27 | 05 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 27/09/2013
Αρ. πρωτ.:  1148110

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. στην εκούσια έξοδο εταίρου προσωπικής εταιρείας.

 

Σε απάντηση της από 2.9.2013 αίτησης, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του N.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), μεταξύ άλλων, φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση:

αα) ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
ββ) εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων .

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 261 του N.4072/2012 ο εταίρος μπορεί με δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Στην εταιρεία αορίστου χρόνου η αξία της συμμετοχής καταβάλλεται στον εξερχόμενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής χρήσης. Στην εταιρεία ορισμένου χρόνου η καταβολή της αξίας συμμετοχής στον εξερχόμενο εταίρο εξαρτάται από τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Αν το δικαστήριο που αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 259 κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συμμετοχής του.
3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1083305/1943/Α0012/22.1.2007 έγγραφο μας, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων μπορεί να είναι άμεση με πώληση του εταιρικού μεριδίου ή έμμεση, με τη μορφή αποχώρησης εταίρου με ανάληψη από αυτόν του κεφαλαίου που έχει καταβάλει με ισόποση μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε ο αποχωρήσας εταίρος αναλαμβάνει συγχρόνως και την προκύπτουσα υπεραξία που αναλογεί στο μερίδιο του. Για την ωφέλεια που αποκτά κατά την αποχώρηση του από την εταιρεία φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
4. Επίσης, έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση η διαφοροποίηση των ποσοστών συμμετοχής των εταίρων συνεπάγεται μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων και συνεπώς υφίσταται θέμα υπεραξίας, που θα φορολογηθεί με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Συνεπώς, όταν λαμβάνουν χώρα μεταβιβάσεις εταιρικών μερίδων σε μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου, υφίσταται θέμα υπεραξίας για το κέρδος ή ωφέλεια που προέκυψε κατά τις πραγματοποιηθείσες μεταβιβάσεις με συντελεστή φορολογίας είκοσι τοις εκατό (20%) (σχετ. το 1005201/93/Α0012/14.2.2006 έγγραφο μας).
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και στην περίπτωση εκούσιας εξόδου εταίρου από προσωπική εταιρεία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 261 του N.4072/2012 , συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. και επιβάλλεται ο αυτοτελής φόρος υπεραξίας, ανεξάρτητα αν το κεφάλαιο της εταιρείας, μειωθεί λόγω της αποχώρησης του εταίρου ή παραμείνει το ίδιο σε αντιστοιχία με τους εναπομείναντες εταίρους, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση μεριδίων ή όχι.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm