23 | 02 | 2020

Αθήνα 21/07/1997
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1206


ΘΕΜΑ: Έκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Ύστερα .από τη σύσταση της Επιτροπής 94/79 ΕΚ της 21.12.1993 και δύο σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με τις οποίες κρίθηκε ότι. η διαφορετική φορολογική μεταχείριση των κατοίκων χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα σε άλλο κράτος-μέλος, αντίκειται. στις διατάξεις του άρθρου 48 της Συνθήκης, τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να λάβουν προς τούτο τα αναγκαία φορολογικά μέτρα (προσαρμογή της νομοθεσίας κτλ).
2. Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμορφώθηκε με τη σύσταση της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Κοινοτήτων και προσάρμοσε ανάλογα τη νομοθεσία της. Προκειμένου δε να χορηγήσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις οποίες θέσπισε στους αλλοδαπούς πολίτες που εργάζονται σ΄ αυτήν, ζητά από αυτούς την προσκόμιση ενός πιστοποιητικού της αρμόδιας φορολογικής αρχής της χώρας όπου έχουν τη μόνιμη κατοικία τους, με το οποίο να βεβαιώνεται η μόνιμη κατοικία και το συνολικό εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία σ΄ αυτήν. Αυτό το πιστοποιητικό ζητούν οι έλληνες πολίτες που εργάζονται στη Γερμανία να τούς χορηγήσουν οι Δ.Ο.Υ. της Ελλάδας, για να το προσκομίσουν στις γερμανικές φορολογικές αρχές και να τύχουν τις προβλεπόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις. Η Γερμανία για το σκοπό αυτό έχει γραμμογραφήσει ένα ειδικό έντυπο με τίτλο "Πιστοποιητικό ΕΕ/ΕΟΧ", στην ελληνική και γερμανική γλώσσα. Στο έντυπο αυτό, συμπεριλαμβάνεται αίτηση του φορολογουμένου και βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής. Αντίγραφο του εντύπου αυτού επισυνάπτουμε στο παρόν για ενημέρωσή σας.
3. Για τη συμπλήρωση του πιο πάνω εντύπου, σας παρέχουμε τις εξής οδηγίες:

α. Οι ενδείξεις Ατομικά στοιχεία. Εισοδήματα τα οποία υπόκεινται σε φορολογία στη χώρα μόνιμης εγκατάστασης και Υπογραφή, συμπληρώνονται από τον ενδιαφερόμενο. Η ένδειξη βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής είναι αυτή που συμπληρώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Ελλάδας, αφού διαπιστωθεί πρώτα ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην ένδειξη Εισοδήματα, τα οποία υπόκεινται σε φορολογία στη χώρα μόνιμης εγκατάστασης, προκύπτουν από τη δήλωση εισοδήματος που υπάρχει στη Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται" ότι στην ένδειξη αυτή ο φορολογούμενος αναγράφει όλα τα εισοδήματα που αποκτούν αυτός και η σύζυγος του στην Ελλάδα, στη Γερμανία και σ΄ οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, τα οποία όλα υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα, ως χώρα μόνιμης κατοικίας. Αν ο φορολογούμενος αναγράφει στο έντυπο ένα εισόδημα που αποκτά στη Γερμανία, το οποίο, όμως, δεν έχει περιλάβει στη δήλωσή του στην Ελλάδα, δεν πρέπει να χορηγείτε το πιστοποιητικό. Μόνο αφού το δηλώσει με συμπληρωματική δήλωση, με βάση τη σχετική βεβαίωση αποδοχών του αλλοδαπού κράτους, θα του χορηγήσετε το πιστοποιητικό. Αν δεν αναγράφει στο έντυπο αυτό κάποιο εισόδημα από τη χώρα, για λογαριασμό της οποίας ζητά το πιστοποιητικό, πάλι δε θα χορηγείτε το πιστοποιητικό, διότι για να ζητά το πιστοποιητικό σημαίνει ότι αποκτά εισοδήματα στη Γερμανία και πρέπει να πάει στη χώρα αυτή το πιστοποιητικό της Ελληνικής Φορολογικής Αρχής για να τύχει κάποιων φορολογικών απαλλαγών. Επομένως πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε κάποιο εισόδημα της Γερμανίας, στην οποία πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό. Γενικά σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνετε από τη δήλωση εισοδήματος που υπάρχει στο αρχείο σας ότι κάποια στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στο έντυπο από το φορολογούμενο δε θα προβαίνετε στην έκδοση του πιστοποιητικού.
β. Στο άνω δεξιό άκρο του εντύπου αναγράφεται το ημερολογιακό έτος απόκτησης των εισοδημάτων.
γ. Στην ένδειξη ατομικά στοιχεία, ως χώρα μόνιμης εγκατάστασης συμπληρώνεται η Ελλάδα και ως τόπος κατοικίας. οδός κτλ., η διεύθυνσή του στην Ελλάδα.
δ. Στην ένδειξη Εισοδήματα. τα οποία υπόκεινται σε φορολογία στη χώρα μόνιμης εγκατάστασης ως ακαθάριστος μισθός αναγράφεται Το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο ποσό από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκε στη Γερμανία Και πιθανό στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, ως Δαπάνες εργασίας τα ποσά των κρατήσεων από τον εργοδότη και το υπόλοιπο, δηλαδή εκφράζονται σε δραχμές (π.χ. 5.000.000 δρχ. - 1.000.000 δρχ. -> 4.000.000 δρχ.). Στα λοιπά εισοδήματα γράφονται οι άλλες κατηγορίες εισοδημάτων και στη διπλανή στήλη τα ποσά αυτών σε δρχ. (π.χ. από εκμίσθωση ακινήτων /850.000 δρχ., από τόκους /300.000 δρχ.).
ε. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίγραφα, δύο (2) αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα και ένα (1) αντίγραφο στη γερμανική. Στη Δ.Ο.Υ. διενεργούν τη βεβαίωση και στα τρία αντίγραφα. από τα οποία το ένα (στην ελληνική γλώσσα) παραμένει στο φάκελο του φορολογουμένου και τα άλλα δύο παραδίνονται στο φορολογούμενο για να τα υποβάλει στη Γερμανική Οικονομική Εφορία.

4. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του πιο πάνω πιστοποιητικού από τις Δ.Ο.Υ. της Ελλάδας, θα γίνεται στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί και υπάρχουν σ΄ αυτές σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αυτών που αιτούνται τα πιστοποιητικά.
5. Εκτός από τη Γερμανία και άλλες χώρες - μέλη της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει διατάξεις ευνοϊκές για τους αλλοδαπούς - κατοίκους άλλων χωρών - μελών της Ε.Ε. που εργάζονται σ΄ αυτές. Κατόπιν αυτού πρέπει να χορηγείτε το πιο πάνω πιστοποιητικό σε όλους τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται σε ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα όπου και υποβάλλουν δήλωση για το σύνολο των εισοδημάτων τους.
6. Επίσης και η Ελλάδα έχει προσαρμόσει τη νομοθεσία της σύμφωνα με τη σύσταση αριθ. 94/79 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συγκεκριμένα με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Ν. 2459/1997 προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, σύμφωνα με το οποίο η διάταξη που προβλέπει ότι, όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή Και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, φορολογούνται και στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος με συντελεστή 5% δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους. Επίσης, με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 του Ν. 2459/1997 προστέθηκε στο άρθρο 9 του Ν. 2238/1994 παράγραφος 9, σύμφωνα με την οποία όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, εκτός από τους κατοίκους των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.
7. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων που θέσπισε η χώρα μας, ετοιμάζουμε ένα έντυπο πιστοποιητικού, όμοιου με αυτό της Γερμανίας ώστε να το προσκομίζουν οι μη κάτοικοι Ελλάδας στο κράτος-μέλος της Ε.Ε., όπου έχουν τη μόνιμη κατοικία τους για την έκδοση του πιστοποιητικού και την υποβολή μετά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας τους στην Ελλάδα, για να τύχουν των σχετικών .φορολογικών ελαφρύνσεων.

 


Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm