25 | 08 | 2019

Αθήνα 04/10/2010
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1134


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της περ. δ' της αριθ. Πολ.1059/14.5.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 706) σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.3842/2010.

 

Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. δ' της αριθ. Πολ. 1059/14.5.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

«Επίσης, αν ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής ανήκει σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, του οποίου μοναδικός μέτοχος ή εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος, τα κεφάλαια αυτά μπορούν να επαναπατρισθούν ή να παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, στο όνομα του φυσικού προσώπου - μετόχου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση της εταιρίας στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η σύνθεση του κεφαλαίου της.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16