Open menu
03 | 07 | 2020

Αθήνα 08/01/1990
Αρ. πρωτ.: 1001642

ΠΟΛ. 1007


ΘΕΜΑ:
Θεώρηση στοιχείων σε νέους επιτηδευματίες.

 

Με αφορμή το γεγονός ότι στην αγορά εξακολουθούν να κυκλοφορούν εικονικά τιμολόγια, με συνέπεια την απώλεια φορολογικών εσόδων από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, όπως είναι π.χ. οι ζωέμποροι, οι έμποροι ελαιόλαδου, παλαιών σιδήρων, μηχανoυργικών εργαλείων, μηχανημάτων και άλλοι, σας υπενθυμίζουμε την Σ.1956/168/ΠΟΛ. 194/18.6.1987 εγκύκλιό μας, με την οποία σας δόθηκαν σχετικές οδηγίες, συμπληρώνοντας τις οδηγίες μας αυτές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών, ως ακολούθως:

1. Έχει διαπιστωθεί ότι νέοι επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα κυρίως, από τις πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόμενες κατηγορίες, στη δήλωση έναρξης δραστηριότητές τους δηλώνουν ανακριβείς ή ανύπαρκτες διευθύνσεις ή εμφανίζονται με στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων, προσκομίζοντας πλαστά ή ψεύτικα αποδεικτικά στοιχεία, ή είναι υπερήλικες, με σκοπό τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από τους ίδιους ή από άλλα πρόσωπα, στα χέρια των οποίων περιέρχονται με διάφορους τρόπους, για παράνομες συναλλαγές μεγάλης συνήθως αξίας με άλλους επιτηδευματίες, υπαρκτούς ή και ανύπαρκτους πολλές φορές, με αντικειμενικό στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος του Δημοσίου, όπως είναι η λήψη επιδοτήσεων, δανείων και άλλων οικονομικών ενισχύσεων για ανύπαρκτες δραστηριότητες, η ακόμη και τη διάπραξη η φοροδιαφυγής.
2. Για να περιοριστούν τέτοιου είδους καταστρατηγήσεις από νέους επιτηδευματίες, που δηλώνουν αντικείμενο εργασιών που τους παρέχει αυτή την ευχέρεια, θα ελέγχετε και θα επαληθεύετε με σχολαστικότητα τα ατομικά και τα λοιπά στοιχεία της δήλωσής τους και θα τους θεωρείτε πολύ περιορισμένο αριθμό φορολογικών στοιχείων, κυρίως τιμολογίων και δελτίων αποστολής ή τιμολογίων πώλησης - δελτίων αποστολής, δηλαδή όχι περισσότερα από ένα στέλεχος (πενήντα φύλλα) από κάθε είδος στοιχείου. Αν όμως σας δημιουργούνται και οι ελάχιστες αμφιβολίες για την πραγματική άσκηση του δηλουμένου επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο ή για το ενδεχόμενο της παράνομης χρήσης απ΄ αυτόν φορολογικών στοιχείων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει να μην θεωρείτε καθόλου ή να θεωρείτε κατά την έναρξη ορισμένα μόνο φύλλα από τα προσκομιζόμενα για θεώρηση στοιχεία, κατά την κρίση σας. Σε κάθε νέα, μετά την πρώτη, θεώρηση θα ζητάτε την προσκόμιση των στελεχών των στοιχείων της προηγούμενης θεώρησης για να διαπιστώνεται η κανονική χρησιμοποίησή τους, οπότε μπορείτε να θεωρείται μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων, ανάλογα με τη δραστηριότητα και την εν γένει συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου.
3. Επισημαίνεται ότι η παράδοση των για πρώτη φορά προσκομιζομένων για θεώρηση στοιχείων θα γίνεται μόνο στον ίδιο τον επιτηδευματία, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για προσωπική εταιρία ή κοινοπραξία. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραδίνονται τα στοιχεία αυτά σε εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο ακόμη και όταν η εξουσιοδότηση φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα από δημόσια αρχή.
4. Στις περιπτώσεις που μεταξύ των προσκομιζόμενων στοιχείων από το νέο επιτηδευματία, για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος και τη θεώρηση βιβλίων στοιχείων σ΄ αυτόν, περιλαμβάνεται και το συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί και να λειτουργήσει η νέα επιχείρηση, θα ζητάτε την προηγούμενη κατάθεσή του από τον ιδιοκτήτη του μισθουμένoυ ακινήτου στον αρμόδιο για τη φορολογία του Προϊστάμενο του Δ.Ο.Υ., η οποία θα προκύπτει από σχετική θεώρηση που πρέπει να ξέρει να φέρει το προσκομιζόμενο σε σας από το μισθωτή αντίγραφο.
5. Οι οδηγίες που σας δόθηκαν με την εγκύκλιο μας Σ.1956/168/ΠΟΛ. 194/18.6.1987 και οι πιο πάνω συμπληρωματικές οδηγίες θα ακολουθούνται και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε αλλοδαπά πρόσωπα υπηκόους Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας . Αν όμως ο ενδιαφερόμενος για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων για άσκηση επαγγέλματος στη Χώρα μας είναι αλλοδαπός υπήκοος τρίτης Χώρας (εκτός Ε.Ο.Κ.), θα πρέπει να σας προσκομίζει απαραιτήτως και την σχετική άδεια παραμονής με δικαίωμα άσκησης δραστηριότητας στην Ελλάδα, από την Υπηρεσία Αλλοδαπών ή άλλη αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας αυτής, δεν θα θεωρείτε βιβλία και στοιχεία στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό.
6. Τα πιο πάνω περιοριστικά μέτρα είναι φανερό ότι δεν αφορούν όλους τους νέους επιτηδευματίες, αλλά μόνο τις περιπτώσεις εκείνες που κατά την κρίση σας υπάρχει το ενδεχόμενο καταστρατηγήσεων από παράνομη χρήση των φορολογικών στοιχείων, σε δραστηριότητες σαν αυτές που ενδεικτικά απαριθμούνται στην αρχή της παρούσας.
Τέλος, αν κατά τον έλεγχο των ατομικών και λοιπών στοιχείων της δήλωσης του νέου επιτηδευματία αποκαλυφθούν οποιεσδήποτε ανακρίβειες ελλείψεις δεν θα θεωρούνται, ούτε στοιχεία ούτε βιβλία.

Οι Επιθεωρητές Δ.Ο.Υ. στους οποίους κoινoπoιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή των πιο πάνω συμπληρωματικών οδηγιών.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm