21 | 08 | 2019

Αθήνα 11/12/2007
Αρ. Πρωτ.: 1118901/11310/Β0012

ΠΟΛ. 1147

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.......
κ.λ.π

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Ο τύπος καθώς και το περιεχόμενο της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004 έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Η συμπληρωματική δήλωση Φορολογίας εισοδήματος θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθεισών δαπανών που εξαιρούνται της ανάκτησης.
3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β΄).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16