22 | 02 | 2020

Αθήνα 18/02/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1034


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε που εκμεταλλεύονται φορτηγά των μελών τους.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα οικονομικού έτους 2010, όλων των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 και της παρ.1 του άρθρου 101 του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, με τις ίδιες διατάξεις της παρ.1 ορίζεται, ότι η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα συνολικά καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 31 και της παρ.7 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, εφόσον τα κέρδη αυτά υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.
2. Με την αρ. 11891/Β0012/Πολ.1181/2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 3845/2010 διευκρινίσθηκε, ότι η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό κέρδος (Κωδικός 024) μετά την προσθήκη των λογιστικών διαφορών (δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση) που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 021, 022, 023 και 025 (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Φ.01.010 και Φ.01.013).
Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίσθηκε, ότι για τις κοινοπραξίες πλοίων που εκμεταλλεύονται πλοία ιδιοκτησίας τρίτων, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/2010, καθόσον τα ποσά που εμφανίζουν οι κοινοπραξίες πλοίων στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε5), αποτελούν κέρδη των μελών τους, που έχουν ήδη αποδοθεί σ' αυτά, με βάση τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις.
3. Όπως έχει διευκρινισθεί από την Διοίκηση, τα κέρδη των Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στο όνομα των μελών τους, (1074565/984/ΠΟΛ.1206/1993, Ε.10017/ΠΟΛ.147/7-11-1978 διαταγές μας), και επομένως το νομικό πρόσωπο της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε., υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος χωρίς όμως να φορολογείται το ίδιο.
4. Επίσης, με την Πολ.1083/2007 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκε η αρ.49/2007 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, διευκρινίσθηκε ότι κάθε εισόδημα που αποκτούν Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. από τυχόν άλλη εμπορική δραστηριότητα πέραν τη υπό νόμου ρητώς επιτρεπόμενης, δηλαδή της άσκησης εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων Δ.Χ. με τα οποία συμμετέχουν σ' αυτήν τα «συνεταιριζόμενα μέλη», εκφεύγει του διέποντος αυτές φορολογικού καθεστώτος και αντιμετωπίζεται ως προερχόμενο από ανεξάρτητα ως προς την Ι.Μ.Ε. εμπορική δραστηριότητα, φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ως εισόδημα άτυπης αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα μεταξύ των μελών της Ι.Μ.Ε.
5. Από στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας προκύπτει, ότι οι ΙΜΕ ΕΠΕ, οι οποίες εκμεταλλεύoνται φορτηγά των μελών τους, με τη δήλωση του οικονομικού έτους 2010, εμφάνισαν στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Φ.01.010) κέρδη χωρίς αντίστοιχα να μεταφερθεί το ίδιο ποσό στα φορολογητέα κέρδη (ΚΑ 048), καθόσον αποτελούν κέρδη των μελών τους, που έχουν αποδοθεί σ' αυτά, με βάση αντίστοιχες εκκαθαρίσεις. Η συμπλήρωση όμως του κωδικού 024 είχε ως αποτέλεσμα να ληφθεί υπόψη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για την επιβολή εισφοράς επί κερδών των υπόψη εταιρειών που δεν απέκτησαν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω.
6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα τρίτων προκύπτει, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/2010, καθόσον τα ποσά που εμφανίζουν στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Φ.01.010), αποτελούν κέρδη των μελών τους, που έχουν ήδη αποδοθεί σ' αυτά.

Ενόψει των ανωτέρω, οι υπόψη εταιρείες που εμπίπτουν στις πάνω περιπτώσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ και η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι τα πραγματικά περιστατικά έχουν σύμφωνα με όσα περιγράφονται πιο πάνω.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm