Open menu
30 | 11 | 2020

Αθήνα 16/04/2013
Αρ. πρωτ.:1066189


ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. πρακτόρων κρατικών λαχείων.

 

Σε απάντηση του από 11/3/2013 υπομνήματος σας, στο οποίο αναφέρετε ότι οι επίσημοι πράκτορες των κρατικών λαχείων ασκούν ένα πολύ δύσκολο και πτωχικό σε κέρδος επάγγελμα, αφού πωλούν το 95% των αγοραζόμενων από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων χονδρικώς προς τους πλανόδιους κυρίως λαχειοπώλες και με μεικτό κέρδος μόνον 1%, ενώ τα λιανικώς πωλούμενα λαχεία είναι ελάχιστα και το κύριο έσοδο λιανικώς είναι από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, των οποίων η προμήθεια εκάστου προκύπτει από τη βεβαίωση της Α.Ε. ΟΠΑΠ. Στη συνέχεια του υπομνήματός σας αναφέρετε ότι τόσο τα καθαρά κέρδη των πλανόδιων λαχειοπωλών όσο και των λοιπών επιτηδευματιών λιανικής πώλησης λαχείων βαίνει συνεχώς μειούμενος, ενώ το μέσο καθαρό κέρδος των λιανοπωλητών υπολογίζεται σε 1.219€ ετησίως. Δεδομένου δε ότι οι πλανόδιοι πωλούν το 80% -95% των κρατικών λαχείων που πωλούνται συνολικά και δεδομένου ότι δεν επιστρέφονται τα εναπομείναντα απούλητα λαχεία στο πρακτορείο το κέρδος από την λιανική πώληση είναι ελάχιστο, και προκύπτει αναμφισβήτητα από την βεβαίωση του ΟΠΑΠ. Επιπλέον αναφέρετε ότι ο υπολογισμός των ακαθαρίστων εσόδων σας από την πώληση λαχείων γίνεται με σωστό και αδιαμφισβήτητο τρόπο. Για τους λόγους αυτούς και για τους υπόλοιπους που αναφέρετε στο υπόμνημά σας ζητάτε να συνεχίσετε να τηρείτε το βιβλίο διάθεσης λαχείων το οποίο θα θεωρείτε οικειοθελώς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στην Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων ή στα ΚΕΠ ή να το τηρείται αθεώρητο όταν εξαντληθεί το θεωρημένο βιβλίο που ήδη έχετε. Επί του θέματος αυτού, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ο πράκτορας κρατικών λαχείων είχε υποχρέωση να τηρεί βιβλίο διάθεσης λαχείων στο οποίο καταχωρούσε με την παραλαβή των λαχείων κάθε κλήρωσης τους αριθμούς των λαχείων που προορίζονταν να πωληθούν λιανικώς.
Επιπλέον με την παράγραφο 10.5.12 της εγκύκλιου 3/1992 είχε διευκρινιστεί ότι ως πράκτορας κρατικών λαχείων, για την εφαρμογή της παραπάνω υποχρέωσης, θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι προμηθεύονται τα λαχεία απευθείας από την Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών και είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια από την Διεύθυνση αυτή.
2. Με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), καταργήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έτσι από 1.1.2013 τα προαναφερόμενα πρόσωπα παύουν να τηρούν το βιβλίο διάθεσης λαχείων.
3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 261/1977 έχει διευκρινιστεί ότι νομικώς το λαχείο αποτελεί ανώνυμο χρεόγραφο με το οποίο ο εκδότης του υπόσχεται στον κομιστή του την καταβολή ορισμένου ποσού, εφόσον κληρώσει ο αριθμός αυτού. Οι διατάξεις του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. καθώς επίσης και του Κ.Φ.Α.Σ. δεν εφαρμόζονται επί πώλησης χρεογράφων άρα και επί πωλήσεως λαχείων και επομένως κατά την αγορά και πώλησή τους δεν εκδίδονται στοιχεία αγοράς και πώλησης.
4. Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν.2238/94 ορίζεται ότι εξαιρετικά για επιχειρήσεις πρακτόρων κρατικών λαχείων ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται για μεν τις λιανικές πωλήσεις λαχείων που διενεργούνται μέσω των καταστημάτων τους, η προμήθεια που δικαιούνται, για δε τις χονδρικές πωλήσεις ποσοστό ένα τις εκατό (1%) επί της ονομαστικής αξίας των λαχείων για τη μεσολάβηση πώλησης αυτών.
5. Επιπλέον στο βιβλίο εσόδων -εξόδων που τηρείται από τους πράκτορες κρατικών λαχείων καταχωρείται ως έσοδο από την πώληση λαχείων η λαμβανόμενη προμήθεια με βάση την εκκαθάριση που λαμβάνουν από την αρμόδια Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων.
6. Περαιτέρω, από 1/1/2013 ο πλανόδιος λαχειοπώλης είναι υπόχρεος εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3, δηλαδή είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Λόγω όμως του ότι το λαχείο θεωρείται ανώνυμο χρεόγραφο και δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων για την πώληση αυτού, το κέρδος που αποκτάται από τον πλανόδιο λιανοπωλητή λαχείων (διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και ονομαστικής αξίας των λαχείων) κρίνεται σκόπιμο να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως με τη σύνταξη βεβαίωσης ή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής των ανωνύμων χρεογράφων (λαχείων), από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα πρόσωπα, όπου θα αναγράφεται εκτός των άλλων η συνολική αξία αγοράς τους και η συνολική ονομαστική τους αξία (εγγ. 1001837/6/9.2.2005). Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω ο πλανόδιος λαχειοπώλης απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτά προσδιορίζονται στη Φορολογία Εισοδήματος ήταν μέχρι 5.000€.
7. Τέλος, για τη διευκόλυνση του τρόπου λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων και την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, οι πράκτορες κρατικών λαχείων δύνανται να διαχωρίζουν τις πωλήσεις των λαχείων σε λιανικές και χονδρικές, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm