.

Άρθρο 1:Ορισμοί

1.1.Ως Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) ορίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα, για τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτημάτων παροχής πληροφοριών από τις υπηρεσίες και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του Ν. 4170/2013 .
1.2.Ως Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ ορίζεται ο κανονισμός που αποτελεί το Παράρτημα Δ της παρούσας απόφασης και ορίζει τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του αρ. 62 του Ν. 4170/2013 .
1.3.Ως Φορείς χρήσης του ΣΜΤΛ και ΛΠ ορίζονται οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του Ν. 4170/2013 και όποιοι άλλοι προστεθούν με μεταγενέστερες διατάξεις.
1.4.Ως Χρήστες του συστήματος ορίζονται τα εξουσιοδοτημένα και πιστοποιημένα προς τούτο στελέχη των Φορέων.
1.5.Ως Υπόχρεα Πρόσωπα ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 62 του Ν. 4170/2013 τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών τα οποία τηρούν λογαριασμούς πληρωμών των πελατών τους.

 

 

Άρθρο 2: Περιγραφή της Λειτουργίας του Συστήματος

2.1.Το ΣΜΤΛ και ΛΠ προσφέρει στους Χρήστες τη δυνατότητα να εισάγουν και διαβιβάζουν αιτήματα παροχής πληροφοριών και στοιχείων από τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Η εισαγωγή και διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτό από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Εσόδων (ΓΓΔΕ) και προσφέρεται μέσω των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.
2.2.Κατά την υποβολή προσδιορίζεται το είδος του αιτήματος παροχής πληροφοριών και στοιχείων, βάσει προκαθορισμένου καταλόγου διαθέσιμων αιτημάτων που προσφέρονται από το σύστημα και τα οποία καθορίζονται στην παρούσα, καθώς και σε μελλοντικές αποφάσεις.
2.3.Για τη δημιουργία και υποβολή αιτήματος είναι απαραίτητη η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου.
2.4.Κάθε αίτημα, πέρα από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.2 και 2.3 στοιχεία, θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον:

• Στοιχεία του Χρήστη (Α.Φ.Μ., όνομα χρήστη, υπηρεσία που ανήκει)
• Στοιχεία υπόθεσης (αριθμός υπόθεσης, νομοθετική διάταξη βάσει της οποίας υποβάλλεται το αίτημα, άλλες παράμετροι του αιτήματος)
• Πρόσθετα Στοιχεία Μητρώου που αφορούν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα
• Στοιχεία έγκρισης προϊσταμένου

Αναλυτική καταγραφή των στοιχείων που συνυποβάλλονται με το αίτημα παρατίθεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας.

2.3.Για την υποβολή αιτήματος πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τον Φορέα του Χρήστη, με ευθύνη του προϊσταμένου του Χρήστη.
2.4. Το αίτημα προωθείται από την υποδομή της ΓΓΠΣ και μέσω του κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας (όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του αρ. 62 του Ν. 4170/2013 ) προς τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποχρεούνται σε απάντηση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που προσδιορίζεται ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος.
2.5. Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος προσδιορίζεται και ο τρόπος (ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλος τρόπος) και το μέσο (το ΣΜΤΛ και ΛΠ ή άλλο σύστημα) διαβίβασης της απάντησης. Πρόσβαση στα αποτελέσματα, πέρα από τον Χρήστη, έχει και ο προϊστάμενός του που ενέκρινε το αίτημα.
2.6. Για την ταυτοποίηση αναζητούμενου Α.Φ.Μ. στα πελατοκεντρικά συστήματα των υπόχρεων προσώπων της παρ. 1 του αρ. 62 του Ν. 4170/2013 ακολουθείται ο αλγόριθμος αναζήτησης που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.
2.7. Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή τραπεζικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται μέσω διαδικασιών ασύμμετρης κρυπτογράφησης. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κρυπτογράφησης αποτυπώνονται στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

 

Άρθρο 3: Διαδικασία Ένταξης Φορέων και Χρηστών

3.1. Στο ΣΜΤΛ και ΛΠ εντάσσονται υπηρεσιακές δομές των Φορέων σε επίπεδο Διεύθυνσης. Κάθε υπηρεσία που επιθυμεί να ενταχθεί οφείλει να στείλει στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών ειδικό αίτημα, στο οποίο να μνημονεύονται οι διατάξεις, βάσει των οποίων η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει δικαίωμα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, καθώς και τα στοιχεία του αρμόδιου Προϊσταμένου / Πιστοποιητή που θα αναλάβει την πιστοποίηση των Χρηστών του Φορέα.
3.2. Ο Πιστοποιητής οφείλει, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής να δηλώσει τους Χρήστες του Φορέα που θα έχουν πρόσβαση στο ΣΜΤΛ και ΛΠ. Επίσης, μπορεί να δηλώσει και τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα μπορεί να εγκρίνει επίσης αιτήματα. Τα στοιχεία αποθηκεύονται στη βάση χρηστών του συστήματος.
3.3. Ο Πιστοποιητής οφείλει να ενημερώνει άμεσα το ΣΜΤΛ και ΛΠ για οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει τη σχέση των Χρηστών του Φορέα με αυτό.
3.4. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ, που αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας.

 

Άρθρο 4: Μορφότυποι των Διαβιβαζομένων Στοιχείων

4.1. Με το αίτημα 01 ζητείται από τα υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 4170/2013 να απαντήσουν για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας:

• Αν ο κάτοχος του Α.Φ.Μ. είναι πελάτης του υπόχρεου προσώπου με οποιαδήποτε σχέση για το χρονικό διάστημα που καλύπτει το ΣΜΤΛ και ΛΠ.
• Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης θα παρατίθεται κατάλογος των ακόλουθων τύπων προϊόντων:

1 = Καταθετικός πρώτης ζήτησης
2 = Καταθετικός προθεσμιακός
3 = Χορηγητικός
4 = Επενδυτικός
5 = Αλλος
7 = Τραπεζική θυρίδα
9 = Λογαριασμός Πληρωμών

4.2. Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Β πλην των στοιχείων υπ΄ αριθ. 13, 14 και 15.
4.3. Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης. Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

4.4. Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 01 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΣΜΤΛ και ΛΠ, στον Χρήστη που υπέβαλε το αίτημα. Ως ανώτατος χρόνος διαβίβασης των αποτελεσμάτων ορίζεται η 12η μεσημβρινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα υποβολής του Αιτήματος 01, εφόσον η υποβολή είναι εμπρόθεσμη για τη συγκεκριμένη ημέρα, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

4.5 Με το αίτημα 02 ζητείται από συγκεκριμένο υπόχρεο πρόσωπο να απαντήσει για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας για συγκεκριμένο λογαριασμό πληρωμής και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου λογαριασμού πληρωμής, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού.

4.9 Με το αίτημα 03 ζητείται από συγκεκριμένο υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 62 του Ν. 4170/2013 που παρέχει πιστώσεις να απαντήσει για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας, για συγκεκριμένο δανειακό προϊόν και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου προϊόντος, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του προϊόντος.
4.10. Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ της παρούσης.
4.11. Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα Η της παρούσης. Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ. (Παράρτημα Δ).
4.12. Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 03 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους περιορισμούς και όρους με αυτούς των Μηνυμάτων 01 και 02.

 

Άρθρο 5: Χρόνος Έναρξης Λειτουργίας

Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του συστήματος γενικά, και του Αιτήματος 01 ειδικότερα, ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2013. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το Αίτημα 01 υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Αιτήματος 03, ορίζεται η 4-3-2019.

Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το αίτημα 03 θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

 

 

Άρθρο 6: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Υπεύθυνος Διαχείρισης του ΣΜΤΛ και ΛΠ ορίζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

 

Άρθρο 7: Λοιπές Ρυθμίσεις

7.1.Τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Πληρωμών που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών πρέπει να προβούν στις δέουσες ενέργειες ώστε να συμπληρώσουν/ επικαιροποιήσουν τα στοιχεία μητρώου του πελατοκεντρικού τους συστήματος μέχρι την 30/12/2013.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Πληρωμών δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
7.2.Κάθε νέο αίτημα που θα διαμορφώνεται και συμφωνείται με το τραπεζικό σύστημα εντάσσεται στο ΣΜΤΛ και ΛΠ με την έκδοση σχετικής απόφασης, η οποία προσδιορίζει τον χρόνο ισχύος, και την απαιτούμενη τεκμηρίωση των διαβιβαζόμενων στοιχείων. Η τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως επιπρόσθετο παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.
7.3.Κάθε νέο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που αδειοδοτείται προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητούμενα του ΣΜΤΛ και ΛΠ, οφείλει να ενταχθεί σε αυτό εντός 3 μηνών από την ημερομηνίας πρώτης λειτουργίας του.
7.4.Κάθε υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που έχει αδειοδοτηθεί προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο δεν προσφέρει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητούμενα του ΣΜΤΛ και ΛΠ, αλλά μεταγενέστερα προβεί στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, οφείλει να ενταχθεί σε αυτό εντός 1 μήνα από την ημερομηνία έναρξης παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
7.5.Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώνευσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Πληρωμών, η υποχρέωση πληροφόρησης μεταφέρεται στο ίδρυμα που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του καταργούμενου ή συγχωνευόμενου ιδρύματος, χωρίς μεταβατικό χρονικό διάστημα μη λειτουργίας.

7.6. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα, τα οποία τεκμηριωμένα, με βάση τα στοιχεία λειτουργίας που διαθέτει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος, έχουν επιδείξει ποσοστό θετικών απαντήσεων στο μήνυμα 01 κάτω του 0,1% επί του συνόλου των αιτημάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος δεν υποχρεούνται στην υποστήριξη αυτόματων απαντήσεων μέσω του ΣΜΤΛ και ΛΠ για τα αιτήματα 02 και 03.

Στην περίπτωση αυτή, τυχόν αιτήματα 02 ή/και 03 διαβιβάζονται μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής ή έντυπης, στα εν λόγω ιδρύματα, τα οποία οφείλουν να απαντήσουν εντός 5 εργασίμων ημερών με ηλεκτρονικό αρχείο που θα τηρεί αυστηρά τη γραμμογράφηση του αντίστοιχου μηνύματος, σύμφωνα και με τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσης.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Αλγόριθμος Ταυτοποίησης Αναζητούμενου ΑΦΜ

Η διαδικασία, βάσει της οποίας ταυτοποιείται το αναζητούμενο πρόσωπο στη βάση δεδομένων του κάθε επιμέρους μητρώου λογαριασμών, θα πρέπει να είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση ο κωδικός αποτελέσματος αναζήτησης που θα πρέπει να επιστρέφεται στο απαντητικό μήνυμα):

Για τα Νομικά Πρόσωπα, η αναζήτηση γίνεται αποκλειστικά με βάση τον ΑΦΜ:

1.Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 10).
2.Κανένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 90).
3.Πολλαπλά αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο νομικό πρόσωπο και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 15).

Για τα Φυσικά Πρόσωπα, η αναζήτηση γίνεται αρχικά με βάση τον ΑΦΜ: Εάν η αναζήτηση δώσει:

1.Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 10).
2.Κανένα αποτέλεσμα: τότε διενεργείται δεύτερη αναζήτηση με βάση τον αριθμό παραστατικού. Εάν η αναζήτηση δώσει:

2.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 11). Ωστόσο, αν για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει διαφορετικό ΑΦΜ, η αναζήτηση θεωρείται ακόμα επιτυχής, ωστόσο αλλάζει ο κωδικός αποτελέσματος (Κωδικός αποτελέσματος = 21).
2.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 90).
2.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται μόνο στις συγκεκριμένες εγγραφές, ως προς τα πρώτα γράμματα επωνύμου, ονόματος και πατρωνύμου (μορφή ΕΟΠ 1). Εάν η αναζήτηση δώσει:

2.3.1.Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 12). Ωστόσο, αν για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει διαφορετικό ΑΦΜ, η αναζήτηση θεωρείται ακόμα επιτυχής, ωστόσο αλλάζει ο κωδικός αποτελέσματος (Κωδικός αποτελέσματος = 22).
2.3.2.Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 91).
2.3.3.Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: Τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο φυσικό πρόσωπο, και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 13).

3.Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται μόνο στις συγκεκριμένες εγγραφές, με βάση τον αριθμό παραστατικού. Εάν η αναζήτηση δώσει:

3.1.Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 14).
3.2.Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται με τις ίδιες εγγραφές, ως προς τα πρώτα γράμματα επωνύμου, ονόματος και πατρωνύμου (μορφή ΕΟΠ). Εάν η αναζήτηση δώσει:

3.2.1.Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 15).
3.2.2.Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 92).
3.2.3.Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: Τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο φυσικό πρόσωπο, και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 16).

3.3.Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται μόνο στις συγκεκριμένες εγγραφές, ως προς τα πρώτα γράμματα επωνύμου, ονόματος και πατρωνύμου (μορφή ΕΟΠ). Εάν η αναζήτηση δώσει:

3.3.1.Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 17).
3.3.2.Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 93).
3.3.3.Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: Τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο φυσικό πρόσωπο, και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Δομή Μηνύματος Αιτήματος 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών

Β.1.Δομή Εγγραφής Header

AA Περιγραφή Πεδίου

Τύπος

Μήκος

Στοίχιση

0 Τύπος εγγραφής

Αλφαριθμητικό

2

FULL

1 Ταυτότητα αιτήματος

Αλφαριθμητικό

12

RJ

2 Είδος αιτήματος

Αλφαριθμητικό

2

RJ

3 Χρονοσήμανση αιτήματος

Αλφαριθμητικό

26

FULL

4 Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, για Τειρεσία

Αλφαριθμητικό

3

RJ

5 Κωδικός Ελέγχου Τειρεσία

Αριθμητικό

2

FULL

6 Ημερομηνία Ενέργειας Τειρεσία

Ημερομηνία

10

FULL

7 Filler

Αλφαριθμητικό

443

FULL

Β.2.Δομή Εγγραφής Detail

AA Περιγραφή Πεδίου

Τύπος

Μήκος

Στοίχιση

0 Τύπος εγγραφής

Αλφαριθμητικό

2

FULL

1 Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, όπως συμπληρώθηκε από τον αιτούντα

Αλφαριθμητικό

3

RJ

2 ΑΦΜ

Αλφαριθμητικό

9

RJ with zeros

3 Αλγόριθμος αναζήτησης

Αλφαριθμητικό

1

FULL

4 Είδος Παραστατικού

Αλφαριθμητικό

2

RJ with spaces

5 Αριθμός Παραστατικού

Αλφαριθμητικό

20

LJwithspac es

6 Συμβολοσειρά ΕΟΠ

Αλφαριθμητικό

10

LJ

7 Χρονοσήμανση αιτήματος

Αλφαριθμητικό

26

FULL

8 Ταυτότητα αιτούντος

Αλφαριθμητικό

12

LJ with spaces

9 Υπηρεσία - Φορέας

Αλφαριθμητικό

50

LJ with spaces

10 Νομοθετική Διάταξη

Αλφαριθμητικό

30

LJ with spaces

11 Αριθμός Βουλεύματος

Αλφαριθμητικό

20

LJ with spaces

12 Αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου/Κωδικός Υπόθεσης

Αλφαριθμητικό

20

LJwithspac es

13 Έτος αναφοράς

Αλφαριθμητικό

4

FULL

14 Ημερομηνία αναφοράς από

Αλφαριθμητικό

10

FULL

15 Ημερομηνία αναφοράς έως

Αλφαριθμητικό

10

FULL

16 Επώνυμο/Επωνυμία

Αλφαριθμητικό

70

LJ with spaces

17 Όνομα

Αλφαριθμητικό

20

LJ with spaces

18 Πατρώνυμο

Αλφαριθμητικό

20

LJ with spaces

19 Μητρώνυμο

Αλφαριθμητικό

20

LJ with spaces

20 Ημερομηνία γέννησης

Αλφαριθμητικό

10

FULL

21 Διεύθυνση κατοικίας/έδρας

Αλφαριθμητικό

50

LJ with spaces

22 Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας

Αλφαριθμητικό

11

FULL

23 Α.Μ.Κ.Α.

Αλφαριθμητικό

11

FULL

24 Γ.Ε.Μ.Η

Αλφαριθμητικό

12

FULL

25 Ημερομηνία έγκρισης αιτήματος από προϊστάμενο αιτούντος

Αλφαριθμητικό

10

FULL

26 Filler

Αλφαριθμητικό

37

FULL

Τα πεδία 13, 14 και 15 δεν συμπληρώνονται στο πλαίσιο του αιτήματος 01 και έχουν προβλεφθεί ενόψει μελλοντικών μηνυμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
Δομή Μηνύματος Απάντησης Αιτήματος 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών

Γ.1. Δομή Εγγραφής Header

AA Περιγραφή Πεδίου

Τύπος

Μήκος

Στοίχιση

0 Τύπος εγγραφής

Αλφαριθμητικό

2

RJ

1 Ταυτότητα αιτήματος

Αλφαριθμητικό

12

RJ

2 Είδος αιτήματος

Αλφαριθμητικό

2

RJ

3 Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος

Αλφαριθμητικό

3

RJ

4 Response ID τράπεζας

Αλφαριθμητικό

30

FULL

5 Χρονοσήμανση τράπεζας

Αλφαριθμητικό

26

FULL

6 Έτος αναφοράς

Αλφαριθμητικό

4

FULL

7 Ημερομηνία αναφοράς από

Αλφαριθμητικό

10

FULL

8 Ημερομηνία αναφοράς έως

Αλφαριθμητικό

10

FULL

9 Ένδειξη πελάτη

Αλφαριθμητικό

1

FULL

10 Κωδικός Αποτελέσματος Ελέγχου Εγκυρότητας/Αναζήτησης

Αλφαριθμητικό

2

RJ with zeros

11 Συνολικό πλήθος εγγραφών του πελάτη

Αλφαριθμητικό

5

RJ with zeros

12 Filler

Αλφαριθμητικό

393

FULL

Γ.2. Δομή Εγγραφής Detail

AA Περιγραφή Πεδίου

Τύπος

Μήκος

Στοίχιση

0 Τύπος εγγραφής

Αλφαριθμητικό

2

RJ

1 ΑΦΜ

Αλφαριθμητικό

9

RJ with zeros

2 Επώνυμο/Επωνυμία

Αλφαριθμητικό

70

LJ with spaces

3 Όνομα

Αλφαριθμητικό

20

LJ with spaces

4 Πατρώνυμο

Αλφαριθμητικό

20

LJ with spaces

5 Μητρώνυμο

Αλφαριθμητικό

20

LJ with spaces

6 Ημερομηνία γέννησης

Αλφαριθμητικό

10

FULL

7 Είδος Παραστατικού

Αλφαριθμητικό

2

LJ with spaces

8 Αριθμός Παραστατικού

Αλφαριθμητικό

20

LJ with spaces

9 Αριθμός Λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

27

FULL

10 Πλήθος συνδικαιούχων / συνοφειλετών λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

2

RJ with zeros

11 Ένδειξη ενεργού λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

1

RJ with zeros

12 Ημερομηνία Ανοίγματος Λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

10

FULL

13 Ημερομηνία Κλεισίματος Λογαριασμού/Αποχώρησης

Αλφαριθμητικό

10

FULL

14 Είδος λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

1

RJ with zeros

15 Νόμισμα

Αλφαριθμητικό

3

FULL

16 Λογιστικό Υπόλοιπο λογαριασμού

Αριθμητικό

18

RJ with zeros

17 Πρόσημο Λογιστικού Υπολοίπου Λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

1

FULL

18 Διαθέσιμο Υπόλοιπο λογαριασμού

Αριθμητικό

18

RJ with zeros

19 Πρόσημο Ταμειακού Υπολοίπου Λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

1

FULL

20 Ημερομηνία και ώρα τελευταίας ενημέρωσης εγγραφής του Μητρώου

Αλφαριθμητικό

26

FULL

21 Ημερομηνία τελευταίας κίνησης καταθετικού λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

10

FULL

22 Filler

Αλφαριθμητικό

199

FULL

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm