06 | 04 | 2020

Αθήνα 19/11/2010
Αρ. πρωτ.: 12570/1106/Φ9.1


ΘΕΜΑ: Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτείας παροχών.-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το `Άρθρο 2 παρ. 1 όπου η λέξη εκδόθηκε αντικαθίσταται με τη λέξη εκδίδεται

 

 

 

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής και Σκοπός


Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσης.
Ο σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:

α) ο καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτήσεων για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος σε κράτος-μέλος της ΕΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3844/2010,
β) ο καθορισμός πλαισίου για την τήρηση μητρώου από την αρχή έκδοσης άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, τα στοιχεία που τηρούνται σε αυτό, αναφορικά με τον πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα, για την καθιέρωση κριτηρίων ελέγχων, επιθεωρήσεων και δοκιμών, καθώς και των προϋποθέσεων ενημέρωσης των αρχών άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3844/2010,
γ) ο καθορισμός κριτηρίων εποπτείας του παρόχου υπηρεσιών και των προϋποθέσεων επιβολής και εκτέλεσης κυρώσεων σε πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και μετακινείται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3844/2010 και
δ) ο καθορισμός του τρόπου και της έκτασης της εποπτείας, των προϋποθέσεων ελέγχου, επιθεωρήσεων και επιτόπιων ερευνών, παρόχου υπηρεσιών ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και μετακινείται προσωρινά στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3844/2010.

 

Άρθρο 2
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού χαρακτήρα


1. Για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, προσωρινού ή περιστασιακού χαρακτήρα, από φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα απαιτείται η λήψη Βεβαίωσης εκδοθείσης από την Αρμόδια Αρχή, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ.6 και του άρθρου 9 παρ.3 του Π.Δ. 38/2010.
2. Για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα, προσωρινού ή περιστασιακού χαρακτήρα, από νομικό πρόσωπο εγκατεστημένου σε κράτος - μέλος εκτός Ελλάδος, απαιτείται η λήψη Βεβαίωσης Νομικού Προσώπου, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Κατά την πρώτη παροχή της υπηρεσίας, για την εξέταση του προσωρινού ή περιστασιακού χαρακτήρα της υπηρεσίας, θα λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράγοντες, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί:

α. Ο περιστασιακός χαρακτήρας της υπηρεσίας: όταν η διάρκεια της παροχής είναι έως δεκαοκτώ (18) μήνες και παρέχεται στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου. Σ΄ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται η σύμβαση έργου από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία έναρξης του έργου καθώς και η ημερομηνία λήξης.
β. Η διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας: όταν αυτή προσφέρεται εκτός συγκεκριμένου έργου, η εν λόγω διάρκεια είναι μέχρι 4 μήνες μέσα σε ένα έτος ή 12 μήνες εντός της τριετίας.

3. Για την έκδοση Βεβαίωσης Νομικού Προσώπου, το νομικό πρόσωπο υποβάλλει δήλωση στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μαζί με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσης. To νομικό πρόσωπο για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία ζητά τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης οφείλει να διαθέτει:

α) εν ισχύ συμβάσεις εργασίας ή έργου με φυσικά πρόσωπα αδειοδοτημένα και τα οποία θα παρέχουν για λογαριασμό του τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που τα αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, δεν απαιτούνται συμβάσεις εργασίας ή έργου, είτε
β) εν ισχύ συμβάσεις έργου με κατάλληλα αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα, είτε
γ) εν ισχύ συμβάσεις εργασίας ή έργου με φυσικά πρόσωπα που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν τα επαγγελματικά προσόντα να ασκήσουν την επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία ζητά τη χορήγηση της Βεβαίωσης.

Οι ανωτέρω συμβάσεις πρέπει να είναι θεωρημένες από την Αρμόδια Αρχή του τόπου εγκατάστασης των νομικών προσώπων.
Για την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων των προσώπων στην ανωτέρω περίπτωση (γ) ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 και το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 38/2010, με την παρατήρηση ότι δεν εκδίδονται Βεβαιώσεις στα φυσικά πρόσωπα, αλλά μια Βεβαίωση στο Νομικό Πρόσωπο.
Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει τη Βεβαίωση τηρώντας αναλόγως τη διαδικασία και τις προθεσμίες που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3844/2010.
4. Ο πάροχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποχρεούται :

  • να τηρεί κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος και η διάρκεια της εκάστοτε παροχής της υπηρεσίας

Η ως άνω κατάσταση παραδίδεται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανίας της Γ.Γ.Β εφόσον ζητηθεί.

  • να επιδεικνύει στον αποδέκτη της παροχής τη Βεβαίωση.

5. Τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται στους επαγγελματικούς κανόνες που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην Ελλάδα.
6. Οι πάροχοι υπηρεσιών απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις επαγγελματικής αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης σε επαγγελματική οργάνωση που προβλέπονται για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην Ελλάδα.
7. Τα φυσικά πρόσωπα, πάροχοι υπηρεσιών, που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα, ή τα νομικά πρόσωπα που απασχολούν φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα, απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση εγγραφής σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει εκ των προτέρων, ή σε περίπτωση ανάγκης εκ των υστέρων, το σχετικό φορέα ότι παρέχει υπηρεσίες.
9. Η βεβαίωση ανακαλείται όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3844/2010.

 

Άρθρο 3
Παρακολούθηση Επαγγελματικής Συμπεριφοράς


1. Η Αρχή η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα Α της παρούσης, για κάθε άδεια που εκδίδει, τηρεί, για τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών, Μητρώο με πληροφοριακά στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα Γ.
2. Για τα πρόσωπα που καταχωρούνται στο Μητρώο της ανωτέρω παραγράφου, η Αρμόδια Αρχή καταχωρεί επίσης επαγγελματικές συμπεριφορές που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον.
3. Ο πάροχος υποχρεούται να καταθέσει στην Αρμόδια Αρχή τυχόν τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων αντίστοιχα ή πράξεις καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης σε τρίτο εξαιτίας επαγγελματικής συμπεριφοράς, είτε δυνάμει συμβιβασμού είτε δυνάμει τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης.
4. Πληροφορίες για επαγγελματικές συμπεριφορές που καταχωρούνται στο παράρτημα Γ σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου, συλλέγονται:

α. Από τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών και των πολιτικών δικαστηρίων, αντίστοιχα.
β. Από διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες έχουν οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
γ. Από αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες κατεβλήθησαν δυνάμει συμβιβασμού ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

5. Η Αρμόδια Αρχή έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης καθώς και διασταύρωσης των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος στην περίπτωση που υποβληθεί ερώτημα για τον συγκεκριμένο πάροχο από Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους-μέλους.
6. Μετά τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, η αρμόδια υπηρεσία διερευνά κατά πόσον η εκδηλωθείσα συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον και, σε περίπτωση που πράγματι δημιουργούνται οι προαναφερθέντες κίνδυνοι, η υπηρεσία ενημερώνει αναλόγως το μητρώο του αδειούχου επαγγελματία, επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και καλεί τον εν λόγω επαγγελματία να δηλώσει κατά πόσον προσφέρει τις υπηρεσίες του και εκτός Ελλάδος και, αναλόγως, μέσω της διαδικασίας του ΙΜΙ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών.

 

Άρθρο 4
Εποπτεία από τις Αρχές παρόχου εγκατεστημένου στην Ελλάδα που μετακινείται προσωρινά σε άλλο κράτος - μέλος


1. Η Αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αρχή, συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται από τις Αρχές άλλου κράτους μέλους, στο οποίο ο εν λόγω πάροχος προσφέρει προσωρινά τις υπηρεσίες του, για την επαγγελματική συμπεριφορά του παρόχου, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία ή στην ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον, ή ότι παρέχει υπηρεσία διαφορετική από την αδειοδοτούμενη ή χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη άδεια ή σε περίπτωση που η άδεια έχει λήξει ή έχει ανακληθεί ή είναι σε αναστολή, επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία και ενημερώνει το Μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης.
2. Πέραν της ως άνω ενημέρωσης του Μητρώου, μέσω της διαδικασίας του ΙΜΙ ενημερώνονται οι Αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών-μελών.

 

Άρθρο 5
Εποπτεία από τις Αρχές παρόχου υπηρεσιών στην Ελλάδα σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης του από τη χώρα εγκατάστασης του.


Η Αρμόδια για την έκδοση της αδείας αρχή, συλλέγει πληροφορίες για τον πάροχο υπηρεσιών στην Ελλάδα σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησής του από τη χώρα εγκατάστασής του, για την επαγγελματική συμπεριφορά του παρόχου, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία ή στην ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον, ή όταν παρέχει υπηρεσία διαφορετική από την αδειοδοτούμενη ή χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη άδεια ή σε περίπτωση που η άδεια έχει λήξει ή έχει ανακληθεί ή είναι σε αναστολή και ενημερώνει μέσω της διαδικασίας του ΙΜΙ την Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης.

 

Άρθρο 6


Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Επαγγελματικές Δραστηριότητες του άρθρου 1


1. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης απλών και μη απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων
2. Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης απλών και μη απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων
3. Συντήρηση απλών και μη απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων (Πρακτικός Μηχανικός)
4. Πραγματογνωμοσύνη μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
5. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης μελέτης, εκτέλεση μελέτης χημικών εγκαταστάσεων
6. Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης χημικών εγκαταστάσεων
7. Πραγματογνωμοσύνη χημικών εγκαταστάσεων
8. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
9. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων
10. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων
11. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων
12. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση, επίβλεψη, εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων
13. Επίβλεψη της λειτουργίας και χειρισμός ατμολέβητα (Θερμαστής -Αρχιθερμαστής)
14. Ηλεκτροσυγκολλήσεις
15. Οξυγονοκολλήσεις
16. Χειρισμός Μηχανημάτων έργου
17. Γόμωση και Πυροδότηση Εκρηκτικών σε Έργα
18. Χειρισμός Ανυψωτικών Μηχανημάτων Τήξεως Αλουμίνας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΑ. Πληροφοριακά στοιχεία του Νομικού Προσώπου:

1. Επωνυμία του Νομικού Προσώπου:
2. Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου
3. Στοιχεία των φυσικών προσώπων που απασχολούνται στο Νομικό Πρόσωπο και έχουν το δικαίωμα να ασκούν τη δηλούμενη δραστηριότητα/ες.
4. Έδρα του Νομικού Προσώπου
5. ΑΦΜ

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας στην Ελλάδα:

1. Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό)
2. Φαξ
3. Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
4. Ταχυδρομική διεύθυνση

Γ. Επαγγελματικά στοιχεία:

1. Κράτος Μέλος νόμιμης εγκατάστασης
2. Επάγγελμα/υπηρεσίες το οποίο ασκώ/παρέχω στο κράτος εγκατάστασης
3. Επαγγελματική Δραστηριότητα που θα ασκηθεί προσωρινά/περιστασιακά στην Ελλάδα

Δ. Στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης για επαγγελματική ευθύνη:

1. Επωνυμία ασφαλιστικής εταιρείας
2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο προκύπτει το ύψος και είδος ασφαλιστικής κάλυψης

Ε. Λοιπά απαιτούμενα στοιχεία:
I. Είναι η πρώτη φορά που παρέχετε υπηρεσίες σε προσωρινή -περιστασιακή βάση (άρθρο 5, Π.Δ. 38/2010) στην Ελλάδα;
1. ΟΧΙ

a. Είμαι κάτοχος της με Αριθμό Πρωτοκόλλου ................. βεβαίωσης και έχω παράσχει υπηρεσίες κατά την προηγούμενη τριετία ως ακολούθως:
- 1° έτος: ............ μήνες
- 2° έτος: ............ μήνες
- 3° έτος: ............μήνες

και δεν έχει μεταβληθεί η κατάστασή μου όπως βεβαιώνεται στα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά μου και η παρούσα δήλωση επέχει θέση ετήσιας ανανέωσης

b. Έχω παράσχει υπηρεσίες κατά το ημερολογιακό έτος ............, αλλά λόγω μεταβολής της κατάστασής μου επανυποβάλλω δεόντως ενημερωμένο/α το/τα εξής δικαιολογητικό/ά:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2. ΝΑΙ

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:

a. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για το επάγγελμα αρχής ότι είμαι νόμιμα εγκατεστημένος στ.... (αναγράφεται το κ-μ εγκατάστασης) για την άσκηση του επαγγέλματος .................................... (να αναφέρεται με σαφήνεια το οικείο επάγγελμα) και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτού του επαγγέλματος καθώς και το χρονικό διάστημα άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

b. Αποδεικτικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δηλούμενου επαγγέλματος/δραστηριότητας.

c. Βεβαίωση της εκδούσας την `Αδεια/Βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής, στην οποία να πιστοποιείται το είδος και η έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ο κάτοχός της μπορεί να ασκήσει στο κράτος προέλευσης ( δηλαδή, τί μπορεί να κάνει, πώς και πού μπορεί να απασχοληθεί στο κράτος προέλευσης ο κάτοχος της συγκεκριμένης `Αδειας ή Βεβαίωσης). d. Καταστατικό της εταιρείας

II. Είστε εγγεγραμμένος σε εμπορικό ή δημόσιο μητρώο ή επαγγελματική ένωση;

a. Ναι: Να γραφτεί ο αριθμός εγγραφής και ο τίτλος του μητρώου ή/και της ένωσης

b. ΌΧΙ

ΣΤ. Πρόσφατη βεβαίωση με την οποία βεβαιώνεται ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για πτώχευση, δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

Ζ. Παράβολο δημοσίου ύψους 20 ευρώ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται:

α) σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και

β) σε επίσημη μετάφραση (πλην των στοιχείων διαβατηρίου/ταυτότητας).

Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στη χώρα προέλευσης είτε στην Ελλάδα.


ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΔΗΛΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ)

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΜΗΤΡΩΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ


1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία παρόχου

2. Επαγγελματική δραστηριότητα του παρόχου

Αριθμός Αδείας

• Στην περίπτωση του Νομικού προσώπου, καταχωρούνται επίσης:

α. Νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού προσώπου

β. Ονοματεπώνυμο φυσικών προσώπων που απασχολούνται στο Νομικό Πρόσωπο

γ. Επιπλέον Δραστηριότητες που μπορεί να ασκεί το Νομικό πρόσωπο

3. ΑΦΜ

4. Διεύθυνση /Έδρα παρόχου

5. Τηλέφωνο παρόχου

6. Ηλεκτρονική διεύθυνση παρόχου

7. Πληροφορίες για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (Καταχωρείται η ασφαλιστική εταιρεία και ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή των εγγυήσεων, οι επαγγελματικές δραστηριότητες και το εύρος που καλύπτονται)

8. Εποπτεία Παρόχου (Καταχωρείται αν έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στον πάροχο ύστερα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, από καταβολή αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία)

9. Κυρώσεις (Καταχωρούνται οποιαδήποτε διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα καθώς και ποινικές κυρώσεις όπου έχουν επιβληθεί στον πάροχο)

Στην περίπτωση της προσωρινής παροχής υπηρεσίας, θα πρέπει να καταχωρούνται επιπλέον τα κάτωθι:

1. Κράτος-Μέλος μόνιμης εγκατάστασης

2. Χρονολογία και Αρ. Πρωτ. έκδοσης της αρχικής Βεβαίωσης

3. Ημερομηνία και Αρ. Πρωτοκόλλου ανανέωσης

- 1η ..........................

- 2η ..........................

- 3η ..........................

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm