10 | 04 | 2020

Αθήνα 03/06/2013
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1128

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 4152/9.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 107A΄) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Με το Ν.4152/9.5.2013 (ΦΕΚ 107A΄), ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr), μεταξύ άλλων, τροποποιείται το άρθρο 70 Α του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Κ.Φ.Ε., Α΄ 151) για τη διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.).
Ειδικότερα, με την περίπτωση 3 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.5 της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 , αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. και προστίθενται, νέο εδάφιο στην παράγραφο 5 και νέα παράγραφος 11 μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. (βλ. συνημμένη άτυπη κωδικοποίηση του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε.).
Περαιτέρω και για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με τις παραπάνω τροποποιήσεις, επισημαίνονται τα εξής:

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της β περίπτωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε όπως ισχύει, από την ημερομηνία δημοσίευσης (9.5.2013) του Ν.4152/2013 και μετά, περιορίζεται σε τριάντα (30) από εξήντα (60) ημέρες η προθεσμία για την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στις περιπτώσεις που η αίτηση αυτή έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον δηλαδή η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Συνεπώς για τις παραπάνω περιπτώσεις, η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς που απευθύνεται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, στην υπηρεσία η οποία έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη πλέον μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησής της στον φορολογούμενο.
β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο και επόμενα εδάφια της β περίπτωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε όπως ισχύει, η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, τη διαβιβάζει, μαζί με το σχετικό φάκελο στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την κατάθεση της συνοδευόμενη από πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής με την οποία ορίζεται εισηγητής για την ενώπιον της Επιτροπής συζήτηση της υπόθεσης. Ως εισηγητές ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών ή υπάλληλοι με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε φορολογικούς ελέγχους. Οι εισηγητές οφείλουν να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. γραπτή εισήγηση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της πράξης ορισμού τους ως εισηγητών, προκειμένου να προσδιορισθεί με πράξη του προέδρου της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης. Η εισήγηση πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη με νομικούς ή/και πραγματικούς ισχυρισμούς και να περιλαμβάνει συγκεκριμένη πρόταση για τη δυνατότητα ή μη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πλήρη ενημέρωση των φορολογούμενων επί του σώματος της καταλογιστικής πράξης, σε σχέση με την υποχρέωση και τους όρους άσκησης της παραπάνω ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί εισηγητών ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ..

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm