27 | 05 | 2020

Αθήνα 18/02/2013
Αρ. πρωτ.: 1017689

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 - ΦΕΚ 285 Α΄), του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Οργάνωση, συγκρότηση, και λειτουργία της Επιτροπής - Γραμματεία υποστήριξης.

1. Η Επιτροπή είναι άμισθη, εδρεύει στην Αθήνα και έχει κατά τόπον αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) Μέλη που προέρχονται από τον κλάδο Οικονομικών Επιθεωρητών και υποστηρίζεται στην άσκηση του έργου της από Γραμματεία. Τα Μέλη της Γραμματείας ασχολούνται κατ΄ αποκλειστικότητα σε αυτή.
Η Επιτροπή συγκροτείται από Οικονομικούς Επιθεωρητές οι οποίοι υπηρετούν στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης, ως εξής:

α) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προσωπικού Επιθεώρησης,
β) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου,
γ) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών.

3. Η Γραμματεία υποστήριξης της Ε.Α.Κ. είναι τριμελής και συγκροτείται από τους εξής υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών:

α) Έναν (1) υπάλληλο του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, προερχόμενο από τον κλάδο των Εφοριακών ή υπάλληλο του κλάδου Εφοριακών, που ασκεί καθήκοντα Οικ. Επιθεωρητή με ανάθεση,
β) Έναν (1) υπάλληλο του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, προερχόμενο από τον κλάδο των Τελωνειακών ή υπάλληλο του κλάδου Τελωνειακών, που ασκεί καθήκοντα Οικ. Επιθεωρητή με ανάθεση,
γ) Έναν (1) υπάλληλο του κλάδου εφοριακών ή τελωνειακών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί το μέλος της Γραμματείας που ορίζεται, σε κάθε συνεδρίαση, από τον Εισηγητή, ο οποίος και δύναται να ασκεί χρέη Γραμματέα.

4. Η θητεία των μελών της παραπάνω Επιτροπής είναι διετής, η οποία μπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό.
5. Η Επιτροπή στεγάζεται και συνεδριάζει στους χώρους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες και τις εξεταζόμενες καταγγελίες κάθε συνεδρίασης.
7. Για τα θέματα συγκρότησης, σύνθεσης, συνεδριάσεων, λειτουργίας και αποφάσεων της Επιτροπής αυτής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 13 , 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει.


Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών.


1. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) η αξιολόγηση του περιεχομένου των καταγγελιών και των σχετικών στοιχείων (αρχικών ή συμπληρωματικών), που υποβάλλονται σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικής και αποτελεσματικής έρευνας ή διοικητικής ανάκρισης ή ελέγχου επαλήθευσης αυτών, κατά περίπτωση,
β) η διαβίβαση των παραπάνω υποθέσεων, με τις τυχόν παρατηρήσεις της, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, για περαιτέρω έρευνα, διοικητική ανάκριση ή έλεγχο, κατά περίπτωση, εφόσον υφίστανται στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν δυνατή τη διεξαγωγή αυτών, ή τη θέση αυτών στο Αρχείο, με απόφαση της Επιτροπής, εφόσον αυτές αξιολογούνται ως προφανώς αόριστες, αβάσιμες ή ασήμαντες,
γ) η απόφαση για θέση στο αρχείο, μετά από σχετική επισημειωματική πράξη της Επιτροπής, για καταγγελίες, τα θέματα των οποίων επιλύονται με τη μεσολάβηση των μελών της Γραμματείας. Οι ως άνω καταγγελίες αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης,
δ) η τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων καταγραφής, αξιολόγησης και παρακολούθησης της εξέλιξης των παραπάνω καταγγελιών,
ε) η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των γενόμενων καταγγελιών, για την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων (όπως για την έκταση, κατηγοριοποίηση, βαρύτητα, χωροταξική ή χρονική κατανομή και τα αίτια πρόκλησης των σχετικών φαινομένων) και την αξιοποίηση αυτών,
στ) η κατάρτιση και υποβολή στον Υπουργό Οικονομικών, στην αρχή κάθε έτους, Έκθεσης με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, επεξεργασίας και ανάλυσης των καταγγελιών του προηγούμενου έτους, καθώς και με τις σχετικές προτάσεις της, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αιτίων που προκαλούν τα φαινόμενα, στα οποία αφορούν οι παραπάνω καταγγελίες,
ζ) η μέριμνα για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και διαρκή αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής, για την υποστήριξη του έργου της.

2. Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα αξιολόγησης επί των καταγγελιών που αφορούν σε πειθαρχικά αδικήματα υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων που επισύρουν ποινικές κυρώσεις, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι καταγγελίες αυτές, μετά από την παραλαβή τους, καταχωρούνται από την Γραμματεία στην ηλεκτρονική βάση και διαβιβάζονται άμεσα στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
3. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγονται οι καταγγελίες, εκτός αυτών που αφορούν στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, που αφορούν ή σχετίζονται με:

α) τους κανόνες δράσης και συμπεριφοράς των υπαλλήλων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τις υποχρεώσεις αυτών και την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της διοικητικής δράσης και ειδικότερα:

i. με την διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και
ii. με την κακοδιοίκηση προς τους συναλλασσόμενους και την μη τήρηση των υπηρεσιακών διαδικασιών

β) την πλημμελή λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (όπως μη τήρηση ωραρίου λειτουργίας, υποδοχής κοινού κ.λπ).

Άρθρο 3
Έργο της Γραμματείας της Επιτροπής.


Η Γραμματεία της Επιτροπής τελεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, υποστηρίζει αυτή στην άσκηση του έργου της και χειρίζεται τα διοικητικά, γραμματειακά και λειτουργικά θέματα της Επιτροπής. Επιλαμβάνεται καταγγελιών επί θεμάτων μικρής σημασίας, τα οποία σε περίπτωση αποδεκτής λύσης επιλύονται από την ίδια. Αυτές (οι καταγγελίες) καταγράφονται στην ημερήσια διάταξη και μετά από έγγραφη ενημέρωση της Επιτροπής και σχετικής επισημειωματικής πράξης της, τίθενται, με απόφαση του Προέδρου στο αρχείο.
Επιλαμβάνεται τηλεφωνικών καταγγελιών επί θεμάτων που καταγράφονται και δεν εισάγονται προς συζήτηση στην Επιτροπή, επειδή επιλύονται άμεσα από αυτή.

Άρθρο 4
Αξιολόγηση, διαχείριση και αξιοποίηση καταγγελιών.


1. Όλες οι καταγγελίες των πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων κ.λπ. σε βάρος των υπαλλήλων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που περιέρχονται σε Υπηρεσίες αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο (όπως ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά κ.λπ.), διαβιβάζονται αμέσως από αυτές, με το πλέον πρόσφορο μέσο, στη Γραμματεία της Επιτροπής. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες υποχρεούνται όπως ενημερώνουν σχετικά τον καταγγέλλοντα. Η Γραμματεία ενημερώνει, επίσης, τον καταγγέλλοντα, εγγράφως, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από τη λήψη της καταγγελίας.
2. Καταγγελίες σε βάρος πολιτών ή επιχειρήσεων ή συναλλασσόμενων, γενικά, με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, για μη τήρηση ή πλημμελή εκπλήρωση σχετικών τους υποχρεώσεων προς το Δημόσιο ή για παραβάσεις της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες της παραπάνω Επιτροπής και διαβιβάζονται άμεσα από την Υπηρεσία παραλαβής τους, στην καθ΄ ύλην αρμόδια για την εξέταση αυτών Υπηρεσία του Υπουργείου, με σχετική ενημέρωση του καταγγέλλοντα.
Εάν οι ανωτέρω Υπηρεσίες δεν διαβιβάσουν τις σχετικές καταγγελίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες, αλλά στην Επιτροπή, τότε η διαβίβαση προς τις Υπηρεσίες αυτές πραγματοποιείται από την Γραμματεία, με έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής, κατόπιν προηγούμενης εισήγησης του Εισηγητή της Γραμματείας Ομοίως εφόσον καταγγελία εμπίπτουσα στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων εισαχθεί αναρμοδίως στην Επιτροπή, αυτή παραπέμπεται άνευ διερεύνησης από την Επιτροπή.
Εφόσον όμως οι καταγγελίες αφορούν ή σχετίζονται και με θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής (δηλαδή σε βάρος των υπαλλήλων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, εξαιρέσει αυτών της παραγράφου 2 του άρθρου 2), αντίγραφο αυτών αποστέλλεται στην Γραμματεία της Επιτροπής, για την εξέταση τους, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες της Επιτροπής.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει και εξετάζει τις καταγγελίες, κατά τη χρονική ροή της υποβολής τους, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Γραμματεία της Επιτροπής. Εξαίρεση του χρόνου αυτού υπάρχει για καταγγελίες για τις οποίες, μετά την σχετική απόφαση της Επιτροπής, απαιτείται η αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών διαβιβάζεται η απόφαση (ή σχετικό έγγραφο) της Επιτροπής για αναζήτηση στοιχείων στους κατά περίπτωση αποδέκτες, με ενημέρωση του καταγγέλλοντος.
Σοβαρές καταγγελίες, εξαιρέσει αυτών της παραγράφου 2 του άρθρου 2, εξετάζονται άμεσα και κατά προτεραιότητα.
4. Οι καταγγελίες, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου υποβολής τους, καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης των καταγγελιών.
5. Όλες οι καταγγελίες αξιολογούνται από τον Εισηγητή, ως προς τον βαθμό προτεραιότητας εξέτασης τους (εξαιρετικά επείγον, επείγον κ.λπ.) σύμφωνα με την κατηγορία του θέματος που αφορά κάθε καταγγελία και την φύση του αδικήματος.
6. Ο Εισηγητής χρεώνει κάθε εισερχόμενη καταγγελία σε ένα από τα μέλη της Γραμματείας.
7. Η τήρηση και διαχείριση των στοιχείων των καταγγελιών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις περί εχεμύθειας, απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
8. Στις περιπτώσεις υποβολής καταγγελιών, με ελλιπή ή ασαφή στοιχεία, ως προς το θέμα της καταγγελίας ή τον καταγγελλόμενο (υπάλληλο ή Υπηρεσία του Υπουργείου), η Γραμματεία επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα, για την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή αυτής και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία για την αξιολόγησή της.
9. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρέχουν στη Γραμματεία της Επιτροπής, ως εξουσιοδοτημένης να χειρίζεται τα θέματα των άρθρων 2 (παραγρ. 1 στοιχεία α΄ και β΄) και 3, άμεσα και προφορικά, χωρίς προηγούμενη, εκ μέρους της, υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου, κάθε αναγκαία διευκρίνιση, συνδρομή ή στοιχείο, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διευκόλυνση του έργου της.
10. Σε περίπτωση ανάκλησης καταγγελίας από τον καταγγέλλοντα, αποφασίζει σχετικά η Επιτροπή (για την αρχειοθέτηση αυτής ή για τη συλλογή στοιχείων και τελική αξιολόγησή της).
11. Κατά τη συζήτηση αξιολόγησης των στοιχείων μιας καταγγελίας από την Επιτροπή, συσχετίζονται και λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της δυνατότητας δι­εξαγωγής περαιτέρω έρευνας, διοικητικής ανάκρισης ή ελέγχου, κατά περίπτωση, και οι τυχόν σχετικές καταγγελίες άλλων προσώπων για το ίδιο θέμα (υπόθεση και καταγγελλόμενους), οι οποίες βρίσκονται στο Αρχείο της Επιτροπής ή εκκρεμούν ακόμη για εξέταση από αυτή. Τα ανωτέρω συνεκτιμούμενα στοιχεία αναγράφονται και στα πρακτικά συνεδρίασης της Επιτροπής και γίνεται σχετική αναφορά της συσχέτισης καταγγελιών στο έγγραφο διαβίβασης της υπόθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.
12. Καταγγελίες που έχουν τεθεί στο Αρχείο της Επιτροπής, μπορεί να επανεξετάζονται από αυτή, εφόσον περιέλθουν στην Επιτροπή πρόσθετα σχετικά στοιχεία ή πληροφορίες ή από το συσχετισμό στοιχείων των καταγγελιών αυτών με άλλες καταγγελίες, προκύπτουν ενδείξεις που αξιολογούνται από την Επιτροπή, ότι οι καταγγελίες αυτές δεν είναι αόριστες, αβάσιμες ή ασήμαντες.
13. Το θέμα κάθε υπόθεσης καταγγελίας, μετά από μελέτη, επεξεργασία, κατάρτιση ειδικού φακέλου για την υπόθεση (συγκέντρωση τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών, στοιχείων κ.λπ.) εισηγείται γραπτά στην Επιτροπή ο Οικον. Επιθεωρητής που μετέχει στη Γραμματεία, ως Εισηγητής και, εισάγεται προς συζήτηση, σύμφωνα με την καθορισμένη ημερομηνία. Κατ΄ εξαίρεση, σε υποθέσεις καταγγελιών ιδιαίτερης σημασίας και σοβαρότητας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αναθέσει την εισήγηση αυτών σε μέλος της Επιτροπής, κατά την κρίση του.
14. Καταγγελίες οι οποίες, μετά την αξιολόγηση τους από την Επιτροπή, παρέχουν δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης (έρευνας, διοικητικής ανάκρισης ή ελέγχου) ως προς την επαλήθευση τους, διαβιβάζονται με τα σχετικά στοιχεία, το ταχύτερο δυνατόν, στην αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
15. Καταγγελίες σε βάρος των υπαλλήλων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν σε θέματα ορθής εφαρμογής ή ερμηνείας της σχετικής νομοθεσίας, διαβιβάζονται, μετά την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή, στην καθ΄ ύλην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για εξέταση, με σχετική ενημέρωση του καταγγέλλοντα.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κριθεί από την Επιτροπή, ότι η εξέταση των ανωτέρω καταγγελιών εξαρτάται από την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών, τότε διαβιβάζεται από την Γραμματεία της Επιτροπής αντίγραφο της παραπάνω καταγγελίας στην αρμόδια Υπηρεσία που χειρίστηκε την αντίστοιχη υπόθεση, για τη διατύπωση τεκμηριωμένων (ως προς τα πραγματικά περιστατικά) απόψεων της προς την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία θα εξετάσει τη σχετική καταγγελία.
16. Μετά την αξιολόγηση της καταγγελίας από την Επιτροπή, η Γραμματεία ενημερώνει εντός μηνός εγγράφως τον καταγγέλλοντα, για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης του (αρχειοθέτηση ή διαβίβαση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου).
17. Στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή επεξεργάζεται στατιστικά και αναλύει τα στοιχεία των καταγγελιών του προηγουμένου έτους, για την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων και την αξιοποίηση τους από την Διοικητική και Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου.
Η Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και συμπεράσματα, συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών Έκθεση απολογισμού του έργου της κατά το προηγούμενο έτος, με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, επεξεργασίας και ανάλυσης των καταγγελιών, καθώς και τις προτάσεις της, για λήψη αναγκαίων μέτρων, με σκοπό την εξάλειψη των αιτίων, που προκαλούν την υποβολή καταγγελιών.
18. Από την έκδοση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση, η οποία είχε εκδοθεί για το ίδιο θέμα.
19. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών και της Γραμματείας υποστήριξης αυτής, που ορίστηκαν με προηγούμενες Υπουργικές αποφάσεις, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι το διορισμό νέων μελών, σύμφωνα με τη νέα συγκρότηση που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm